Zegenen van levensverbintenissen

De Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft, na het brede en uitvoerige beraad in de gemeente en nadat de gemeenteleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken, op 11 januari van dit jaar besloten dat levensverbintenissen van twee personen, waar sprake is van een verbond van liefde en trouw, voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend. Daarbij is het wettelijk verplicht dat er sprake is van een naar burgerlijk recht tot stand gekomen verbintenis waarvan huwelijksakte of partnerschapsakte is opgemaakt, als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente, dan wel dat er sprake is van een samenlevingscontract. De kerkenraad heeft het besluit na uitvoerig en zorgvuldige bespreking in meerderheid genomen, waarna de leden van de kerkenraad in tweede aanleg unaniem hebben uitgesproken zich naar het genomen besluit te kunnen voegen.

Bij haar overwegingen heeft de kerkenraad uitgesproken steeds de eenheid in het lichaam van Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer, te zoeken. Daarbij mogen eenheid en eenstemmigheid echter niet worden verward. Nu besloten is ruimte te scheppen aan een minderheid waarbinnen men eveneens een levensverbintenis, anders dan het huwelijk tussen man en vrouw, wil laten zegenen, kunnen andere gemeenteleden zich belemmerd voelen. De kerkenraad stelt dan ook dat binnen het belijden en de eenheid van het lichaam het onze opdracht is ruimte te bieden en respect te tonen voor de uiteenlopende, bijbels gefundeerde geloofsovertuigingen van alle gemeenteleden.

Eenheid in verscheidenheid
Binnen de gemeente is reeds een grote verscheidenheid en veelkleurigheid in onder meer activiteiten, geloofsbeleving en vieringen. Deze verscheidenheid is echter niet statisch maar vraagt voortdurend doordenking en bespreking, zeker nu nieuwe ruimte mogelijk leidt tot een gevoel dat ruimte elders verdwijnt. De kerkenraad heeft daarom besloten dat blijvend aandacht zal worden besteed aan de vraag hoe binnen de eenheid van het lichaam de ruimte zo kan worden ingevuld dat allen hun plaats in de gemeente kunnen vinden, blijven vinden en zo mogelijk terugvinden. Het is een zoektocht die ook na het genomen besluit niet is afgerond. Hoe kunnen we elkaar zoekend en tastend, bevragend en biddend in liefde vasthouden? Pastores en kerkenraad zijn al met voorbereidingen rondom dit thema gestart. Naar verwachting zal op korte termijn een start gemaakt worden met een eerste gespreksavond. Daarbij staat de vraag ‘Hoe verder, in eenheid?’ centraal.

Dankbaar
De  Kerkenraad is dankbaar dat het gemeentebrede beraad het afgelopen jaar respectvol is verlopen. Zij kijkt ook met blijdschap terug op een waardevolle en geïnspireerde kerkenraadsvergadering, waarin eenheid en leiding werden ervaren. Daaruit spreekt opnieuw het vertrouwen dat er draagvlak is voor het besluit en dat we als gemeente onze eenheid in het geloof in Jezus Christus onze Heer en verlosser, te belijden.

Namens de Kerkenraad

Jeroen W. Ravenbergen, Preses

Dick van der Vijver, beleidsouderling

Volledige besluit:

Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk tussen man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

Alleen een tevens naar burgerlijk recht tot stand gekomen verbintenis tussen twee personen waarvan huwelijksakte of partnerschapsakte is opgemaakt – dienend als bewijs van opname in de registers van de burgerlijke gemeente – dan wel waar sprake is van een samenlevingscontract, kan worden gezegend.

Tegen het genomen besluit kan bezwaar worden aangetekend conform Ordinantie 12, artikel 3.1.

Geplaatst in archief.