Witte Donderdag

Orde van dienst

Witte Donderdag 9 april 2020 – 19.30 uur Grote Kerk 

download de volledige liturgie en print deze eventueel voor iemand die u kent en die niet zo handig is met de computer
aantal keren gedownload: 30

Voorganger: ds. Arenda Haasnoot

Organist: dhr. Vincent van Delft 

Muzikale ondersteuning: enkele zangers

Collecte: diaconie

Welkom 

Aanvangslied Gezang 358: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet  

Gebed 

Gezang 178: 1 en 4

Schriftlezing Johannes 13: 1-17 HSV

13 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.

2Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hartgegeven had Hem te verraden,

3stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging,

4op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.

5Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.

6Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?

7Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.

8Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij.

9Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd.

10Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen.

11Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.

12Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggenen zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?

13U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.

14Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voetengewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.

15Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.

16Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.

17Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Overdenking 

Gezang 360

Gebed afgesloten met het Onze Vader

Tekst bij het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 

Ja, gezegend zijt Gij,
Heer onze God,
want Gij hebt uw volk bevrijd
uit angst en duisternis.
In de nacht zijt Gij voor ons uit gegaan, lichtend als vuur,
en door het water van de dood
voert Gij ons naar een land 

van vrede in overvloed.
Gezegend zijt Gij
om Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die de Zijnen in de wereld
heeft liefgehad ten einde toe;
die in de nacht vóór zijn lijden
met Zijn leerlingen maaltijd hield
en hun brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, verlost door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.
Daarom, met engelen en aartsengelen,
en met alle hemelse heerscharen,
loven en verheerlijken wij uw glorierijke naam en prijzen wij U zonder einde en zeggen: 

Heilig … zingen: Gezang 457: 4

Instellingswoorden

In de nacht van de overlevering, DAT IS IN DEZE NACHT,
heeft Hij het brood genomen… 

Rondgang

Gebed na de maaltijd 

God van het Verbond,
Gij hebt ons gevoed met Uw gaven: het brood uit de hemel, Lichaam van Christus
en de wijn van het koninkrijk, Zijn bloed dat vloeide..
Wij bidden U:
blijf ons nabij,
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U
in de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U: Jezus, de Levende.
Amen. 

Slotlied Gezang 180: 1 en 7 

Zegen