Toekomstplannen Maranathakerk Rijnsburg

Na het principebesluit in februari jl. tot verkoop van de Maranathakerk aan de familie Kralt is er veel werk verzet. Een eerste vergunningsaanvraag is recent aan de Gemeente Katwijk voorgelegd. Het beoogde maatschappelijke initiatief onder de naam ‘het Maranatha Huis’ blijkt echter niet realiseerbaar. Er wordt nu gesproken met andere initiatiefnemers voor het maatschappelijk deel.

Medio februari nam de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) het principebesluit om de Maranthakerk te verkopen aan de familie Kralt. De familie Kralt had een plan op tafel gelegd waarin het creëren van woonruimte gecombineerd werd met een maatschappelijke bestemming voor een deel van het voormalige kerkgebouw. Voor dat laatste was een samenwerking gestart met Peter & Elise Ravensbergen. Zij wilden een maatschappelijke woon- en leefvoorziening starten onder de naam ‘het Maranatha Huis’.

De afgelopen maanden is er door alle partijen hard gewerkt om tot een goede invulling te komen van alle plannen. Dat heeft o.a. geresulteerd in de indiening van een eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de Gemeente Katwijk. Tegelijkertijd is het echter niet gelukt om tot een voor beide partijen goede invulling van het Maranatha Huis te komen. Recent hebben Peter & Elise dan ook aangegeven dat zij hun plannen stopzetten. Dat valt, zeker gezien hun inzet en het enthousiasme wat er gemeentebreed voor dit initiatief bestond, te betreuren.

Concreet leidt deze ontwikkeling ertoe dat de familie Kralt met andere partijen en personen in gesprek zal gaan om te bezien of op een andere manier de gevraagde maatschappelijke invulling gerealiseerd kan worden. De eerste berichten daarover zijn positief. De PGR wacht de verdere ontwikkelingen met vertrouwen af. De planning blijft dat na de zomer de definitieve overdracht zal kunnen plaatsvinden.

Rijnsburg, 27 juni 2020

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wout van Egmond, voorzitter CvK PGR – 06 54 95 20 11, vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Jeroen W. Ravensbergen, preses PGR – 06 83 77 95 40, j.w.ravensbergen@planet.nl

Geplaatst in archief.