Ruimte bieden in een veelkleurige dorpskerk

Op initiatief van de kerkenraad is in de afgelopen maanden een aantal gesprekken gevoerd, waarin de vraag centraal stond hoe je in een veelkleurige dorpskerk ruimte vindt en biedt voor uiteenlopende geloofsbeleving. Dit initiatief was deel van het genomen besluit tot het verbreden van de mogelijkheden om relaties van liefde en trouw te zegenen. Na de eerste avond onder leiding van de kerkenraad heeft een groep begeleid door ds. Rozenboom zich verder in deze vraag verdiept. Afgelopen week hebben het moderamen en de werkgroep overlegd en zijn de gedachten en verlangens besproken met het doel tot afronding te komen. Daarin is nu concreet gemaakt hoe ruimte voor elkaar overeind blijft binnen de missie en visie van onze gemeente, in de eenheid van het lichaam van Christus.

Het moderamen merkt op dat de confessionele stroming in de gemeente geen nieuwe maar een bestaande kleur is. Waar het gewenst is deze kleur meer profiel te geven, wordt daarvoor met liefde extra ruimte gemaakt. Dat betekent dat een extra commissie kan worden gevormd, die aanvullende activiteiten en erediensten organiseert waaraan de groep meer behoefte heeft en voor zover die nu nog ontbreken. Deze commissie zal dan vallen onder de taakgroep erediensten en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, zoals dat ook is voorgeschreven door de kerkorde. Binnen de kaders van de kerkelijke regeling en het beleidsplan is veel ruimte voor invulling naar eigen inzicht. Wat haalbaar en betaalbaar is, en hoe inpassing naast de bestaande traditionele erediensten in onder meer de Grote Kerk mogelijk is, zal verder worden onderzocht en wordt uiteindelijk vastgesteld door de kerkenraad.

Besproken is dat veelkleurigheid betekent dat er nu eenmaal een breed scala aan erediensten, activiteiten en mogelijkheden bestaat die allemaal gebaseerd zijn op interpretatie van de bijbel en de daaruit volgende geloofsbeleving. Men is vanzelfsprekend vrij te kiezen aan welke activiteiten men persoonlijk deelneemt. Maar veelkleurigheid betekent ook dat men elkaar ruimte biedt en eenmaal genomen en bestendigde besluiten in liefde en eenheid respecteert. Daarbij voegen alle commissies zich onder de leiding van de kerkenraad, die wordt gevormd door de ambtsdragers, en waarbij het ambt van predikant de bijzondere taak heeft de gemeente te onderwijzen.

In het overleg is aangegeven dat het gebruik van de term ‘verontrusten’ niet bijdraagt aan een constructieve dialoog in de gemeente. Alle gemeenteleden zullen in zekere zin verontrust zijn over wat in de huidige kerk en samenleving speelt. Het moderamen vertrouwt er dan ook op dat voortaan een betere, meer inclusieve term gebruikt zal worden. Met de onder de nieuwe naam geformeerde commissie wordt de veelkleurigheid van de gemeente bestendigd en wordt concreet hoe ruimte met diversiteit wordt ingevuld.

Het moderamen is verheugd en dankbaar dat er een einde komt aan deze zoektocht en dit proces kan worden afgesloten. Er ontstaat een nieuwe fase van constructief samenwerken en opbouwen: samen, actief en hoopvol.

Namens het moderamen

Jeroen. W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in nieuws.