Reserveren kerk weer nodig

Nieuwe maatregelen

Nu het kabinet nieuwe maatregelen heeft genomen tegen de verspreiding van het covid-virus, gelden ook in de gemeente helaas weer aanvullende beperkingen. Vanaf Eerste Kerstdag geldt dat voor alle diensten nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, die vooraf gereserveerd moeten worden. De diensten blijven daarmee toegankelijk om daar waar nodig te voorzien in een essentiële levensbehoefte en zo ook te kunnen blijven omzien naar elkaar. Voor wie dat kan en voor wie dat passend is, wordt geadviseerd de diensten online te volgen. Op Kerstavond zijn de diensten en activiteiten sowieso alleen online en via de media te volgen.

Geloven

Zoals steeds is het uitgangspunt dat de erediensten doorgang vinden, zij het nu in aangepaste vorm en helaas opnieuw met slechts een beperkt aantal kerkgangers. Geadviseerd wordt daarbij uit te gaan van 50 bezoekers. Deze richtlijn geldt voor alle erediensten in De Voorhof, de Immanuelkerk en de Grote Kerk. Het moderamen wenst daarmee juist in deze complexe tijd ruimte blijven geven aan de noodzakelijke en broodnodige kerkgang als deel van de persoonlijke geloofsbeleving, en wil zo ook een concreet antwoord te geven op de oproep naar elkaar te blijven omzien. Het moderamen adviseert de diensten zo mogelijk online te volgen en hoopt tegelijkertijd dat niemand zich bezwaart voelt ter kerke te gaan. De dienst op Oudejaarsavond is net als de diensten op Kerstavond alleen online te volgen en wordt uitgezonden vanuit de Immanuelkerk. De dienst in de Grote Kerk vervalt. De diensten op Eerste Kerstdag behouden omwille van hun bijzondere karakter hun speciale invulling, maar in enigszins aangepaste vorm en met inachtneming van alle basisregels. De tweede dienst in de Immanuelkerk van Eerste Kerstdag begint mede daarom om 10.45. Voor alle diensten geldt helaas ook dat gedurende de Kerstvakantie geen Kindernevendienst, Zondagsschool en Oppasdienst beschikbaar zijn, in lijn met de sluiting van de scholen en de kinderopvang.

Omzien naar elkaar

Hoewel het beperken van onderlinge contacten wenselijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, blijft omzien naar elkaar even goed belangrijk om als mens en samenleving nu overeind te blijven. Het gemeentewerk is daarop gericht en blijft daarom, inclusief de bijzondere kerstactiviteiten, in aangepaste vorm doorgaan, grotendeels zoals dat werd ingevuld in de afgelopen weken.

Het blijft in al deze maatregelen ook voor het moderamen een zoektocht om in deze complexe tijd de balans te vinden tussen uiteenlopende behoeften, gevoelens en inzichten. De onzekerheid is groot, de aannames zijn vele en de toekomst onbekend. We bidden dat we ons als gemeente mogen blijven richten op God, het begin van alle wijsheid, op Jezus zijn zoon, die mens geworden is en onder ons is komen wonen, en mogen vertrouwen op zijn Geest, die ons richting wijst.

Namens het moderamen
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in archief.