Nieuwe Beperkende Maatregelen

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten het aantal bezoekers van de kerkdiensten die in de maand oktober worden gehouden, aan te passen tot maximaal dertig personen. In deze diensten zal niet worden gezongen. Deze maatregelen komen bovenop de eerdere aanpassingen waartoe het moderamen al had besloten naar aanleiding van de aanvullende beperkende maatregelen van maandag 28 september. Het moderamen neemt dit besluit met pijn in het hart, met het oog op haar verantwoordelijkheid bij te dragen aan het voorkomen van verspreiding van het covid-19 virus en op dringend advies van de Rijksoverheid en de Gemeente Katwijk. Wel is het moderamen, gezien de zorgvuldige wijze waarop in de afgelopen maanden in Rijnsburg kerkdiensten werden georganiseerd, zeer teleurgesteld over de toon en de uitkomst van het maatschappelijk debat rondom de kerkdiensten in Nederland.

In de afgelopen maanden zijn vele kerkelijke activiteiten hervat en is het bezoek van kerkdiensten weer mogelijk geweest. Hoewel in aangepaste vorm en met de nodige beperkende maatregelen, is het kerkelijk leven op gang gekomen. De bevestiging van ambtsdragers, doop, belijdenis en avondmaal, op belangrijke momenten ontmoeten, samen vieren en gedenken, werd daardoor weer mogelijk. Het moderamen is de gemeente dankbaar dat dit kon en spreekt de hoop uit dat het tot zegen heeft mogen leiden. De teleurstelling is daarom groot nu volstrekt plotseling en tussentijds een beperking van het aantal bezoekers aan kerkdiensten dringend wordt geadviseerd, die deels lijkt te zijn ingegeven door een oneigenlijke maatschappelijke discussie en onder druk van de heersende publieke opinie. De belangrijke rol die de kerkgemeenschappen in tijden als deze spelen, lijkt daarbij te zijn ondergesneeuwd en de mogelijkheid tot maatwerk en diversiteit als sneeuw voor de zon verdwenen. Het moderamen wenst echter geen voeding te geven aan deze maatschappelijke discussie door nu gebruik te maken van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst. Boven alles staat de verantwoordelijkheid om verspreiding van covid-19 te voorkomen, waardoor het moderamen tot dit moeilijke besluit is gekomen.

Aanvullende beperkende maatregelen
Door de Protestantse Gemeente Rijnsburg is eerder al een protocol opgesteld waarin alle maatregelen staan vermeld ter voorkoming van de verspreiding van covid-19. De kerkenraad volgt daarbij de adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en Protestantse Kerk Nederland en weegt deze in het licht van de lokale situatie. Het moderamen monitort namens de kerkenraad voortdurend de ontwikkelingen met betrekking tot covid-19. Het actuele protocol is volledig in lijn met de adviezen van de Rijksoverheid. Dat betekent een maximale groepsgrootte van 30 volwassen personen voor kerkelijk werk, bezoek aan huis tot een maximum van drie, kerkdiensten zonder samenzang met een maximum van eveneens 30 personen. De kerkenraad blijft daarbij wel bevoegd uitzonderingen te maken voor kerkdiensten.

Aanpassing kerkdiensten
Voor de korte termijn zal het actuele rooster voor de maand oktober blijven bestaan, maar met aangepaste aantallen bezoekers. De directe gevolgen voor de belijdenisdienst van zondag 11 oktober worden in de week van schrijven met de catechisanten en doopouders besproken om te zoeken naar passende alternatieven. Ook zal worden onderzocht hoe de behoefte aan kerkgang, al dan niet met samenzang, voor zoveel mogelijk gemeenteleden kan worden ingevuld, desgewenst om voorbereid te zijn op verlenging van de periode van beperkte aantallen bezoekers per dienst na de maand oktober. De installatie van de nieuwe camerasystemen vordert gelukkig gestaag en deze kunnen naar verwachting al komende zondag 11 oktober in gebruik worden genomen.

Bemoediging
Sociale activiteiten en contacten zijn noodzakelijk voor het welzijn van mensen. Kerk en gemeente spelen daarbij ook in deze tijd een belangrijke en verbindende rol, zoals het thema van de startweek en het thema van het kerkelijk seizoen willen uitdrukken. De rol van de kerkelijke gemeenschap, de vieringen, de ontmoeting, mogen niet onderschat worden in deze tijd die ons zo bezig kan houden en uiteen kan drijven. De kerkelijke gemeenschap kan en wil door deze rol in te vullen bijdragen aan het welzijn en welbevinden van mensen in ons dorp en daarbuiten. Dat zal ook nu doorgang vinden, dankzij de inzet van velen.
En voor als de tijd ons beklemt en beangstigt, schrijft Henri Nouwen in zijn dagboek, datum 1 oktober: “Als wij ons in God durven verankeren, de God die ons liefheeft, dan zal niets ons de vrijheid kunnen ontnemen om mens te zijn, te leven als kinderen van God”. Hij wijst daarbij op de woorden van Paulus in Romeinen 8 vers 38. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid verstandig te zijn, terughoudend te zijn waar nodig, maar het mag ons vertrouwen geven en onze beklemming veranderen in vertrouwen, welzijn en welbevinden. Want niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses PGR
Namens Moderamen en Kerkenraad

Geplaatst in archief.