Maranathakerk

In de vergadering van de kleine kerkenraad van 21 november is ook de verkoop van de Maranathakerk aan de orde geweest. Naar aanleiding van het gesprek hierover heeft de kerkenraad het onderstaande persbericht doen uitgaan:

De Kerkenraad van de Protestants Gemeente Rijnsburg (PGR) heeft besloten de lopende procedure van verkoop van de Maranathakerk in Rijnsburg te beëindigen en vooralsnog niet tot gunning en verkoop aan één van de geïnteresseerde partijen over te gaan. De Kerkenraad heeft de opdracht om bij haar besluit nadrukkelijk de herbestemming van het gebouw te laten meewegen, en daarbij een passende, duurzame oplossing met een gezonde exploitatie te vinden om uiteindelijk tot verkoop te kunnen overgaan. In de nu afgesloten procedure bleek bij elk van de drie partijen het uitgebrachte bod op onderdelen onvoldoende. De Kerkenraad wenst nog altijd wel tot verkoop van het gebouw te komen en zal daarom met alle partijen opnieuw in gesprek gaan voor aanvullende toelichting.

Geplaatst in archief.