Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Onze gemeente gedenkt op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, alle gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. De kerkenraad hecht eraan ook in deze bijzondere tijd in gezamenlijkheid stil te staan bij het leven en overlijden van onze geliefden en daartoe samen te komen in de kerken. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van het Covid-19 virus zal de herdenking in aangepaste vorm en gespreid over de diverse diensten van deze zondag plaatsvinden.

De diensten worden gehouden in de Grote Kerk, de Immanuelkerk en De Voorhof en vangen op verschillende tijden aan. Elke dienst duurt maximaal drie kwartier en biedt plaats aan dertig personen. In de diensten zal door de gemeente niet worden gezongen. De eigen predikanten van onze gemeente gaan in de diensten voor.

De diensten zijn helaas uitsluitend op uitnodiging toegankelijk voor de nabestaanden van de overleden gemeenteleden. Wel zijn alle diensten online te volgen via Kerktv en Kerkdienstgemist.nl. De exacte aanvangstijden van de diensten zullen na het verwerken van de aanmeldingen en het indelen van de reserveringen worden gepubliceerd in Contact en op de website.

De kerkenraad heeft zich geconformeerd aan de beperkende maatregelen die momenteel van overheidswege van kracht zijn of nog zullen zijn op 22 november. De gekozen invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar past geheel binnen alle geldende beperkingen, die onverminderd van kracht blijven. Het moderamen, daartoe gemandateerd door de kerkenraad, tezamen met de predikanten en de kerkelijk werkers achten het daarom verantwoord om op deze kleinschalige, zorgvuldige wijze de herdenking te laten plaatsvinden, in aanwezigheid van de direct nabestaanden van de ons ontvallen gemeenteleden en in verbondenheid met de gehele gemeente.

De Immanuelkerk en de Grote Kerk zullen op zaterdag 21 november open zijn zodat iedereen gelegenheid heeft de kerken te bezoeken, in gebed te gaan, een kaars te ontsteken of gewoon even stil te staan bij de geliefden die ons al zijn voorgegaan.

Wij zien uit naar een waardige eredienst, waarin wij onze geliefde gemeenteleden gedenken, in Gods huis, in Zijn aanwezigheid.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Geplaatst in archief.