Impressie van de gemeenteavond over de vorm van doopbediening

Achtergrond
Binnen onze gemeente kennen we de kinderdoop als vorm van doopbediening. Steeds vaker komen er vragen om belijdenis te doen en als niet-gedoopte gedoopt te mogen worden door onderdompeling. Het vraagt om een besluit door de kerkenraad. Voor het nemen van zo’n besluit is, zeker omdat het gevoelig ligt door haar achtergrond, grote zorgvuldigheid vereist. In het uitgestippelde proces wordt de leden van de gemeente alle ruimte geboden om met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen en op basis hiervan meningen te vormen. De inhoudelijke bezinning zal gebaseerd zijn op Bijbelse perspectieven, die zullen worden toegelicht. Dit proces van bezinning is gestart tijdens de gemeentevergadering van 23 mei 2018 en heeft een vervolg gekregen in de bijeenkomst voor de leden van de gemeente op 14 november 2018 in De Voorhof. Hierbij waren circa 120 leden aanwezig. Ook de komende tijd zal het onderwerp op diverse manieren aandacht krijgen binnen de gemeente. Uitgangspunt is, dat de kinderdoop niet ter discussie staat. Herdopen komt niet ter sprake.

Toelichting door ds. A. Meek
Ds. Meek licht de doop toe. Water staat in de Bijbel voor reiniging, maar ook voor dreiging. In de doop word je ook door Christus gered van het bedreigende water, maar ook van de dood. God belooft reddend aanwezig te zijn. De doop is een belofte en genadegeschenk van God en daarom ook een feest. Het is fundamenteel voor wie God is, Hij gaat ons voor in het nieuwe leven. Een kind wordt gedoopt op grond van het geloof van de ouders, een volwassene op grond van het eigen geloof.

Discussie en gezichtspunten
Het onderwerp wordt in groepjes besproken. Er volgde een levendige discussie, na afloop werd verslag gedaan over de groepsdiscussies. Hieruit kwamen de volgende opmerkingen en meningen:
• Wij zien wel ruimte voor volwassenendoop door onderdompeling;
• Er zijn praktische problemen, niet alle ruimten zijn geschikt;
• De Grote Kerk is geen geschikte omgeving voor doop door onderdompeling;
• Binnen een veelkleurige kerk moet je kernbeginselen wel zuiver houden. Daarbinnen is ruimte voor verschillende vormen van dopen van volwassenen;
• Als volwassene gedoopt worden zonder belijdenis kan niet;
• Er moet wederzijds begrip zijn voor andere meningen, we kunnen elkaar in het midden ontmoeten. De vorm van de volwassenendoop kan dan geen breekpunt zijn;
• Geen ruimte voor andere vormen leidt er toe dat niet gedoopte volwassen kinderen zich in een andere gemeente laten dopen. Dat is niet wenselijk;
• Als men zich wil laten dopen door onderdompeling en in de gemeente is daartegen grote weerstand, dan kan je je elders laten dopen;
• Gedoopt worden binnen de eigen gemeente versterkt de band met de gemeente;
• Er zijn Bijbelse gronden voor doop door onderdompeling;
• Op de mening dat een doop ook elders (aan zee, in de Vliet) zou kunnen plaatsvinden antwoordt ds. Meek dat het bijzijn van de gemeente wel een voorwaarde is bij de doop;
• Ds. Haasnoot geeft aan dat de Bijbel niet eenduidig is over de leeftijd van dopen, de hoeveelheid water die daarbij wordt toegepast en de plaats waar wordt gedoopt;
• Je moet wel rekening houden met minderheden;
• Niet alle gemeenteleden zijn nu aanwezig, bestaande gevoeligheden moeten we respecteren;
• De bestaande manier van dopen moet niet worden afgeschaft, maar je moet wel rekening houden met wat jonge mensen willen.

Veelkleurige gemeente
Preses Jeroen Ravensbergen geeft in de afsluiting aan te hebben ervaren hoe goed het was om als veelkleurige gemeente bij elkaar te komen en te overleggen. Er is veel bijgedragen voor verdere stappen.

Geplaatst in archief.