Huwelijk en levensverbintenis

Hieronder vindt u een samenvatting van de brief van de scriba van de generale synode van de PKN, ds. R. de Reuver, aan alle kerkenraden van de gemeenten van de PKN. De gehele brief vindt u onderaan dit artikel.

De Generale Synode van de PKN is op 15 en 16 november 2018 bijeen geweest. Voor één onderwerp wordt bijzondere aandacht gevraagd, namelijk de bespreking van ‘huwelijk en levensverbintenis’, ofwel een mogelijke wijziging van de tekst van ordinantie 5-3 ‘Het huwelijk’ en ordinantie 5-4 ‘Andere levensverbintenissen’. In 2016 hebben enkele classes en diverse synodeleden om deze tekstwijziging gevraagd. Het onderwerp is daarna diverse malen besproken. Leden van de PKN deelden wat het voor hen betekent om homoseksueel te zijn. Aan de synode is uiteindelijk het rapport ‘Huwelijk en levensverbintenis’ voorgelegd.

Besluit
Er is besloten de genoemde ordinantieteksten niet aan te passen. Wel wordt uitgesproken:
a. In de kerk van Christus is ieder mensenkind van harte welkom en mag zich veilig voelen: we zijn allen geroepen elkaar vanuit de liefde van God te aanvaarden.
b. De kerk is geroepen tot zegenen: een mens in zijn/haar levensverbintenis te stellen ‘coram Deo’,onder de belofte en roeping van Gods bewaring, genade en vrede. Ze spreekt geen waardeoordeel uit over seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuze als het gaat over huwelijk of andere levensverbintenis. De gemeenten van de PKN kunnen zelf bepalen of naast het huwelijk tussen man en vrouw ook dat tussen twee mensen van hetzelfde geslacht (in)gezegend kunnen worden.

Zorgen
Voor synodeleden en velen in onze kerk die hoopten dat de bespreking zou leiden tot een aanpassing van de tekst van de ordinantie, waardoor elk onderscheid tussen het huwelijk van man en vrouw en van mensen van hetzelfde geslacht verdwijnt, is de uitslag teleurstellend en pijnlijk. Anderen die geen ruimte vinden voor het (in)zegenen van een huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht zijn bezorgd over de toegevoegde uitspraak van de synode.

Diversiteit
Diversiteit is niet alleen mooi, soms is ze ook heel pijnlijk. De uitslag onderstreept dat standpunten ons verdelen. We zijn daarom des te meer geroepen om zorg te dragen voor een veilig klimaat binnen gemeenten waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen in alle openheid gevoerd kan worden. ‘Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.‘ (1 Korintiërs 12:26)

Brief PKN huwelijks- en levensverbintenissen

Geplaatst in archief.