Goede Vrijdag avond

Goede Vrijdag 10 april 2020 in de Grote Kerk met Heilig Avondmaal aan tafel

download de volledige liturgie en print deze eventueel voor iemand die u kent en die niet zo handig is met de computer
aantal keren gedownload: 18

Voorganger: Ds. Arenda Haasnoot
Organist: Vincent v Delft
Muzikale medewerking: combo o.l.v. Tim van der Meij en Leontine van Dijk.

Laatste twee kruiswoorden ‘ Het is volbracht’ (psalm 22)  en ‘ Vader in Uw handen beveel Ik mijn Geest’ (psalm 31)

Welkom

Psalm 22: 1, 7 en 13 ‘ Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’

Stil gebed, bemoediging en groet

Combo zingt Gethsemane van Sela

De Vader die de Zoon een beker reikt,
Tot aan de rand gevuld met bitterheid,
Die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.
Het water dat Hem aan de lippen staat,
Een zee van zonden die Hem angstig maakt.
Hij gaat ons voor, Hij draagt ons door het lijden heen.

Refrein: Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

De schaduw van de dood valt in de hof,
Waar Jezus worstelt met de wil van God:
De beker gaat Hem niet voorbij.
De diepte van zijn lijden, angst en pijn,
Is dieper dan ons lijden ooit zal zijn.
Hij gaat ons voor, Hij drinkt ons door het lijden heen.

Refrein: Zie hoe Hij aan ons lijdt, voor ons strijdt, de beker drinkt.
Wie zijn wij, dat Hij de dood in diepe nood en angst verdrinkt?

De Zoon die ons het brood, de beker reikt;
Ons in zijn liefde en gemeenschap leidt,
Gedenken wij in brood en wijn.
Wij drinken door zijn dood het leven in:
Een zee van liefde schept een nieuw begin.
Nooit meer alleen, met Jezus één, totdat Hij komt.

Refrein: Al wie dorst, wordt getroost in het brood, de beker wijn.
Neem het brood, proef van de wijn; gedenk dat wij vergeven zijn.

De Vader die zijn kind een beker reikt,
Die overstroomt van goedertierenheid:
De wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid.

Gebed

Combo zingt Via Dolorosa van Sela

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.

Refrein: Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Refrein: Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem.

Refrein: Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

Schriftlezing ‘ Kruiswoord’: Lukas 23: 44-48 HSV

Jezus' dood

44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.

45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.

46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

47 Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.

48 En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen.

Overdenkende woorden

Gezang 189 ‘ mijn verlosser hangt aan t kruis’

Schriftlezing ‘Kruiswoord’ Johannes 19: 23-30 HSV

23Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel, en zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven.

24Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan.

25En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

26Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

27Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

28Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

29Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.

30Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Combo zingt: ‘Zo lief had God de Vader ons’ van Sela

Zo lief had God de Vader ons,

dat Hij zijn eigen Zoon zond

tot heil van ons gebroken hart,

omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;

toch is het Jezus' bloed dat ons

weer dicht in zijn nabijheid bracht.

 

O zie de mens daar aan het kruis,

met al mijn schuld beladen;

beschaamd hoor ik mijn eigen stem

Hem loochenen en smaden.

Het was mijn zonde die Hij droeg,

totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';

zijn laatste adem bracht mij hoop,

zijn sterven werd mijn levenskracht.

 

Ik roem niet meer in eigen kracht,

in gaven, in wat wijsheid is;

ik roem alleen nog in de Heer,

zijn dood en zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?

Maar dit weet ik met heel mijn hart:

zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Overdenkende woorden

Combo zingt: Man van smarten van Sela

Man van smarten, man van lijden,

werd gemeden, werd veracht.

Onopvallend, zonder schoonheid,

droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.

 

Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat.

Lam dat naar de slacht wordt geleid.

Door een onrechtvaardig vonnis,

werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

 

Refrein: Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.

Gebroken en doorboord om onze zonden.

Door zijn striemen werden wij genezen.

 

Door een onrechtvaardig vonnis,

werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

 

Voorbede

 

Avondmaalsformulier

 

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. ”Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open.

Hij werd gebonden- om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis- om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen; ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’- opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei; ‘Het is volbracht.’

Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken.

Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft; ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Instellingswoorden

Rondgang

Dankgebed

Gezang 177: 1, 2, 3, 4 en 6  Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’

Zegen