Gevolgde procedure beroep op Ds. Vroomans te Delft

Op 28 mei is een gemeentevergadering gehouden over het voorgenomen beroep dat zal worden uitgebracht op Ds. Arnold Vroomans in de vacature Westerhaghe & De Hoek. Alle belijdende leden van onze gemeente hebben tevoren een uitnodiging ontvangen alsmede informatie m.b.t. de te beroepen predikant, de wijze waarop vragen konden worden gesteld en de stemprocedure (zie ook hieronder). klik hier om de video-opname van de gemeentevergadering te bekijken.

Door de corona-crisis was het niet mogelijk om een gemeentevergadering te houden in de gebruikelijke vorm. Dat geldt ook voor de stemprocedure. Onderaan dit bericht vindt u een aantal veel gestelde vragen.

profielschets predikant
aantal keren gedownload: 185

stemming

De schriftelijk ontvangen stemmen zijn op 3 juni geteld. Bij het openen van de envelop werd gecontroleerd of de uitgebrachte stem geldig was. Vervolgens werden de beide delen (d.w.z. het deel met naamsgegevens respectievelijk het deel met de uitgebrachte stem) direct van elkaar gescheiden. Op deze wijze is achteraf niet te herleiden wie voor of tegen heeft gestemd. De uitslag van de stemming is elders op deze website en via onze andere media bekend gemaakt.

bezwaar

Mocht u het oneens zijn met de gevolgde procedure dan kunt u binnen 5 dagen na de uitslag (dus tot maandag 8 juni 19.00 uur) schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van naam en adres schriftelijk bezwaar aantekenen door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te deponeren in de brievenbus van kerkelijk bureau.

Bram Breebaart, scriba

Veel gestelde vragen

De beroepingscommissie heeft op basis van de profielschets predikanten beluisterd en met hen gesproken. Zij is tot een advies aan de kerkenraad gekomen. De kerkenraad heeft besloten een gemeentevergadering uit te schijven om te komen tot een besluit om de voorgestelde kandidaat al dan niet te beroepen.
We volgen de procedure, zoals die is bepaald in de kerkorde. Er is een handboek opgesteld door de PKN, waarin dit verder is uitgewerkt, wij gebruiken dit handboek (versie april 2019).
We hebben de opzet van de online vergadering voorgelegd aan de PKN. We ontvingen een positieve reactie en hebben een aantal tips overgenomen. We kunnen door deze opzet meer gemeenteleden bereiken en betrekken dan normaal. Op elk adres is een brief met informatie bezorgd.
We weten, dat er vanaf 1 juli 100 mensen in een gebouw mogen. Dat is te weinig voor de gemeentevergadering. Het is niet duidelijk, wanneer we weer op het oude niveau komen, vermoedelijk zal dit nog maanden duren. We hebben nu voor de 5 predikantsplaatsen 2 predikanten, een parttime kerkelijk werker en een parttime predikant in dienst. Dat is 2 predikanten te weinig. Deze situatie duurt al lang, het werk van 5 predikanten komt op te weinig schouders neer. Daarmee doen we de pastorale aandacht voor de gemeenteleden en de ontwikkeling van de gemeente te kort en is de werkbelasting voor de huidige pastores te hoog, met risico op ziek worden. Daarnaast is het voor de te verkiezen predikant ook belangrijk te weten waar hij aan toe is, mede met het oog op schoolgaande kinderen en de aanvang van het nieuwe schooljaar.
In gemeenten van meer dan 200 leden neemt in de regel de kerkenraad het besluit een predikant al dan niet te beroepen. Onze gemeente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid de gemeenteleden te laten kiezen. Dat is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. De reden is dat we de gemeenteleden zo veel mogelijk willen betrekken bij deze besluitvorming.
De kerkenraad heeft het horen van predikanten toevertrouwd aan de beroepingscommissie. Om tot een afgewogen oordeel te komen neemt de commissie ook andere aspecten uit de profielschets mee. Daarom noemen wij het ook geen 'hoorcommissie'. Wij willen niet de suggestie wekken het werk van de beroepingscommissie over te doen door te verwijzen naar preken. Daarom is er ook geen eredienst met de predikant, voorafgaande aan gemeentevergadering, dat zou te veel lijken op 'preken op beroep'. Het staat de leden natuurlijk zelf vrij te luisteren naar preken om een indruk te krijgen en een mening te vormen. Daarvoor zijn er allerlei mogelijkheden op Internet.
De vergadering was op 28 mei om 19.30u vanuit de Grote kerk en is nog te zien op op een computer, laptop, tablet of smartphone via kerkdienstgemist.nl. Door te ‘casten’ kan dit ook op een TV.
Na de opening en mededelingen, heeft de predikant ds. Vroomans zich voorgesteld. Daarna was er een toelichting door de preses van de kerkenraad en de voorzitter van de beroepingscommissie. Er is, ook live, ingegaan op de vragen en er volgde een toelichting op de stemming. De agenda is opgenomen in de brief, die op elk adres is bezorgd.
Dat kon vooraf door een mail te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te bezorgen bij het kerkelijk bureau aan de Smidstraat 16a. Tijdens de vergadering beschikten we over een telefooncentrale en kon worden gebeld.
U bent stemgerechtigd wanneer u belijdend lid bent. In de bij u bezorgde brief zit een stembiljet. Vult u uw naam in en geef uw keuze aan. Knip dit los van elkaar. Er is 1 formulier meegestuurd. Hebt u er meer nodig, maak dan een kopie, download het van de website, of haal een exemplaar op bij het kerkelijk bureau of de scriba (Kleipettenlaan 61). U kunt de naamgegevens en het stemgedeelte in de retourenveloppe doen en gratis opsturen of bezorgen bij het kerkelijk bureau.
Er is minimaal 2/3 van de geldige stemmen nodig om het beroep uit te brengen. Blanco stemmen worden niet meegenomen.
Er is een stemprotocol, waarin is vastgelegd hoe de telling plaatsvindt. Bij het openen van de enveloppen wordt eerst gecontroleerd of de stemmer belijdend lid is van de gemeente. Hierna worden de stemformulieren verzameld, los van de gegevens van de stemmer. Ook is hier controle op, daaraan werken gemeenteleden mee.
Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG om de privacy te waarborgen.
Er is na de telling nog een periode van 5 dagen, waarin gemeenteleden bezwaar kunnen maken tegen de gevolgde procedure. Indien deze verloopt, zonder bezwaar, kan het beroep dus snel daarna, dus vanaf 9 juni, worden uitgebracht.
Maximaal 3 weken, maar we hopen dat de predikant niet de gehele periode gebruikt.
Deze zal vermoedelijk deel uit maken van de periode van 3 weken.
De predikant heeft 3 weken bedenktijd. Bij het aannemen van het beroep zal ook de huidige gemeente moeten worden betrokken en een redelijke termijn moeten worden afgesproken. We houden rekening met 2 tot 4 maanden vanaf de gemeentevergadering.
De predikant dient de gehele gemeente en richt zich voor de pastorale taak met de wijkraad op Westerhaghe & De Hoek.
Geplaatst in archief.