Ontmoeting met ds. Gert en Rieneke van de Pol op maandag 6 juli

Per 1 juli mogen wij weer met meer mensen bijeenkomen. We zouden u daarom graag opnieuw uitnodigen voor een ontmoeting. Gert en Rieneke verblijven momenteel nog steeds in Nederland. Een mooie gelegenheid voor hen om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Daarvoor heeft de GZB een geschikte locatie gevonden, waarbinnen de RIVM-richtlijnen in acht kunnen worden genomen. Uiteraard is er ook alle ruimte voor  u om vragen te stellen. We nodigen u graag uit voor deze ontmoeting op maandag 6 juli, 19.30 uur in Zalencentrum Nieuw Salem in Driebergen-Rijsenburg (De Lei 86).

Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur. In verband met de organisatie is het prettig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u dit aan ondergetekende doorgeven: cees.demooij@outlook.com, 06 515 00 842.

Groentje: bijen

Het gaat niet goed met de bijen. Misschien ben je geen fan van de bij, maar het is een heel nuttig dier. Ruim 3/4 van onze landbouwproducten is van hen afhankelijk, omdat zij zorgen voor de broodnodige bestuiving – en daarmee voortplanting. Help de bijen door bijv. een bijenhotel in je tuin te zetten. In onze meestal netjes opgeruimde en ingerichte tuinen vinden bijen niet zo snel een plek om hun eitjes neer te leggen; daar kunnen we ze bij helpen, en wees gerust: bijen steken niet zo snel. Een houten kistje op z’n kant met bijv. bamboe of riet of rozen: holle stengels of buizen, op een warme plek uit de wind. Op internet zijn allerlei voorbeelden te vinden. En een rommelhoekje in je tuin helpt zeker ook!

Weer naar de kerk

Vanaf 1 juli zullen er naar verwachting weer kerkdiensten worden georganiseerd in de kerkgebouwen met maximaal 100 bezoekers. Daarvoor wordt een online reserveringssysteem opgezet. Voor het wekelijkse administratieve deel zoeken we nu enkele enthousiaste vrijwilligers die dit mede in goede banen willen leiden.

Ben je bij toerbeurt beschikbaar om in de komende twee maanden te helpen, ben je administratief handig, enigszins analytisch, en vind je het een uitdaging de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, meld je dan snel aan bij de scriba Bram Breebaart, scriba@pknrijnsburg.nl. We starten begin volgende week met de directe voorbereidingen.

Groentje: plastic

Er is steeds meer over bekend: plastic in het milieu verdwijnt nooit vanzelf, want het wordt niet afgebroken, nooit! In hele kleine delen komt het in onze voedselketen terecht. Wat kan ik doen? Kiezen voor afbreekbaar verpakkingsmateriaal zoals papier of karton. Zo nodig plastic verzamelen en aanbieden voor hergebruik. Bedank voor die plastic tas. Geen huishoudfolie – gebruik daarvoor bijv. een broodzak. Overigens, brood kun je ook halen in een speciale broodzak, steeds herbruikbaar.

Groentje: Jacqueline Bloemhof

Vrijdagavond 5 juni is Jacqueline Bloemhof overleden in de leeftijd van 51 jaar. Jacqueline is 2 jaar geleden in Rijnsburg komen wonen, dicht bij haar geboorteplaats Katwijk, omdat ze haar baan als hoogleraar aan de universiteit van Wageningen moest opgeven. Ze vond haar kerkelijk thuis in Katwijk maar raakte betrokken bij onze commissie Duurzaam. Daar waren we erg blij mee, want duurzaamheid was haar vakgebied. Ze heeft de commissie dan ook met veel kwaliteitsimpulsen gediend, en zeker ook deze rubriek. Ze leed echter aan MS waardoor ze met invaliditeitsemeritaat moest, en het was een zich snel doorzettend proces. Steeds weer moest ze meer inleveren tot haar lichaam het niet meer aankon. We herdenken haar met verdriet en waardering. Haar grote kennis van en passie voor duurzaamheid maakten voor haar integraal deel uit van haar geloof in God, onze Schepper en Verlosser. In vertrouwen op Hem heeft ze geleefd en is ze heen gegaan. We bidden voor haar man Gerrit en hun kinderen om kracht en troost van de Allerhoogste.

Nieuwsbrief diaconie 3-2020

De diaconale nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

  • De gevolgen van de Coronacrisis voor de Diaconie: de kaartenactie, bloemen voor gezinsvervangende tehuizen, inkomsten
  • De inzameling voor De Voedselbank en luiers voor Kosovo op 23 mei j.l.
  • Voorbereiding vakantietasjes
  • Afscheid ambtsdragers

download de diaconale nieuwsbrief 2020-3
aantal keren gedownload: 34

Ds. Vroomans neemt beroep aan

Dinsdagavond 9 juni is door een delegatie van onze gemeente het beroep uitgebracht aan dominee Arnold Vroomans en hij heeft ons niet lang in spanning gelaten, maar het beroep direct (en met vreugde) aangenomen. Wat een zegen voor onze gemeente!

Dit zal betekenen dat hij nog deze zomer met zijn gezin naar Rijnsburg zal komen en daarna als predikant in onze gemeente zal kunnen worden bevestigd. Het gezin Vroomans zal de pastorie aan de Hofstraat betrekken, maar daar moet nog wel het één en ander aan worden verbouwd en vermoedelijk zal dat ook nog doorgaan als zij al naar Rijnsburg zijn verhuisd.

Voor ons als gemeente is dit natuurlijk een grote stap voorwaarts en voor onze huidige predikanten een verlichting van hun enorm drukke werkzaamheden.

De datum van de intrede van ds. Vroomans is nu nog niet bekend, maar daarover zal zo snel mogelijk meer bekend gemaakt worden.

Bram Breebaart, scriba

Stemming over beroep op ds. Vroomans

Na het tellen van de stemmen is de uitslag van de gemeentevergadering om een beroep op ds. Arnold Vroomans uit te brengen als volgt:

  • uitgebrachte geldige stemmen 803 waarvan
  • 793 vóór
  • 5 tegen
  • de overige waren blanco

Dus ca. 99,4% voorstemmers, een prachtige uitslag!

Als er geen bezwaar wordt ingediend tegen de gevolgde procedure zal er op 9 juni 2020 een beroep op ds. Vroomans worden uitgebracht, waarna de predikant een bedenktijd heeft van maximaal 3 weken om te beslissen over het aannemen van het uitgebrachte beroep.

Een positieve ontwikkeling voor onze gemeente!

Hartelijke groet,
Bram Breebaart, scriba

Gevolgde procedure beroep op Ds. Vroomans te Delft

Op 28 mei is een gemeentevergadering gehouden over het voorgenomen beroep dat zal worden uitgebracht op Ds. Arnold Vroomans in de vacature Westerhaghe & De Hoek. Alle belijdende leden van onze gemeente hebben tevoren een uitnodiging ontvangen alsmede informatie m.b.t. de te beroepen predikant, de wijze waarop vragen konden worden gesteld en de stemprocedure (zie ook hieronder). klik hier om de video-opname van de gemeentevergadering te bekijken.

Door de corona-crisis was het niet mogelijk om een gemeentevergadering te houden in de gebruikelijke vorm. Dat geldt ook voor de stemprocedure. Onderaan dit bericht vindt u een aantal veel gestelde vragen.

profielschets predikant
aantal keren gedownload: 101

stemming

De schriftelijk ontvangen stemmen zijn op 3 juni geteld. Bij het openen van de envelop werd gecontroleerd of de uitgebrachte stem geldig was. Vervolgens werden de beide delen (d.w.z. het deel met naamsgegevens respectievelijk het deel met de uitgebrachte stem) direct van elkaar gescheiden. Op deze wijze is achteraf niet te herleiden wie voor of tegen heeft gestemd. De uitslag van de stemming is elders op deze website en via onze andere media bekend gemaakt.

bezwaar

Mocht u het oneens zijn met de gevolgde procedure dan kunt u binnen 5 dagen na de uitslag (dus tot maandag 8 juni 19.00 uur) schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van naam en adres schriftelijk bezwaar aantekenen door een mailtje te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te deponeren in de brievenbus van kerkelijk bureau.

Bram Breebaart, scriba

Veel gestelde vragen

De beroepingscommissie heeft op basis van de profielschets predikanten beluisterd en met hen gesproken. Zij is tot een advies aan de kerkenraad gekomen. De kerkenraad heeft besloten een gemeentevergadering uit te schijven om te komen tot een besluit om de voorgestelde kandidaat al dan niet te beroepen.
We volgen de procedure, zoals die is bepaald in de kerkorde. Er is een handboek opgesteld door de PKN, waarin dit verder is uitgewerkt, wij gebruiken dit handboek (versie april 2019).
We hebben de opzet van de online vergadering voorgelegd aan de PKN. We ontvingen een positieve reactie en hebben een aantal tips overgenomen. We kunnen door deze opzet meer gemeenteleden bereiken en betrekken dan normaal. Op elk adres is een brief met informatie bezorgd.
We weten, dat er vanaf 1 juli 100 mensen in een gebouw mogen. Dat is te weinig voor de gemeentevergadering. Het is niet duidelijk, wanneer we weer op het oude niveau komen, vermoedelijk zal dit nog maanden duren. We hebben nu voor de 5 predikantsplaatsen 2 predikanten, een parttime kerkelijk werker en een parttime predikant in dienst. Dat is 2 predikanten te weinig. Deze situatie duurt al lang, het werk van 5 predikanten komt op te weinig schouders neer. Daarmee doen we de pastorale aandacht voor de gemeenteleden en de ontwikkeling van de gemeente te kort en is de werkbelasting voor de huidige pastores te hoog, met risico op ziek worden. Daarnaast is het voor de te verkiezen predikant ook belangrijk te weten waar hij aan toe is, mede met het oog op schoolgaande kinderen en de aanvang van het nieuwe schooljaar.
In gemeenten van meer dan 200 leden neemt in de regel de kerkenraad het besluit een predikant al dan niet te beroepen. Onze gemeente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid de gemeenteleden te laten kiezen. Dat is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. De reden is dat we de gemeenteleden zo veel mogelijk willen betrekken bij deze besluitvorming.
De kerkenraad heeft het horen van predikanten toevertrouwd aan de beroepingscommissie. Om tot een afgewogen oordeel te komen neemt de commissie ook andere aspecten uit de profielschets mee. Daarom noemen wij het ook geen 'hoorcommissie'. Wij willen niet de suggestie wekken het werk van de beroepingscommissie over te doen door te verwijzen naar preken. Daarom is er ook geen eredienst met de predikant, voorafgaande aan gemeentevergadering, dat zou te veel lijken op 'preken op beroep'. Het staat de leden natuurlijk zelf vrij te luisteren naar preken om een indruk te krijgen en een mening te vormen. Daarvoor zijn er allerlei mogelijkheden op Internet.
De vergadering was op 28 mei om 19.30u vanuit de Grote kerk en is nog te zien op op een computer, laptop, tablet of smartphone via kerkdienstgemist.nl. Door te ‘casten’ kan dit ook op een TV.
Na de opening en mededelingen, heeft de predikant ds. Vroomans zich voorgesteld. Daarna was er een toelichting door de preses van de kerkenraad en de voorzitter van de beroepingscommissie. Er is, ook live, ingegaan op de vragen en er volgde een toelichting op de stemming. De agenda is opgenomen in de brief, die op elk adres is bezorgd.
Dat kon vooraf door een mail te sturen naar kb@pknrijnsburg.nl of een brief te bezorgen bij het kerkelijk bureau aan de Smidstraat 16a. Tijdens de vergadering beschikten we over een telefooncentrale en kon worden gebeld.
U bent stemgerechtigd wanneer u belijdend lid bent. In de bij u bezorgde brief zit een stembiljet. Vult u uw naam in en geef uw keuze aan. Knip dit los van elkaar. Er is 1 formulier meegestuurd. Hebt u er meer nodig, maak dan een kopie, download het van de website, of haal een exemplaar op bij het kerkelijk bureau of de scriba (Kleipettenlaan 61). U kunt de naamgegevens en het stemgedeelte in de retourenveloppe doen en gratis opsturen of bezorgen bij het kerkelijk bureau.
Er is minimaal 2/3 van de geldige stemmen nodig om het beroep uit te brengen. Blanco stemmen worden niet meegenomen.
Er is een stemprotocol, waarin is vastgelegd hoe de telling plaatsvindt. Bij het openen van de enveloppen wordt eerst gecontroleerd of de stemmer belijdend lid is van de gemeente. Hierna worden de stemformulieren verzameld, los van de gegevens van de stemmer. Ook is hier controle op, daaraan werken gemeenteleden mee.
Wij werken volgens de richtlijnen van de AVG om de privacy te waarborgen.
Er is na de telling nog een periode van 5 dagen, waarin gemeenteleden bezwaar kunnen maken tegen de gevolgde procedure. Indien deze verloopt, zonder bezwaar, kan het beroep dus snel daarna, dus vanaf 9 juni, worden uitgebracht.
Maximaal 3 weken, maar we hopen dat de predikant niet de gehele periode gebruikt.
Deze zal vermoedelijk deel uit maken van de periode van 3 weken.
De predikant heeft 3 weken bedenktijd. Bij het aannemen van het beroep zal ook de huidige gemeente moeten worden betrokken en een redelijke termijn moeten worden afgesproken. We houden rekening met 2 tot 4 maanden vanaf de gemeentevergadering.
De predikant dient de gehele gemeente en richt zich voor de pastorale taak met de wijkraad op Westerhaghe & De Hoek.

Groentje: Bonhoeffer

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (op bevel van Hitler geëxecuteerd) schreef in zijn boek Navolging: ‘Wat voor God duur is, kan voor ons niet goedkoop zijn.’ Hij doelde daarbij op genade. Dit gaat echter ook op voor de wereld waarin wij leven en voor de mensen om ons heen: Psalm 24: 1: ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daarin leeft’. Google maar eens op ‘de echte prijs’ en vindt de verborgen kosten achter bijvoorbeeld voedsel en kleding.