Bevestigen ambtsdragers en pastoraal bezoekers

Op 19 september zullen in de morgendienst in de Grote kerk de nieuwe ambtsdragers en pastoraal bezoekers worden bevestigd. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor hen die afscheid nemen van hun ambt of dienst en zullen er ambtsdragers en pastoraal bezoekers zijn die hebben aangegeven dat zij hun ambt of dienst willen verlengen. Hieronder de volledige lijst van alle personen om wie het gaat. Het is voor belijdende leden van onze gemeente mogelijk om bezwaar te maken tegen nieuw te bevestigen personen, uiteraard om een gegronde reden. Eventueel bezwaar kan tot 5 dagen vóór de bevestiging worden ingediend bij de scriba scriba@pknrijnsburg.nl.

Rectificatie

In tegenstelling tot eerder is vermeld zal Margret Rietschoten-de Kok, vanwege persoonlijke omstandigheden, helaas niet worden bevestigd tot ouderling tijdens deze dienst. Verder is Siska Klepper - van der Kwaak niet eerder vermeld. Zij zal als pastoraal bezoeker in de wijk Frederiksoord & De Bloem aan het werk gaan! Beide aanpassingen zijn verwerkt in versie 2 van de lijst die u hieronder kunt downloaden.

Bevestiging- en afscheidsdienst vooralsnog beperkt toegankelijk

Gelet op de huidige Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om veel gemeenteleden de gelegenheid te bieden om deze dienst bij te wonen.
Vooralsnog zal iedere nieuw te bevestigen persoon een vijftal mensen kunnen uitnodigen. Diegenen die verlengen dan wel afscheid nemen kunnen één persoon mee vragen. Het toegestane aantal aanwezigen wordt met deze aantallen vrijwel geheel bereikt.
Er is echter hoop dat tijdens de komende persconferentie van de overheid, kort vóór deze dienst, de 1,5 meter regel wordt losgelaten. In dat geval zullen natuurlijk meer mensen in de kerk worden toegelaten!

Namens de kerkenraad, Bram Breebaart scriba

Overzicht van de mutaties: ouderlingen en pastoraal bezoekers (versie 2)
aantal keren gedownload: 144

Geplaatst in archief.