Beroepingswerk

Na het bedanken voor het beroep door ds. Overeem op 15 juli 2019, zijn het moderamen namens de kerkenraad en de beroepingscommissie op 18 juli 2019 bij elkaar gekomen om te bespreken hoe we nu verder zullen gaan. Onze gemeente heeft nu natuurlijk al twee vacatures en straks, na het afscheid van ds. Meek, zelfs drie. Bij dit laatste de vermelding dat er nog geen nadere informatie is over de datum dat ds. Meek afscheid neemt van het ambt en van onze gemeente. In bovengenoemd overleg zijn er diverse opties besproken en de conclusies zijn als volgt: de commissie vervolgt het werk voor de vacature Westerhaghe & De Hoek, maar neemt nu ook de vacature Kleipetten hierin mee. De commissie wordt op sterkte (12 leden) gebracht, in elk geval een extra lid uit Westerhaghe & De Hoek en vervanging uit de Kleipetten voor de jongere, die de commissie verlaat. Daarnaast komt er een algemene profielschets met typeringen per wijk. Voor Frederiksoord & De Bloem wachten we eerst nadere informatie af over het emeritaat van ds. Meek. In de Kleine Kerkenraad zullen deze stappen formeel worden bezegeld.

Marianne Pompert heeft jammer genoeg aangegeven dat zij per 1 september 2019 stopt met het crisispastoraat voor Westerhaghe & De Hoek. We gaan via het mobiliteitsbureau van de PKN trachten hierin te voorzien middels een ambulant predikant. Een ambulant predikant is een predikant, die voor maximaal 50% basis predikantstaken (voorgaan in erediensten en pastoraat) uitvoert in een gemeente, een soort ‘uitzenddominee’. Ook bij de classis zal aandacht worden gevraagd voor onze situatie en we zullen dit als onderwerp meenemen in het gesprek met de classispredikant en de Kleine Kerkenraad, dat gepland staat in de 2e helft van dit jaar. Wilt u het beroepingswerk en onze gemeente aan Hem opdragen in uw gebeden.

Geplaatst in archief.