Update corona beleid

Het moderamen heeft naar aanleiding van de aanscherping van de covid-maatregelen door de Rijksoverheid overlegd welke aanpassingen voor het werk in de gemeente relevant zijn. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het laten doorgaan van activiteiten, maar vanzelfsprekend op verantwoorde wijze. Concreet betekent het dat nadrukkelijker gestuurd zal worden op de anderhalve-meter-maatregel in de erediensten, dat horeca-activiteiten zoals verjaardagen en feesten na acht uur niet mogelijk zijn, en dat zoals eerder aangekondigd voor culturele activiteiten een Corona Toegangsbewijs (CTB) nodig is.

Anderhalve meter

In de kerkdiensten is de anderhalve meter maatregel in de meeste diensten goed te organiseren. Wel zullen de banken opnieuw afgezet worden. Voor De Voorhof is het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 150 stoelen. Naar verwachting past het één en ander gelet op de actuele aantallen bezoekers en hoeft er niet gereserveerd te worden. Wel kan het zijn dat bij een volle bezetting u gevraagd wordt terug te keren en alsnog thuis de viering mee te vieren. De diensten rondom Eeuwigheidszondag gaan ook door. Het moderamen roept u op voor deze dienst met name rekening te houden met en ruimte te maken voor direct nabestaanden. Alle diensten zijn natuurlijk online te volgen.

Corona Toegangsbewijs

Het Corona Toegangsbewijs (CBT) is alleen nodig voor culturele uitingen, zoals de oefenavonden van de koren. Dat geldt ook voor de concerten en de horeca-activiteiten, zoals het vieren van feestjes en verjaardagen in de zalen van Het Centrum en De Voorhof. Houdt bij binnenkomst uw CTB gereed en heb begrip voor het feit dat om dit bewijs wordt gevraagd. Het betreft hier de voorschriften van de Rijksoverheid. Het CTB is niet nodig voor de erediensten en de kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, seniorenbijeenkomsten, gemeentevergaderingen of andere vergaderingen. Houdt in de pauzes wel rekening met het feit dat men afstand dient te houden en plaats neemt bij het koffiedrinken.

Vasthouden

Het CTB leidt anders dan vorig jaar tot de nodige discussie tussen groepen mensen, nu de maatregelen verschillende gevolgen hebben voor verschillende groepen mensen. Het moderamen hoopt en bidt dat we ondanks de verschillen van inzicht die kunnen bestaan, naar elkaar blijven omzien en gemeente van God zullen zijn, juist nu het erop aankomt. Zoals Paulus verwoordt in de brief aan Korinthe: “Laten we niet op ons zelf gericht zijn, maar op de ander.

Namens het moderamen

Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Gemeentevergadering 25-11-2021

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering die op donderdag 25 november zal worden gehouden in de Immanuelkerk, aanvang 19:30 uur.

Agenda:

 • Openingen en mededelingen
 • Vaststelling notulen
 • Begroting kerk, diaconie en zending
 • Rondvraag en sluiting

Alleen vooraf ingediende vragen kunnen worden beantwoord tijdens de gemeentevergadering. Deze vragen kunt u tot 1 dag van tevoren mailen naar 2escriba@pknrijnsburg.nl.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Jonneke Steenvoorden, 2e scriba

Agenda voor de gemeentevergadering van 25 november 2021
aantal keren gedownload: 48

Begroting 2022 van de kerk (CVK)
aantal keren gedownload: 53

Begroting 2022 van de Diaconie
aantal keren gedownload: 29

Begroting 2022 van de Zendingscommissie
aantal keren gedownload: 26

Kerstengelenproject 2021

Wij willen met het Kerstengelenproject een sprankje hemel op aarde brengen. Juist in de donkere dagen voor Kerst hebben meer mensen behoefte aan verbinding, aandacht voor elkaar en geborgenheid. Zeker aan het einde van een jaar waar we veel op afstand van elkaar zijn gebleven, kunnen wij daarin van betekenis zijn voor elkaar.

Wat is het Kerstengelenproject?

Met een engelenproject worden ‘Kerstengelen’ gekoppeld aan elkaar. Dat gebeurt anoniem. De engel gaat in de weken voor kerst een aantal keer langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde te brengen’. Dat betekent dat iemand een kaart, een baksel of zomaar iets leuks brengt. Engelen hangen dat aan de deur of stoppen het door de brievenbus. Uiteraard ongezien om anoniem te blijven. Wel maakt de engel duidelijk dat het vanuit dit project georganiseerd is. Ook kan de engel voor de ander bidden a.d.h.v. vooraf doorgegeven gebedspunten.

Hoe werkt het?

U meldt zich aan via https://docs.google.com/forms. Indien dit niet lukt kunt u een mail sturen naar marjonvantol@hotmail.com of bellen naar Marjon van Tol, 06-37385477. Ook voor vragen kunt u hier terecht. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 26 november. Daarna hoort u zo snel mogelijk voor wie u een engel mag zijn.

Maatregelen Covid-19

In navolging van en aansluitend op de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd rondom covid-19, heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg tot enkele aanvullende maatregelen besloten. Concreet betekent dit dat vanaf maandag 8 november het dragen van mondkapjes in alle gebouwen en kerken verplicht wordt gesteld wanneer men zich verplaatst. Voor het bezoek aan de erediensten worden de bezoekers nadrukkelijk opgeroepen gepaste afstand te houden. Het kabinet schrijft daarbij geen verplichte afstand meer voor. Binnen de kerken is in de meeste diensten en bij de meeste activiteiten voldoende ruimte om afstand te houden, indien men zich verspreid over de ruimte en ook gebruik maakt van de zijvakken en voorste banken en stoelen.

Corona Toegangsbewijs

Door het kabinet is voor een aantal activiteiten het Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht gesteld. Aanvullend op de activiteiten waarvoor dit reeds gold, betreft dit met name de oefenavonden van de koren en dansverenigingen of andere culturele uitingen die in de gebouwen van de PGR plaatsvinden. Het gebruik van het CTB maakt het mogelijk meer mensen tot de activiteiten toe te laten. Daarmee kunnen onder meer de komende concerten vooralsnog doorgang vinden. Ook alle andere activiteiten kunnen doorgaan, zoals groepsbijeenkomsten en vergaderingen, met inachtneming van de reeds bestaande en nu toegevoegde maatregelen. Voor de erediensten zal geen CTB worden gevraagd. Wel zal bij de ingang van de kerken de gebruikelijke triage worden gehouden, waarbij wordt gevraagd naar eventuele corona-gerelateerde klachten. Ook worden mensen dan opnieuw gewezen op het verzoek afstand te houden.

Aansluiting

Het moderamen volgt met deze maatregelen de besluiten en adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland. Het moderamen vindt alles overziend en afwegende deze besluiten verantwoord, gezien de hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg en de goede medewerking van de gemeenteleden. Dat maakt dat de situatie en risico’s ten aanzien van besmetting en verspreiding wezenlijk anders zijn dan op eerdere momenten. Wel blijft het noodzakelijk dat iedereen waakzaam en alert blijft en de maatregelen in acht neemt. Het moderamen roept iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en voor elkaar. We zijn blij dat kerkdiensten en activiteiten die we zo lang hebben gemist, doorgang kunnen vinden, met beperking van eventuele risico’s. Waardevol voor het persoonlijk leven, de gemeenteopbouw en de lofprijzing aan God.

Oproep

Tot slot. Hoewel de mondkapjesplicht wordt ingevoerd per 8 november omdat deze verplichting velen pas dan bereikt zal hebben, roept het moderamen een ieder op dit al zoveel mogelijk vanaf aanstaande zondag 7 november te doen, en daarbij als dit bericht u eerder bereikt, het goede voorbeeld te geven.

Namens het moderamen

Jeroen W. Ravensbergen, Preses

Vacature predikant (voltijds)

De beroepingscommissie heeft aan de hand van de profielschets de vacature opgesteld voor de nieuwe predikant die wij als PGR zoeken. Als gemeente zijn wij op zoek naar een predikant die jonge gezinnen (25-40) en gezinnen (41-55) kan aanspreken. Wij zoeken een predikant die affiniteit heeft met, zich kan inleven in en visie heeft voor deze doelgroepen.

De predikant verleent met het wijkteam pastorale zorg aan de leden in één van de wijken. Het betreft de wijken Frederiksoord & De Bloem of Centrum & Oost.

De vacature kunt u hieronder downloaden.

Vacature Predikant (aangepaste versie - oktober 2021)
aantal keren gedownload: 210 - (augustus 2021 versie is 386 keer gedownload)

Profielschets Predikant (aangepaste versie - oktober 2021)
aantal keren gedownload: 428

Welkom in de kerk!

Anderhalve-meter-maatregel vervalt (grotendeels) in onze gemeente

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter in de erediensten en in alle gebouwen met ingang van 25 september af te schaffen. Dat betekent dat reserveren voor erediensten niet langer noodzakelijk is en de beperking van het aantal bezoekers op grond van de coronamaatregelen vervalt. Er zal geen controle op vaccinatie of negatieve corona-test worden ingevoerd. De kerkenraad maakt principieel geen onderscheid tussen mensen en stelt de kerken open en toegankelijk voor iedereen. Wel blijft het advies thuis te blijven bij klachten en waar mogelijk afstand te houden.

Met het opheffen van de verplichte onderlinge afstand volgt de kerkenraad het besluit van het kabinet van 14 september. De kerkenraad acht het verantwoord hier ter plaatse de kerken weer geheel open te stellen. Met het verwachte aantal bezoekers, de grootte van de gebouwen en de naar schatting voldoende hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg zijn de omstandigheden er naar om deze stap te zetten. Daarbij telt ook dat het openstellen van de erediensten en de vrije toegang daartoe in belangrijke mate bijdragen aan de gemeenteopbouw en de zo gewenste onderlinge samenkomst.

In de Immanuëlkerk en de Grote Kerk zal één vak (of een gedeelte daarvan) ingericht blijven voor mensen die toch graag afstand willen bewaren. Kijk daarvoor ter plaatse naar het aangegeven gedeelte.

Vanzelfsprekend zullen kerkenraad en moderamen de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mochten de omstandigheden wijzigen, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Daarbij zal ook gekeken worden in hoeverre mensen zich weer veilig en vertrouwd voelen om naar de kerkdiensten te komen. De kerkenraad constateert dat het vervallen van de beperkingen grotendeels te danken is aan het gedrag van mensen en de hoge vaccinatiegraad die inmiddels is bereikt. Ze roept mensen op zelf verantwoordelijkheid te nemen en te blijven nemen om deze nieuwe ruimte en bewegingsvrijheid te kunnen blijven behouden, voor zichzelf en voor elkaar. De vrijheid van het individu kan niet los gezien worden van de verantwoordelijkheid voor de groep als geheel.

In het weekend van 9 en 10 oktober zal de Protestantse Gemeente Rijnsburg stilstaan bij de nu grotendeels achter ons liggende coronaperiode. Er zal gelegenheid zijn te herdenken en er zal gevierd worden dat de gemeente weer in vrijheid samen mag komen. Meer informatie daarover volgt. De kerkenraad is bijzonder verheugd en zeer dankbaar dat dit moment nu is gekomen. Juist nu de start van het kerkelijk seizoen is geweest, en er vele enthousiaste initiatieven en plannen tot gemeenteopbouw zijn. De kerkenraad nodigt alle mensen dan ook van harte uit voor de erediensten en samenkomsten.

Namens de kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Bevestigen ambtsdragers en pastoraal bezoekers

Op 19 september zullen in de morgendienst in de Grote kerk de nieuwe ambtsdragers en pastoraal bezoekers worden bevestigd. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor hen die afscheid nemen van hun ambt of dienst en zullen er ambtsdragers en pastoraal bezoekers zijn die hebben aangegeven dat zij hun ambt of dienst willen verlengen. Hieronder de volledige lijst van alle personen om wie het gaat. Het is voor belijdende leden van onze gemeente mogelijk om bezwaar te maken tegen nieuw te bevestigen personen, uiteraard om een gegronde reden. Eventueel bezwaar kan tot 5 dagen vóór de bevestiging worden ingediend bij de scriba scriba@pknrijnsburg.nl.

Rectificatie

In tegenstelling tot eerder is vermeld zal Margret Rietschoten-de Kok, vanwege persoonlijke omstandigheden, helaas niet worden bevestigd tot ouderling tijdens deze dienst. Verder is Siska Klepper - van der Kwaak niet eerder vermeld. Zij zal als pastoraal bezoeker in de wijk Frederiksoord & De Bloem aan het werk gaan! Beide aanpassingen zijn verwerkt in versie 2 van de lijst die u hieronder kunt downloaden.

Bevestiging- en afscheidsdienst vooralsnog beperkt toegankelijk

Gelet op de huidige Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om veel gemeenteleden de gelegenheid te bieden om deze dienst bij te wonen.
Vooralsnog zal iedere nieuw te bevestigen persoon een vijftal mensen kunnen uitnodigen. Diegenen die verlengen dan wel afscheid nemen kunnen één persoon mee vragen. Het toegestane aantal aanwezigen wordt met deze aantallen vrijwel geheel bereikt.
Er is echter hoop dat tijdens de komende persconferentie van de overheid, kort vóór deze dienst, de 1,5 meter regel wordt losgelaten. In dat geval zullen natuurlijk meer mensen in de kerk worden toegelaten!

Namens de kerkenraad, Bram Breebaart scriba

Overzicht van de mutaties: ouderlingen en pastoraal bezoekers (versie 2)
aantal keren gedownload: 144

Startweek kerkelijk seizoen 2021 – 2022

De startcommissie is blij dat ze weer een mooi programma voor de startweek kan aanbieden. Dit jaar is daaraan meegewerkt door alle taakgroepen, die daarbij gelijk de gelegenheid hebben om iets over zichzelf te vertellen. De startweek is van 6 tot en met 12 september en elke dag is er wel wat te beleven. Het is een mooi en gevarieerd programma geworden met activiteiten voor oud en jong (en dus niet alleen maar oud óf jong!).
Bij alle activiteiten zullen uiteraard de op dat moment noodzakelijke maatregelen vanwege COVID-19 worden genomen, zodat we op een verantwoorde manier bij elkaar kunnen zijn. Wel vragen we u om vooraf aan te melden voor de activiteiten via eventbright.nl of door een mailtje te sturen naar startweek@pknrijnsburg.nl. We hopen dat er rond de activiteiten vele mooie ontmoetingen mogen zijn, waardoor dit echt een start van de hele Protestantse Gemeente Rijnsburg zal zijn. Van harte welkom!

Flyer startweek
aantal keren gedownload: 36

Poster Jeu de Boule
aantal keren gedownload: 21

Een gezonde(n) gemeente!
In het seizoen 2021-2022 zullen we gemeente breed nadenken over wat een gezonde gemeente is. Daar zijn al heel wat (hand)boeken over volgeschreven en waarschijnlijk kun je zelf ook wel elementen bedenken die bij een gezonde gemeente horen. De titel verklapt alvast dat een gezonde gemeente zich in elk geval ook 'gezonden' weet. Toen God zijn Zoon zond, was dat om aan de wereld zijn liefde te tonen en de mensen te helpen om in een 'gezonde' relatie met God te komen. De gemeente wordt ook wel het 'Lichaam van Christus' genoemd en dat betekent onder meer dat voor haar hetzelfde geldt: door de gemeente wil God aan de wereld zijn liefde tonen en hen helpen om eerlijk en liefdevol met God en elkaar om te gaan. Daarom is het thema van de startzondag: een gezonde(n) gemeente!

Kleurplaten wedstrijd
Dit jaar is er een kleurwedstrijd. Maak er een mooi kunstwerk van, want je kan er een prijs mee winnen! Een paar weken voor de startweek vind je de kleurplaten in de hal tijdens de kerkdiensten in alle kerken. De kleurplaat lever je in bij de kinderbingo op woensdagmiddag of in de brievenbus bij Ds. Van der Ende, Burg Hermansstraat 42. Je kan dit doen tot en met vrijdag 10 september. Alle kunstwerken hangen op het plein bij de startdienst op zondag 12 september. Dus neem je papa, mama, opa’s, oma’s, broers, zussen en wie dan ook mee om te komen kijken, want jij hebt natuurlijk de mooiste kleurplaat. Tijdens de lunch na de dienst bij het Koomansplein worden de prijzen uitgereikt.

Programma

Maandag 6 september

 • 19:30 uur - Filmavond ‘Bonhoeffer: agent of grace’ - De Voorhof

Dinsdag 7 september

 • 10.00 uur - Senioren zangochtend - Immanuelkerk
 • 20.00 uur - Liederen door de eeuwen heen - Grote kerk

Woensdag 8 september

 • 15.00 - 16.30 uur - Kinderbingo - De Voorhof
 • 19.30 uur - Zwerfvuil-raapactie - Immanuelkerk
 • 20.00 uur - Prees je hees - de Voorhof (dit programma-onderdeel is helaas geannuleerd)

Donderdag 9 september

 • 14.30 uur - Filmmiddag ‘oud Rijnsburg’ (verhalenvangers) - Immanuelkerk

Vrijdag 10 september

 • 18.30 uur - Marché Gourmand - Wilhelminaplein
 • 19.30 uur - Surprise! - ’t Honk

Zaterdag 11 september

 • 10.00 uur - Rondwandeling Rijnsburgse kerkgeschiedenis - Grote kerk
 • 14.00 uur - Jeu de boules toernooi - Schaatsbaan Middelmors (dit programma-onderdeel is helaas geannuleerd)
 • 20.00 uur - Pubquiz - De Voorhof - Opgeven bij wpdemooij@gmail.com - kosten: €3 pp

Zondag 12 september

 • 10.00uur - Gezamenlijke startdienst - Koomansplein
 • Aansluitend aan de kerkdienst: Koffie en lunch - Koomansplein
 • 17.00uur - Jeugdboeketdienst - Immanuelkerk

Afscheid zondagsschool en kindernevendienst

Graag nodigen wij u, samen met uw zoon of dochter, uit voor de afscheidsdienst van groep 8 van de zondagsschool en kindernevendienst.

Het afscheid zal plaatsvinden op:

Zondag 11 juli a.s om 9.30
Tijdens de kinderdienst in de Voorhof

Tijdens het afscheid in de kerk, zullen de kinderen de zegen mee krijgen van Ds. Vroomans.

Gezien de versoepelingen van alle maatregelen wat betreft de bezetting van de kerkelijke gebouwen is het gelukkig mogelijk om alle ouders van de groep 8 leerlingen uit te nodigen, maar jammer genoeg zullen jullie opa’s, oma’s en andere belangstellende de dienst via de livestream moeten bekijken. Per leerling mogen er dus 2 volwassenen mee komen naar de dienst. Naast jullie als ouders van groep 8 zijn namelijk alle kinderen uitgenodigd bij deze dienst.

Belangrijke mededeling voor alle groep 8’ ters!
Jullie zijn op 11 juli al welkom om 8.15 in de Voorhof. We gaan dan vooraf aan de kinderdienst gezellig met z’n allen ontbijten in de Voorhof. Verder zullen wij als leiding ook nog afscheid van jullie nemen en natuurlijk laten we jullie niet met lege handen vertrekken van de zondagsschool.

Wij willen u en jullie vragen om (het liefst voor 7 juli) via een van de onderstaande nummers via een app berichtje door te geven:

 1. Of je aanwezig bent tijdens het ontbijt
 2. Of je zonder of met 1 of 2 volwassene de dienst zal bezoeken

Vergeet hierbij niet je naam te vermelden!

Met vriendelijke groet,
namens de leiding van groep 8

Janneke Buitenhuis-Vrolijk (06-41735958)
& Rutger Ouwehand (06-52365878)

♪♫ Geluidstechnici gezocht ♪♫

Voor het geluidsteam van de diverse diensten (onder andere de boeketdienst en de ontmoetingsdienst) zoeken we versterking. De geluidstechnici zorgen voorafgaand aan de dienst voor het opbouwen van de geluidsapparatuur op het podium en het goed versterken en doorgeven van het geluid in de zaal en naar de livestream. We hebben mooie spullen om mee te werken en een leuk (te klein) team met enthousiaste mensen.

We werken meestal met meerdere technici dus er is genoeg ruimte om te leren! Heb jij een klein beetje technisch inzicht, een oor voor goed klinkende muziek en enthousiasme om een bijdrage te leveren aan de diensten?

Aanmelden
Stuur een mailtje en kom eens kijken/meehelpen in een van de diensten. Natuurlijk ook als je iemand kent voor wie dit wel iets kan zijn. Je kunt je mailtje sturen naar kb@pknrijnsburg.nl en/of hvaniterson@hotmail.com.