Enquête Kompas 2026

We zoeken richting voor onze gemeente. Hoe willen we in 2026 gemeente zijn? Vanaf juni 2021 tot april 2022 vragen we gemeenteleden, geledingen (wijkteams, taakgroepen, colleges) en leden van de kerkenraad op allerlei manieren naar hun mening en hoe zij de gemeente zien.

Het is een gezamenlijke zoektocht, op zoek naar richting, vandaar de naam Kompas 2026.

Met deze enquête, die bestaat uit acht onderdelen, vragen we je om je mening over onze gemeente als lid van de Protestantse Gemeente Rijnsburg.  Het kost je ongeveer 10 minuten.

De uitkomsten geven aan waar we als gemeente staan en op welke gebieden we ons verder kunnen ontwikkelen.  Dat gaan we vastleggen in het Beleidsplan 2022-2026.

De enquête duurt van 1 december t/m 19 december 2021. Vragen over de enquête kun je stellen door een mail te sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

De online enquête kunt u hier starten. U kunt de enquête eventueel ook hier downloaden, invullen en opsturen.

Bij voorbaat dank voor de moeite!

Het Begeleidingsteam (ds. Arnold Vroomans, Jonneke Steenvoorden, Klarinda van Tilburg, Willem Nagtegaal, Dick van der Vijver)

Tip: We maken ook gebruik van vier van de zeven kenmerken uit het boek 'Handboek Gezonde Gemeente' van Robert Warren. Een samenvatting vindt u hier.

Overzicht Covid Maatregelen

Overzicht Covid Maatregelen Protestantse Gemeente Rijnsburg

Periode vanaf 28 november tot 19 december 2021

Toelichting en verantwoording

Het moderamen, daartoe gemandateerd door de kerkenraad, wil zoals steeds invulling geven aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van zowel kerk als maatschappij. Dat betekent dat het moderamen de overwegingen van het kabinet volgt, en daarbij naast vanzelfsprekend de verplichte maatregelen, de geadviseerde maatregelen in beginsel zal overnemen. Het moderamen is terughoudend in het opzoeken van de grens van het toegestane, onder meer op grond van grondwettelijke vrijheden en interpretatie, en voor zover daarbij het gemeentewerk en de gemeenteopbouw niet wezenlijk in gedrang komt. Binnen dat kader wenst het moderamen activiteiten te laten doorgaan.

De aanscherping van de maatregelen per 28 november 2021, zoals aangekondigd door het kabinet op 26 november 2021, betreffen in de kern de volgende uitgangspunten:

 • Voor iedereen geldt: blijft zoveel mogelijk thuis. Beperk bezoek, doe een zelftest indien men op bezoek gaat.
 • Werk thuis.
 • Niet-essentiele activiteiten en zaken (o.a. sport, horeca, cultuur) sluiten tussen 17.00 en 05.00 uur. Al het overige sluit om 20.00.
 • Onderwijs blijft open.
 • Mondkapjesplicht vanaf 13 jaar en vanaf groep 8 in het onderwijs bij verplaatsing.

Eén en ander overwegende, gelden de hierna volgende maatregelen.

Gewijzigde Maatregelen voor de Protestantse Gemeente Rijnsburg

1.   De avondactiviteiten komen te vervallen, met uitzondering van:

 • Kerkdiensten om 17.00 uur en Vespervieringen gedurende Advent.
 • Catechese en jeugdwerk voor zover het een educatief karakter heeft en daarbij de benodigde voorwaarden kunnen worden gecreëerd.

2.   Concreet is besloten het jeugdwerk tot 19 december stil te leggen. De catechese zal overwegend online plaatsvinden.

3.   De activiteiten overdag kunnen doorgang vinden onder de volgende voorwaarden:

 • Alle deelnemers hebben een zitplaats.
 • Er wordt onderling 1,5 m afstand gehouden.
 • De overige basisregels.

4.   Kerkelijke vergaderingen worden online gehouden. Fysiek bijeenkomen ter vergadering wordt ten sterkste ontraden.

5.   De mondkapjesplicht geldt vanaf 13 jaar. Bij jeugdwerk geldt de plicht vanaf groep 8. Voor de jongere groepen wordt een mondkapje geadviseerd.

6.   Ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers worden verzocht (regelmatig – 2 x week) een zelftest te doen bij bezoekwerk.

De maatregelen zijn van kracht tot 19 december. Er kan niet worden uitgesloten dat de maatregelen na 19 december nog deels of geheel van kracht zullen blijven. Het moderamen adviseert echter om voorbereidingen voor activiteiten na 19 december door te laten gaan, voor zover redelijkerwijs mogelijk en verantwoord is.

Overzicht Maatregelen vanaf 28 november tot 19 december 2021

1.   Erediensten

 • In erediensten wordt zo goed mogelijk anderhalve meter afstand aangehouden. Het verwachte aantal bezoekers laat dit in alle gebouwen toe, met de volgende kanttekeningen:
  • In De Voorhof zijn maximaal 150 stoelen geplaatst zijn. Kinderen verzamelen zich bij binnenkomst voor in de zaal en ga na contactmoment direct naar de eigen diensten.
  • Kosters, diakenen en vrijwilligers werken samen om de plaats verdeling in goede banen te leiden.
  • In geval de dienst ‘vol’ is, zal men gevraagd worden de diensten alsnog thuis bij te wonen.
 • Eén en ander betekent vooralsnog dat reserveren voor de diensten niet opnieuw wordt ingevoerd.
 • Aantal dopelingen maximaal 2 in Voorhof, 3 in andere diensten.
 • Geen koffiedrinken vooraf of na de diensten.
 • Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing, vanaf 13 jaar.

2.   Kerkelijke activiteiten

 • Bij de diverse activiteiten is anderhalve meter het uitgangspunt. Dit zal voor kerkelijke activiteiten echter niet worden gevraagd.
 • De avondactiviteiten komen te vervallen, met uitzondering van:
  • Kerkdiensten om 17.00 uur en Vespervieringen gedurende Advent,
  • Catechese en jeugdwerk voor zover het een educatief karakter heeft en daarbij de benodigde voorwaarden kunnen worden gecreëerd.
 • Concreet is besloten het jeugdwerk tot 19 december stil te leggen. De catechese zal overwegend online plaatsvinden.
 • De activiteiten overdag kunnen doorgang vinden onder de volgende voorwaarden:
  • Alle deelnemers hebben een zitplaats.
  • Er wordt onderling 1,5 m afstand gehouden.
  • De overige basisregels
 • Kerkelijke vergaderingen worden online gehouden. Fysiek bijeenkomen ter vergadering wordt ten sterkste ontraden.
 • De gemeentevergadering van 1 december vervalt.

3.   Horeca-activiteiten

 • Horeca-activiteiten in de gebouwen, zoals verjaardagen, borrels en feesten zijn na vijf  uur niet mogelijk.
 • Bij alle horeca-activiteiten is CTB verplicht. Zitplaatsen zijn verplicht.

4.   Basismaatregelen

 • Alle basisregels zijn vanzelfsprekend van kracht.
 • Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing.
 • Ambtsdragers, taakdragers en vrijwilligers worden verzocht (regelmatig – 2 x week) een zelftest te doen bij bezoekwerk.

5.   Corona Toegangsbewijs nodig

 • Van toepassing waar het de voorschriften van de Rijksoverheid betreft.
 • Nodig voor culturele uitingen, zoals de repetities van de koren, concerten en voorstellingen.
 • Nodig voor horeca-activiteiten, zoals het vieren van feestjes en verjaardagen in de zalen van Het Centrum en De Voorhof.
 • Bij binnenkomst CTB gereed houden
 • Wees begripvol voor het feit dat om dit bewijs wordt gevraagd.

6.   Corona Toegangsbewijs niet nodig

 • Erediensten, kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, seniorenbijeenkomsten, gemeentevergaderingen of andere vergaderingen. Na 17.00 uur zijn er geen activiteiten.

7.   Overige activiteiten

 • Bovenstaand overzicht geeft de richtlijnen aan voor de activiteiten, voor zover deze niet genoemd zijn of onder bovenstaande geschaard kunnen worden. Bij vragen kan er contact opgenomen worden met beheerders en/of het moderamen.

Houdt de informatie op website en contact in de gaten.

Het moderamen
Protestantse Gemeente Rijnsburg

Kompasavond 1 december 2021

Beste gemeenteleden,

Wij willen u hartelijk en nadrukkelijk uitnodigen voor de kompasavond. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagavond 1 december. We gaan dan met elkaar nadenken over de toekomst van onze gemeente. Dat doen we op interactieve wijze. Uiteraard zijn wij heel benieuwd zijn naar uw mening en inzichten.

Wij gaan met elkaar op zoek naar Gods weg met onze gemeente. Hierbij zullen we gebruik maken van het boek 'Handboek gezonde gemeente' van Robert Warren. In dit boek worden 7 kenmerken uitgelicht waar wij tijdens deze avond bij stil zullen staan. Deze kenmerken bieden handvatten voor ons gesprek. Uw inbreng is zeer waardevol en voor ons onmisbaar. We zullen uw inbreng gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan voor 2022 - 2026. We hopen u te mogen ontmoeten op 1 december, in de Voorhof, om 20.00 uur. We zien er naar uit om te ontdekken welke weg Jezus met ons wil gaan.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze beleidsouderling, Dick van der Vijver beleidsouderling@pknrijnsburg.nl of de tweede scriba, Jonneke Steenvoorden 2escriba@pknrijnsburg.nl

Update corona beleid

Het moderamen heeft naar aanleiding van de aanscherping van de covid-maatregelen door de Rijksoverheid overlegd welke aanpassingen voor het werk in de gemeente relevant zijn. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het laten doorgaan van activiteiten, maar vanzelfsprekend op verantwoorde wijze. Concreet betekent het dat nadrukkelijker gestuurd zal worden op de anderhalve-meter-maatregel in de erediensten, dat horeca-activiteiten zoals verjaardagen en feesten na acht uur niet mogelijk zijn, en dat zoals eerder aangekondigd voor culturele activiteiten een Corona Toegangsbewijs (CTB) nodig is.

Anderhalve meter

In de kerkdiensten is de anderhalve meter maatregel in de meeste diensten goed te organiseren. Wel zullen de banken opnieuw afgezet worden. Voor De Voorhof is het aantal zitplaatsen teruggebracht naar 150 stoelen. Naar verwachting past het één en ander gelet op de actuele aantallen bezoekers en hoeft er niet gereserveerd te worden. Wel kan het zijn dat bij een volle bezetting u gevraagd wordt terug te keren en alsnog thuis de viering mee te vieren. De diensten rondom Eeuwigheidszondag gaan ook door. Het moderamen roept u op voor deze dienst met name rekening te houden met en ruimte te maken voor direct nabestaanden. Alle diensten zijn natuurlijk online te volgen.

Corona Toegangsbewijs

Het Corona Toegangsbewijs (CBT) is alleen nodig voor culturele uitingen, zoals de oefenavonden van de koren. Dat geldt ook voor de concerten en de horeca-activiteiten, zoals het vieren van feestjes en verjaardagen in de zalen van Het Centrum en De Voorhof. Houdt bij binnenkomst uw CTB gereed en heb begrip voor het feit dat om dit bewijs wordt gevraagd. Het betreft hier de voorschriften van de Rijksoverheid. Het CTB is niet nodig voor de erediensten en de kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, seniorenbijeenkomsten, gemeentevergaderingen of andere vergaderingen. Houdt in de pauzes wel rekening met het feit dat men afstand dient te houden en plaats neemt bij het koffiedrinken.

Vasthouden

Het CTB leidt anders dan vorig jaar tot de nodige discussie tussen groepen mensen, nu de maatregelen verschillende gevolgen hebben voor verschillende groepen mensen. Het moderamen hoopt en bidt dat we ondanks de verschillen van inzicht die kunnen bestaan, naar elkaar blijven omzien en gemeente van God zullen zijn, juist nu het erop aankomt. Zoals Paulus verwoordt in de brief aan Korinthe: “Laten we niet op ons zelf gericht zijn, maar op de ander.

Namens het moderamen

Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Gemeentevergadering 25-11-2021

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering die op donderdag 25 november zal worden gehouden in de Immanuelkerk, aanvang 19:30 uur.

Agenda:

 • Openingen en mededelingen
 • Vaststelling notulen
 • Begroting kerk, diaconie en zending
 • Rondvraag en sluiting

Alleen vooraf ingediende vragen kunnen worden beantwoord tijdens de gemeentevergadering. Deze vragen kunt u tot 1 dag van tevoren mailen naar 2escriba@pknrijnsburg.nl.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Jonneke Steenvoorden, 2e scriba

Agenda voor de gemeentevergadering van 25 november 2021
aantal keren gedownload: 35

Begroting 2022 van de kerk (CVK)
aantal keren gedownload: 36

Begroting 2022 van de Diaconie
aantal keren gedownload: 17

Begroting 2022 van de Zendingscommissie
aantal keren gedownload: 15

Kerstengelenproject 2021

Wij willen met het Kerstengelenproject een sprankje hemel op aarde brengen. Juist in de donkere dagen voor Kerst hebben meer mensen behoefte aan verbinding, aandacht voor elkaar en geborgenheid. Zeker aan het einde van een jaar waar we veel op afstand van elkaar zijn gebleven, kunnen wij daarin van betekenis zijn voor elkaar.

Wat is het Kerstengelenproject?

Met een engelenproject worden ‘Kerstengelen’ gekoppeld aan elkaar. Dat gebeurt anoniem. De engel gaat in de weken voor kerst een aantal keer langs op een adres om daar ‘een stukje hemel op aarde te brengen’. Dat betekent dat iemand een kaart, een baksel of zomaar iets leuks brengt. Engelen hangen dat aan de deur of stoppen het door de brievenbus. Uiteraard ongezien om anoniem te blijven. Wel maakt de engel duidelijk dat het vanuit dit project georganiseerd is. Ook kan de engel voor de ander bidden a.d.h.v. vooraf doorgegeven gebedspunten.

Hoe werkt het?

U meldt zich aan via https://docs.google.com/forms. Indien dit niet lukt kunt u een mail sturen naar marjonvantol@hotmail.com of bellen naar Marjon van Tol, 06-37385477. Ook voor vragen kunt u hier terecht. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 26 november. Daarna hoort u zo snel mogelijk voor wie u een engel mag zijn.

Maatregelen Covid-19

In navolging van en aansluitend op de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd rondom covid-19, heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg tot enkele aanvullende maatregelen besloten. Concreet betekent dit dat vanaf maandag 8 november het dragen van mondkapjes in alle gebouwen en kerken verplicht wordt gesteld wanneer men zich verplaatst. Voor het bezoek aan de erediensten worden de bezoekers nadrukkelijk opgeroepen gepaste afstand te houden. Het kabinet schrijft daarbij geen verplichte afstand meer voor. Binnen de kerken is in de meeste diensten en bij de meeste activiteiten voldoende ruimte om afstand te houden, indien men zich verspreid over de ruimte en ook gebruik maakt van de zijvakken en voorste banken en stoelen.

Corona Toegangsbewijs

Door het kabinet is voor een aantal activiteiten het Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht gesteld. Aanvullend op de activiteiten waarvoor dit reeds gold, betreft dit met name de oefenavonden van de koren en dansverenigingen of andere culturele uitingen die in de gebouwen van de PGR plaatsvinden. Het gebruik van het CTB maakt het mogelijk meer mensen tot de activiteiten toe te laten. Daarmee kunnen onder meer de komende concerten vooralsnog doorgang vinden. Ook alle andere activiteiten kunnen doorgaan, zoals groepsbijeenkomsten en vergaderingen, met inachtneming van de reeds bestaande en nu toegevoegde maatregelen. Voor de erediensten zal geen CTB worden gevraagd. Wel zal bij de ingang van de kerken de gebruikelijke triage worden gehouden, waarbij wordt gevraagd naar eventuele corona-gerelateerde klachten. Ook worden mensen dan opnieuw gewezen op het verzoek afstand te houden.

Aansluiting

Het moderamen volgt met deze maatregelen de besluiten en adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland. Het moderamen vindt alles overziend en afwegende deze besluiten verantwoord, gezien de hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg en de goede medewerking van de gemeenteleden. Dat maakt dat de situatie en risico’s ten aanzien van besmetting en verspreiding wezenlijk anders zijn dan op eerdere momenten. Wel blijft het noodzakelijk dat iedereen waakzaam en alert blijft en de maatregelen in acht neemt. Het moderamen roept iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en voor elkaar. We zijn blij dat kerkdiensten en activiteiten die we zo lang hebben gemist, doorgang kunnen vinden, met beperking van eventuele risico’s. Waardevol voor het persoonlijk leven, de gemeenteopbouw en de lofprijzing aan God.

Oproep

Tot slot. Hoewel de mondkapjesplicht wordt ingevoerd per 8 november omdat deze verplichting velen pas dan bereikt zal hebben, roept het moderamen een ieder op dit al zoveel mogelijk vanaf aanstaande zondag 7 november te doen, en daarbij als dit bericht u eerder bereikt, het goede voorbeeld te geven.

Namens het moderamen

Jeroen W. Ravensbergen, Preses

Vacature predikant (voltijds)

De beroepingscommissie heeft aan de hand van de profielschets de vacature opgesteld voor de nieuwe predikant die wij als PGR zoeken. Als gemeente zijn wij op zoek naar een predikant die jonge gezinnen (25-40) en gezinnen (41-55) kan aanspreken. Wij zoeken een predikant die affiniteit heeft met, zich kan inleven in en visie heeft voor deze doelgroepen.

De predikant verleent met het wijkteam pastorale zorg aan de leden in één van de wijken. Het betreft de wijken Frederiksoord & De Bloem of Centrum & Oost.

De vacature kunt u hieronder downloaden.

Vacature Predikant (aangepaste versie - oktober 2021)
aantal keren gedownload: 60 - (augustus 2021 versie is 386 keer gedownload)

Profielschets Predikant (aangepaste versie - oktober 2021)
aantal keren gedownload: 72

Welkom in de kerk!

Anderhalve-meter-maatregel vervalt (grotendeels) in onze gemeente

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg heeft besloten de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter in de erediensten en in alle gebouwen met ingang van 25 september af te schaffen. Dat betekent dat reserveren voor erediensten niet langer noodzakelijk is en de beperking van het aantal bezoekers op grond van de coronamaatregelen vervalt. Er zal geen controle op vaccinatie of negatieve corona-test worden ingevoerd. De kerkenraad maakt principieel geen onderscheid tussen mensen en stelt de kerken open en toegankelijk voor iedereen. Wel blijft het advies thuis te blijven bij klachten en waar mogelijk afstand te houden.

Met het opheffen van de verplichte onderlinge afstand volgt de kerkenraad het besluit van het kabinet van 14 september. De kerkenraad acht het verantwoord hier ter plaatse de kerken weer geheel open te stellen. Met het verwachte aantal bezoekers, de grootte van de gebouwen en de naar schatting voldoende hoge vaccinatiegraad in Rijnsburg zijn de omstandigheden er naar om deze stap te zetten. Daarbij telt ook dat het openstellen van de erediensten en de vrije toegang daartoe in belangrijke mate bijdragen aan de gemeenteopbouw en de zo gewenste onderlinge samenkomst.

In de Immanuëlkerk en de Grote Kerk zal één vak (of een gedeelte daarvan) ingericht blijven voor mensen die toch graag afstand willen bewaren. Kijk daarvoor ter plaatse naar het aangegeven gedeelte.

Vanzelfsprekend zullen kerkenraad en moderamen de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Mochten de omstandigheden wijzigen, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Daarbij zal ook gekeken worden in hoeverre mensen zich weer veilig en vertrouwd voelen om naar de kerkdiensten te komen. De kerkenraad constateert dat het vervallen van de beperkingen grotendeels te danken is aan het gedrag van mensen en de hoge vaccinatiegraad die inmiddels is bereikt. Ze roept mensen op zelf verantwoordelijkheid te nemen en te blijven nemen om deze nieuwe ruimte en bewegingsvrijheid te kunnen blijven behouden, voor zichzelf en voor elkaar. De vrijheid van het individu kan niet los gezien worden van de verantwoordelijkheid voor de groep als geheel.

In het weekend van 9 en 10 oktober zal de Protestantse Gemeente Rijnsburg stilstaan bij de nu grotendeels achter ons liggende coronaperiode. Er zal gelegenheid zijn te herdenken en er zal gevierd worden dat de gemeente weer in vrijheid samen mag komen. Meer informatie daarover volgt. De kerkenraad is bijzonder verheugd en zeer dankbaar dat dit moment nu is gekomen. Juist nu de start van het kerkelijk seizoen is geweest, en er vele enthousiaste initiatieven en plannen tot gemeenteopbouw zijn. De kerkenraad nodigt alle mensen dan ook van harte uit voor de erediensten en samenkomsten.

Namens de kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses