Bidden voor vrede

Het dreigen met geweld in en om de Oekraïne gaat steeds verder. We vrezen een strijd met alleen maar verliezers. Daarom willen we met elkaar bidden voor vrede. Een paar liederen, lezing uit de Bijbel, gebeden en ruimte om een kaars te ontsteken. Bidden om vrede. Het zal maximaal drie kwartier duren. De kerk blijft dan nog tot 20.30 uur open voor stilte en een kaars. “Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd”.

Ds. Piet Rozeboom, ds. Arnold Vroomans, ds. Pieter van der Ende

NBV 2021 – Vertalen is kiezen!

De werkgroep Kerk en Israël (ringen Katwijk en Leiden) nodigt u van harte uit voor een lezing door ds. Piet van Midden over het onderwerp ‘vertalen is kiezen’.

In 2021 verscheen alweer een nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling: de NBV21. Dit is een herziening van de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) uit 2004, met als motto “dicht bij de bron”. Wat betekent dat, ‘dicht bij de bron’. Kun je bij het vertalen de uitgangspunten van de brontaal wel meenemen? Kun je ervoor zorgen dat de vertaling voldoende toegankelijk is voor de hedendaagse lezers? Hoe voorkom je dat bij het vertalen de betekenis van de tekst gestuurd wordt in een bepaalde richting? Kortom: vertalen is kiezen.

Wees welkom!
Dinsdag 8 maart | 20.00 uur | Dorpskerk, Kerkplein 2, Voorschoten | Toegang is vrij
De actuele coronarichtlijnen worden gevolgd. De ruimte is groot en er wordt geventileerd.

Namens de werkgroep J. Wesseling

Uitzending Kerstnachtdienst Grote Kerk

Vanwege de lockdown is het dit jaar helaas niet mogelijk om de traditionele Kerstnachtdienst in de Grote Kerk te houden. Als alternatief is de dienst tevoren opgenomen en wordt op Kerstavond uitgezonden. De dienst is opgenomen met semi professionele geluid- en camera apparatuur, dus niet de reguliere beelden via de livestream van de kerk.

De uitzending zal te zien zijn via youtube, facebook, Kerkdienst gemist en RTV Katwijk. Keuze genoeg dus.

https://www.youtube.com/watch?v=3PPBAWK_VHI

Medewerking wordt verleend door:

Ds. Arnold Vroomans - Zang (bas bariton), schriftlezing en meditatie
Emma Brown - Zang (mezzo sopraan)
Hans Brons - Zang (bas)
Dick Durieux - Orgel
Martine van Dijk - Dwarsfluit
Marjo van Westerop - Hobo
René de Mooij - Bes Cornet
Jan Willem de Winter - Bes Cornet
Niels van Gastel - Tenor Trombone
Jacco van Stenis - Bas Trombone
Rob Aarssen - Pauken en percussie

Technische ondersteuning werd verleend door Alexander van Duivenboden, Piet Heemskerk, Jaron Claveau en Henk van Iterson.

Reserveren kerk weer nodig

Nieuwe maatregelen

Nu het kabinet nieuwe maatregelen heeft genomen tegen de verspreiding van het covid-virus, gelden ook in de gemeente helaas weer aanvullende beperkingen. Vanaf Eerste Kerstdag geldt dat voor alle diensten nog slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is, die vooraf gereserveerd moeten worden. De diensten blijven daarmee toegankelijk om daar waar nodig te voorzien in een essentiële levensbehoefte en zo ook te kunnen blijven omzien naar elkaar. Voor wie dat kan en voor wie dat passend is, wordt geadviseerd de diensten online te volgen. Op Kerstavond zijn de diensten en activiteiten sowieso alleen online en via de media te volgen.

Geloven

Zoals steeds is het uitgangspunt dat de erediensten doorgang vinden, zij het nu in aangepaste vorm en helaas opnieuw met slechts een beperkt aantal kerkgangers. Geadviseerd wordt daarbij uit te gaan van 50 bezoekers. Deze richtlijn geldt voor alle erediensten in De Voorhof, de Immanuelkerk en de Grote Kerk. Het moderamen wenst daarmee juist in deze complexe tijd ruimte blijven geven aan de noodzakelijke en broodnodige kerkgang als deel van de persoonlijke geloofsbeleving, en wil zo ook een concreet antwoord te geven op de oproep naar elkaar te blijven omzien. Het moderamen adviseert de diensten zo mogelijk online te volgen en hoopt tegelijkertijd dat niemand zich bezwaart voelt ter kerke te gaan. De dienst op Oudejaarsavond is net als de diensten op Kerstavond alleen online te volgen en wordt uitgezonden vanuit de Immanuelkerk. De dienst in de Grote Kerk vervalt. De diensten op Eerste Kerstdag behouden omwille van hun bijzondere karakter hun speciale invulling, maar in enigszins aangepaste vorm en met inachtneming van alle basisregels. De tweede dienst in de Immanuelkerk van Eerste Kerstdag begint mede daarom om 10.45. Voor alle diensten geldt helaas ook dat gedurende de Kerstvakantie geen Kindernevendienst, Zondagsschool en Oppasdienst beschikbaar zijn, in lijn met de sluiting van de scholen en de kinderopvang.

Omzien naar elkaar

Hoewel het beperken van onderlinge contacten wenselijk is om de verspreiding van het virus tegen te gaan, blijft omzien naar elkaar even goed belangrijk om als mens en samenleving nu overeind te blijven. Het gemeentewerk is daarop gericht en blijft daarom, inclusief de bijzondere kerstactiviteiten, in aangepaste vorm doorgaan, grotendeels zoals dat werd ingevuld in de afgelopen weken.

Het blijft in al deze maatregelen ook voor het moderamen een zoektocht om in deze complexe tijd de balans te vinden tussen uiteenlopende behoeften, gevoelens en inzichten. De onzekerheid is groot, de aannames zijn vele en de toekomst onbekend. We bidden dat we ons als gemeente mogen blijven richten op God, het begin van alle wijsheid, op Jezus zijn zoon, die mens geworden is en onder ons is komen wonen, en mogen vertrouwen op zijn Geest, die ons richting wijst.

Namens het moderamen
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Kerstuitvoering Rijnstreekkoor

Opname kerstuitvoering Rijnstreekkoor

Op vrijdagmiddag 17 december jl. was er in de Immanuelkerk een opname van de kerstuitvoering van het Rijnstreekkoor. Hierbij was een beperkt aantal mensen als publiek aanwezig. Zij genoten van een prachtig concert dat 45 minuten duurde. Het koor trad op o.l.v. dirigent Jan Verhoef. Jaap Kramer en Hendrik van Veen bespeelden piano en orgel en voerden ook enkele instrumentale stukken uit.

De uitvoering is opgenomen en terug te zien via Kerkdienstgemist > Rijnsburg > Immanuelkerk (NB opname is op kerkdienstgemist gedateerd op 20 december)

of klik op kerkdienstgemist.nl

Enquête Kompas 2026

We zoeken richting voor onze gemeente. Hoe willen we in 2026 gemeente zijn? Vanaf juni 2021 tot april 2022 vragen we gemeenteleden, geledingen (wijkteams, taakgroepen, colleges) en leden van de kerkenraad op allerlei manieren naar hun mening en hoe zij de gemeente zien.

Het is een gezamenlijke zoektocht, op zoek naar richting, vandaar de naam Kompas 2026.

Met deze enquête, die bestaat uit acht onderdelen, vragen we je om je mening over onze gemeente als lid van de Protestantse Gemeente Rijnsburg.  Het kost je ongeveer 10 minuten.

De uitkomsten geven aan waar we als gemeente staan en op welke gebieden we ons verder kunnen ontwikkelen.  Dat gaan we vastleggen in het Beleidsplan 2022-2026.

De enquête duurt van 1 december t/m 27 december 2021. Vragen over de enquête kun je stellen door een mail te sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

De online enquête kunt u hier starten. U kunt de enquête eventueel ook hier downloaden, invullen en opsturen.

Bij voorbaat dank voor de moeite!

Het Begeleidingsteam (ds. Arnold Vroomans, Jonneke Steenvoorden, Klarinda van Tilburg, Willem Nagtegaal, Dick van der Vijver)

Tip: We maken ook gebruik van vier van de zeven kenmerken uit het boek 'Handboek Gezonde Gemeente' van Robert Warren. Een samenvatting vindt u hier.

Kompasavond 1 december 2021

Beste gemeenteleden,

Wij willen u hartelijk en nadrukkelijk uitnodigen voor de kompasavond. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdagavond 1 december. We gaan dan met elkaar nadenken over de toekomst van onze gemeente. Dat doen we op interactieve wijze. Uiteraard zijn wij heel benieuwd zijn naar uw mening en inzichten.

Wij gaan met elkaar op zoek naar Gods weg met onze gemeente. Hierbij zullen we gebruik maken van het boek 'Handboek gezonde gemeente' van Robert Warren. In dit boek worden 7 kenmerken uitgelicht waar wij tijdens deze avond bij stil zullen staan. Deze kenmerken bieden handvatten voor ons gesprek. Uw inbreng is zeer waardevol en voor ons onmisbaar. We zullen uw inbreng gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe beleidsplan voor 2022 - 2026. We hopen u te mogen ontmoeten op 1 december, in de Voorhof, om 20.00 uur. We zien er naar uit om te ontdekken welke weg Jezus met ons wil gaan.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze beleidsouderling, Dick van der Vijver beleidsouderling@pknrijnsburg.nl of de tweede scriba, Jonneke Steenvoorden 2escriba@pknrijnsburg.nl