Enquête Kerk voor de Toekomst

Onze kerkenraad heeft besloten te laten onderzoeken wat er nodig is om voor de komende 15 tot 20 jaar voorzieningen in de gebouwen te hebben of te creëren, om ons beleidsplan te kunnen uitvoeren. De eerste vraag daarbij is hoe de gemeente er in de toekomst uit ziet. Dat bepaalt hoe we willen, dat onze gebouwen dit ondersteunen. De werkgroep Kerk voor de Toekomst wil de gemeenteleden betrekken bij deze vraagstelling. Tot 29 maart 2020 is het mogelijk de enquête in te vullen en de antwoorden in te leveren. Vergelijkbare vragen worden gesteld aan de taakgroepen, commissies en andere geledingen. De antwoorden zullen door de werkgroep worden verwerkt in het Programma van Eisen en Wensen voor functies van de kerkgebouwen. Hiermee kan gebouwenbeleid worden uitgewerkt, kunnen scenario’s voor de Immanuelkerk worden ontwikkeld (nieuwbouw, verbouwing, gedeeltelijke herbouw, etc) en kunnen technische ontwerpen worden uitgewerkt. Het streven is in mei 2020 dit Programma van Eisen en Wensen aan te bieden aan de kerkenraad.

De enquête kunt u hier on-line invullen.

U kunt de enquête hier eventueel ook downloaden, printen, invullen en inleveren in 1 van de kerken of bij het kerkelijk bureau. Ook zijn exemplaren beschikbaar in de kerken en bij het kerkelijk bureau.

Grote Kerk blijft doordeweeks geopend

Voorlopig zal van maandag tot en met zaterdag de Grote Kerk als plek van hoop, troost en bemoediging geopend zijn van 15.30u tot 17.30u. De proef van 23 tot 28 maart heeft aanleiding gegeven tot voortzetting van dit initiatief, mede gezien de waardevolle gesprekken en de gebleken behoefte. Wij geven u dan ruimte voor gebed, stilte, het aansteken van een kaars of een pastoraal gesprek met de gastheer of gastvrouw! We voldoen aan de eisen van de overheid, daarom zorgen we dat er maximaal 5 bezoekers in de kerkzaal tegelijkertijd aanwezig zijn, iedereen bewaart minimaal 1,5m afstand. Bij binnenkomst ziet u de instructies. We gaan er van uit dat u gezond bent, wanneer u hiervan gebruik maakt. Wilt u zelf een pen meenemen wanneer u een gebed wilt schrijven? Ook nemen we andere maatregelen voor een goede hygiëne. De kerkenraad volgt hierbij de aanwijzingen van de overheid en de PKN van 23 maart 2020 op. Indien de maatregelen van de overheid er aanleiding toe geven, zullen we daarop inspelen.

Klokken van troost en hoop

Elke woensdagavond luiden we, vooralsnog tot eind april, van 19.00u-19.15u onze klokken, samen met veel andere kerkelijke gemeenten in Nederland. Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We luiden de klokken als hoopvol teken voor iedereen dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal. Als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus, de zieken en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen. Als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen. Wilt u thuis meedoen? U kunt bidden voor hen en als teken van solidariteit een kaars voor het raam of een lantaarn voor de deur zetten. Meer informatie vindt u op www.klokkenvanhoop.nl.

Diensten van 22 maart 2020 terugkijken?

Op 22 maart zijn in de Grote Kerk twee diensten gevierd. In de eerste dienst ging ds. Pieter van der Ende voor, muzikale medewerking werd verleend door Sietse Strating en het combo met onder anderen Leontine van Dijk en Joska van Zuijlen. In de tweede (studie)dienst ging ds. Arenda Haasnoot voor en verzorgde Sietse Straing opnieuw het orgelspel. Beide diensten, maar ook de diensten van de afgelopen periode, zijn terug te zien op KerkTV: https://kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg.

De collecten waren bestemd voor de diaconie, Taakroep Eredienst en voor Vieringen Ouderen (Diaconie), U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk  NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van ’22 maart 2020’. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden.  Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. 

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Kerkdiensten op zondag 22 maart via KerkTV

De ordes van dienst vind u hier:

09:30 ochtenddienst - ds. P.J. van de Ende

17:00 studiedienst - ds. A. Haasnoot

Communicatie PGR in Coronatijd
Voor berichtgeving over onze gemeente en de gevolgen van de Coronacrisis zet de kerkenraad verschillende media in. Op deze website is alle relevante informatie terug te vinden. CONTACT zal normaal blijven verschijnen. Een Extra CONTACT zal via de mail worden gestuurd, voorafgaande aan de erediensten of indien daar aanleiding toe is. Ook zullen we berichten plaatsen op de Facebookpagina van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente na een check door een moderator). En laten we elkaar ook hierin tot steun zijn door bekenden, die misschien geen toegang hebben tot deze media, op de hoogte te houden.

Erediensten (voorlopig tot en met 5 april)
De erediensten worden gehouden in de Grote Kerk zondagochtend 9:30 uur, zondagmiddag 17:00 uur en woensdag 19:30 uur (Vesper). De diensten zijn via de livestream te volgen. De verbondenheid met de gemeente zal zoveel mogelijk tot uiting komen in de aanwezigheid van (maximaal 20) gemeenteleden, die inbreng hebben in vooral de zang. Het Paasproject van de kindernevendienst zal doorgaan, er zal één kind per dienst worden uitgenodigd. In de diensten zullen elementen van onze veelkleurigheid terugkomen in muzikale ondersteuning, liederen en opzet. Er worden geen bijzondere diensten zoals doopdiensten en jeugddiensten gehouden. De liturgie van de diensten zal vooraf beschikbaar komen via de website, extra CONTACT en de Facebook pagina.

Erediensten thuis volgen en collecten
De livestream van de eredienst op zondagochtend 15 maart is 916 maal benaderd, die van de middagdienst 126 maal!

Veel gemeenteleden beschikken over een kastje van de Rijnsburgse Stichting Kerkradio. Zij kunnen live de diensten beluisteren. De diensten zijn ook te volgen op www.kerkomroep.nl/#/kerken/21023 en op KerkTV (www.kerkdienstgemist.nl/stations/827-Laurentiuskerk-Protestantse-Gem-Rijnsburg). Op de website is hier meer informatie te vinden.

U kunt uw gaven voor de collecten overmaken op de bankrekening van de kerk NL37 RABO 0373 7276 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijnsburg onder vermelding van de datum van de dienst. De overgemaakte bedragen zullen over de drie collecten verdeeld worden. Ook kunt u gebruik maken van de GIVT-app. Misschien vormt deze situatie een aanleiding om over te stappen op het gebruik van GIVT. De collecten zullen in de dienst door de predikant worden genoemd. De bestemmingen worden bekend gemaakt in de liturgie en op de website.

Uit de kerkenraad

Kerkdiensten via de livestream
Zoals u eerder hebt vernomen is er besloten dat de kerken in de laatste weken van maart helaas dicht moeten blijven vanwege het Coronavirus. Afgelopen zondag was de eerste van een aantal dagen dat we niet, zoals gebruikelijk, naar de kerk konden om een eredienst te bezoeken, maar waren aangewezen op de livestream vanuit de Grote Kerk. Het is bijzonder verheugend dat er zeer velen van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt en dat er ook een aantal mensen later de kerkdiensten hebben bekeken dan wel beluisterd. Ook de komende zondagen zullen op een dergelijke manier worden ingevuld. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de veelkleurigheid van onze gemeente zullen er komende weken verschillende vormen van diensten worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan een “Voorhofachtige” morgendienst en een “Boeketachtige” middagdienst. Op deze manier hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden toch het gevoel te geven dat we samen kerk zijn. Op dit moment weten we nog niet hoe lang we hiermee door moeten gaan, hetgeen het plannen van diensten wat lastiger maakt. We hopen u zo goed mogelijk op de hoogte houden via Contact en website. Ook de belijdenisdienst (zoals hieronder aangegeven) zal uitgesteld moeten worden.

Belijdenis
Met vreugde maakt de kerkenraad bekend dat 18 personen hebben aangegeven dat zij belijdenis willen doen van hun geloof. Daarnaast zijn 3 mensen nog niet geheel zeker of zij op dit moment belijdenis willen doen.
Van deze belijdeniscatechisanten zullen er ook vier gedoopt worden, hetzij door onderdompeling, hetzij door besprenkeling. Omdat het ditmaal een grote groep belijdeniscatechisanten betreft en zij hebben aangegeven dit erg graag als groep te willen doen zal de belijdenis en doop plaats vinden in de Immanuelkerk. Zo kunnen er voldoende mensen de belijdenis van hun familielid bijwonen. De belijdenisdienst stond gepland op 5 april 2020 in de tweede morgendienst, maar zal door de maatregelen rondom het Coronavirus moeten worden verplaatst maar een latere datum. Het zal dan voor de Protestantse Kerk Rijnsburg de eerste keer zijn dat er gedoopt zal worden door onderdompeling. Zoals bekend is de Grote kerkenraad, na het uitvoerig horen van de gemeente, op 27 juni 2019 eensgezind en unaniem akkoord gegaan met de mogelijkheid om doop door onderdompeling voor niet eerder gedoopte volwassenen mogelijk te maken. Aan dit besluit zal nu dus uitvoering worden gegeven.

Aanpassingen i.v.m. het coronavirus

Het Moderamen heeft de volgende besluiten genomen naar aanleiding van de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus

Kerkdiensten vervangen door live-uitzending
Het Moderamen heeft besloten de kerkdiensten voor de maand maart te laten vervallen en de kerken geheel te sluiten voor grote bijeenkomsten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de voorschriften en adviezen van de Rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland. In plaats daarvan worden op de resterende zondagen van maart kerkuitzendingen georganiseerd vanuit de Grote Kerk, die te volgen zullen zijn via de live-stream.

Komende zondag zal ds. Haasnoot voorgaan in de ochtenddienst van 9.30 in de Grote Kerk. Er zal muzikale medewerking worden verleend door een kleine groep koorzangers en enkele muzikanten, die de liturgie zullen ondersteunen. De kerkdienst is behoudens voor de dienstdoende predikant, kerkenraadsleden, koorleden en overige medewerkers aan de dienst, gesloten voor alle overige bezoekers. Voor de studiedienst van 17.00 uur zal een zelfde opzet worden aangehouden. Onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen zal ook voor de volgende zondagen en weekdagen (vespers) een zelfde opzet worden gevolgd. Bij de organisatie wordt in de komende weken voor zover mogelijk rekening gehouden met een brede, veelkleurige invulling van de diensten.

klik hier op zondagmorgen en zondagmiddag om de kerkdienst te volgen die wordt uitgezonden vanuit de Grote Kerk

Jeugd- en Jongerenwerk opgeschort
Gelet op de omvang van de activiteiten heeft het moderamen ook moeten besluiten het jeugd- en jongerenwerk voor de komende weken op te schorten. Zo zijn op de clubavonden met inbegrip van clubleiding en de volwassenen die kinderen weer komen ophalen, veel mensen in de zalen en gebouwen aanwezig. Het moderamen acht het verstandig daarom de komende tijd geen jeugdactiviteiten te organiseren in de kerkgebouwen.

Pastoraal werk en bloemengroet aangepast
In de komende weken zal het gebruikelijke pastorale werk voor zover mogelijk worden doorgezet, maar met de nodige voorzichtigheid. Zeker waar het pastorale zorg voor de kwetsbare groepen betreft, zullen predikanten en bezoekers terughoudend zijn om risico’s te vermijden en zorgen weg te nemen. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst altijd een beroep doen op pastorale zorg bij uw wijkouderling, pastoraal bezoeker of predikant. De gebruikelijke bloemengroeten vanuit de ochtenddiensten zullen worden opgeschort tot aan het hervatten van de reguliere kerkdiensten.

Begrafenissen
Waar in de komende tijd vanuit de kerken van onze gemeente uitvaarten zullen moeten gehouden, zullen in overleg met de betreffende familie en uitvaartorganisatie gepaste maatregelen worden genomen. Op voorhand roept het moderamen de gemeenteleden op ten aanzien van het bijwonen van condoleances en uitvaarten zorgvuldig te zijn en gepast om te gaan met de afweging deze al dan niet bij te wonen, daarbij zoveel mogelijk ruimte te laten voor de directe nabestaanden.

Kleinschalige activiteiten en toegankelijkheid
De kleinschalige activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten zullen in de komende tijd tot nader order gewoon doorgang vinden. Het moderamen roept wel iedere betrokkene of deelnemer op de instructies, zoals uiteengezet door het RIVM, op te volgen. Dat betekent dat omwille van de bescherming van de gemoedsrust en gezondheidstoestand van de ander iedereen alleen dan deelneemt indien hij of zijn geen griepverschijnselen vertoont en/of geen koorts heeft. Het moderamen vraagt de voorzitters van alle wijken, commissies, taakgroepen, werkgroepen of welke bijeenkomst ook, hierop te letten en desgewenst mensen te verzoeken niet aan de bijeenkomst of vergadering deel te nemen en daarbij handelend op te treden.

Overige evenementen in kerkgebouwen geschrapt
Alle evenementen die de komende tijd in de kerken van de PGR zouden worden gehouden, zijn voor de maand maart geschrapt. De organisatoren van deze evenementen hebben inmiddels dit besluit genomen. Het betreft onder meer het concert van het Rijnstreekkoor en het Psalm Project.

Collecten
Collecten? Met het vervallen van de diensten dreigen de opbrengsten van de collecten mede kind van de rekening te worden. Een ideale gelegenheid om de app GIVT op uw telefoon te installeren en het eens uit te proberen. Maar u kunt uw giften ook gewoon overmaken.

Ho, stop, sta eens even stil…
De wereld lijkt plotsteling tot stilstand te zijn gekomen. In alle beschouwingen die in deze dagen over ons worden uitgestort werd ik in het bijzonder bepaald bij de constatering hoezeer wij met elkaar verbonden zijn, of wij dat nu willen of niet. Wij ademen elkaars adem. Met alle gevolgen van dien. Ook de gemeente van Christus is gericht op verbondenheid, op samenzijn en samenkomen. En juist in complexe en ingewikkelde tijden is samenkomst van zo grote waarde, opdat we elkaar bijstaan, onderrichten en steunen. Het is bizar dat juist nu onze ‘samenkomsten’ het tegenovergestelde in zich hebben en bedreigend zijn voor de individuele mens.

Maar we zijn desondanks op vele andere manieren wel met elkaar verbonden. Zo vormen wij zonder ophouden de gemeente van Christus. En we mogen erop vertrouwen dat we na deze buitengewone omstandigheden de draad weer zullen oppakken. Anders misschien, wijzer wellicht. Namens het moderamen en de kerkenraad groet ik u met de woorden uit Jesaja 35:

“De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God.”

Namens Moderamen en Kerkenraad
Jeroen W. Ravensbergen
Preses

Voorgenomen verkoop Maranathakerk

Er lijkt nu ook voor de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat in Rijnsburg een passende nieuwe invulling te zijn gevonden. De Kleine Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) heeft een principebesluit genomen tot verkoop van de kerk. Besloten is om de Maranathakerk te verkopen aan de geïnteresseerde koper, die haar financiële bod combineert met optimaal behoud van het monumentale karakter van de kerk, een combinatie biedt van wonen met maatschappelijke functie en zorgt voor het beschikbaar blijven van een deel van de kerkruimte. Nadat eerder de eveneens in 2016 gesloten Petrakerk een mooie, nieuwe bestemming heeft gevonden, gloort nu ook voor Maranathakerk een nieuwe toekomst.

Download het persbericht

Terugblik Gemeentevergadering

In de laatstgehouden gemeentevergadering (23 december j.l.) hebben de belijdende gemeenteleden kunnen stemmen over een mogelijk beroep op ds. Iwan de Graaf. We mogen terugkijken op een goede vergadering. Met respect voor ieders visie en positie is met elkaar van gedachten gewisseld over de totstandkoming van de kandidatuur en de plek die ds. De Graaf in Rijnsburg zou kunnen innemen. Uit de stemming bleek uiteindelijk dat wat betreft het werk als gemeentepredikant er op hem geen beroep zal worden uitgebracht. Vanzelfsprekend zal iedereen zo zijn gevoelens hebben bij deze uitkomst.

Het kan niet ontkend worden dat tijdens de gemeenteavond onrust en zorg naar voren zijn gebracht. Maar juist dan is het goed en noodzakelijk dat wij bij elkaar komen en in vrijheid vergaderen. U mag verwachten dat uw kerkenraad zich verbindt aan een ordelijke gang van zaken, open naar u verantwoording aflegt over de gang der dingen en in alle ruimte u hoort en ziet en antwoordt. Dat hoort bij uitstek te gebeuren in het midden van de gemeente. Zo kunnen we gedreven door de Geest werken aan een gemeenschap voor allen en werken aan verbinding met elkaar.

De kerkenraad is dankbaar dat de vruchten van deze avond verdere verbinding, verzoening en eensgezindheid mogen zijn. Zeker ook is er het nodige opbouwwerk te verrichten, zo bleek deze avond. Niet alleen naar buiten gericht, ook naar binnen toe, want alleen als wij ons eigen huis op orde hebben, dan zullen wij een verwarmende en missionaire gemeente kunnen zijn. De kerkenraad is zich bewust van deze opdracht, maar laten we ons allemaal bewust zijn van onze taak daarin. Onze grondhouding is daarin van levensbelang, een houding van liefde en verbondenheid.

Jeroen W. Ravensbergen
Preses