Corona proof alternatief kindernevendienst

Zolang de corona situatie voortduurt geven wij in de Immanuelkerk geen kindernevendienst meer. Er is een mooi alternatief voor thuis in de vorm van Vertel Het Maar. Gratis registratie via

https://vertelhetmaar.nl

Als u via bovenvermelde link een gratis account aanmaakt dan vindt u hier iedere week werkjes voor de kinderen.

Wij zullen de kindernevendienst weer oppakken zodra er weer meer dan 30 mensen naar de kerk mogen.

Alvast bedankt en als er vragen zijn hoor ik ze graag.

Groetjes Claudia de Mooij
Namens de Kindernevendienstcommissie

Vacature kerkelijk werker Gemeenteopbouw (m/v)

De kerkenraad heeft onlangs ingestemd met het aanstellen van een extra kerkelijk werker. Daarmee wordt invulling gegeven aan het beleid om het buurtpastoraat en de aandacht voor de jonge Gezinnen en gezinnen met oudere kinderen te versterken. Met buurtpastoraat willen we bereiken, dat gemeenteleden zich bewust zijn van de opdracht tot pastoraal werk in de eigen omgeving, of men nu lid is van onze gemeente of niet. We willen de aansluiting met de verschillende doelgroepen herstellen en versterken en hen (weer) bekend maken met de boodschap van Gods liefde en genade. De Kerkelijk Werker Gemeenteopbouw helpt de wijkteams bij de ontwikkeling van het buurtpastoraat en gaat voorop in het leggen van contacten met de doelgroepen 25 - 40 jaar en later 40 - 55 jaar. De profielschets is hieronder te downloaden. Wilt u reageren of kent u een geschikte kandidaat, in de profielschets is de nodige informatie te vinden.

Profiel kerkelijk werker Gemeenteopbouw
aantal keren gedownload: 62

Aanvullende beperkingen i.v.m. COVID-19

Aanvullende beperkingen

Met het oog op de recente ontwikkelingen rondom het covid-19 virus ziet het moderamen zich genoodzaakt verdere beperkingen in te stellen met betrekking tot de zang in de kerkelijke gebouwen. Dat betekent dat tot 9 februari 2021 uitsluitend nog voorzang is toegestaan met maximaal één zanger/voorzanger, en waarbij deze persoon op voldoende en ruime afstand, bij voorkeur afgescheiden van de overige aanwezigen, staat opgesteld.

Het moderamen heeft aanvullend de betrokken vrijwilligers opnieuw uitgenodigd en gevraagd creatieve, alternatieve vormen van muzikale ondersteuning te ontwikkelen. Al veel langer is daarvoor een ‘menukaart’ beschikbaar waarin de verschillende mogelijkheden worden genoemd en waar afwisselend gebruik van wordt gemaakt. Inmiddels zijn er vele nieuwe bruikbare ideeën ontwikkeld. Daarbij moet wel steeds de uitwerking aansluiten bij de intentie en de praktijk van de beperkingen.

Rijksoverheid en Protestantse Kerk Nederland

Het moderamen en de kerkenraad volgen nadrukkelijk en vanzelfsprekend al vanaf 19 maart 2020 de adviezen en de voorschriften van de Rijksoverheid en volgen tevens in grote lijnen de adviezen van de Protestantse Kerk Nederland. De plaatselijke gemeente blijft echter zelf verantwoordelijk om gelet op de eigen omstandigheden en mogelijkheden besluiten te nemen over de maatregelen die genomen moeten worden tegen het covid-19 virus. Alle tot op heden genomen besluiten hebben steeds gepast binnen deze kaders, zijn tijdig en direct genomen, en geven ruimte, voor zover deze er nog is, aan de uiteenlopende behoefte van mensen binnen onze veelkleurige kerk. Dit hernieuwde besluit is binnen 24 uur genomen naar aanleiding van het aangepaste advies van de Protestantse Kerk Nederland van afgelopen week, met daarin het nadrukkelijke verzoek de voorzang in de gemeente verder te beperken.

Overwegingen

‘Houdt dan de lofzang gaande’ is in ons belijden een opdracht waarvan we gewoon zijn dat deze in de kerkgebouwen tot uiting komt. Wellicht meer nog dan de persoonlijke behoefte gezamenlijk te kunnen zingen, is het verder terugbrengen van de lofzang mede daarom een besluit dat niet gemakkelijk te nemen is. We leven echter in een tijd van grote onzekerheid, voor de meesten van ons ongekend, waarin het haast onmogelijk is nut en proportionaliteit van de genomen besluiten te overzien. Het moderamen heeft in haar besluit de grote onbekendheid met de mogelijke ontwikkelingen rondom covid-19, het draagvlak onder en de gevoelens bij de direct betrokken vrijwilligers en de gemeenteleden, en de wens geen maatschappelijke aanstoot te geven, meegewogen. We zijn tot de slotsom gekomen dat alles overziend terughoudendheid op zijn plaats is en spreken de hoop en de verwachting uit dat ook deze tijd voorbij zal gaan.

Onze lofzang mag dan in het publieke domein even stil gevallen zijn, maar kan en mag nog altijd in ons hart en huis klinken.

Namens kerkenraad en moderamen,

Jeroen W. Ravensbergen

Dominee Piet vertelt

Aflevering 5: waar het bij Kerst om draait

Kerst kleurplaat
aantal keren gedownload: 5

kerstlantaarntje
aantal keren gedownload: 4

Aflevering 4: "Het verhaal van Jozef"

Verwerking vertelling Jozef
aantal keren gedownload: 12

Aflevering 3: "Het verhaal van Maria"

Verwerking vertelling Maria
aantal keren gedownload: 14

Aflevering 2: "Het verhaal van Elizabeth"

Verwerking vertelling Elizabeth
aantal keren gedownload: 14

Aflevering 1: "Zacharias en de engel"

Verwerking vertelling Zacharias
aantal keren gedownload: 17

Uit de kerkenraad

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte eerder deze week (maandag 14 december) heeft het moderamen opnieuw gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de kerkelijke activiteiten in de gemeente. Hoewel er al rekening werd gehouden met de geldende beperkingen zoals we ze kenden, is het oplopende aantal infecties in Nederland de reden om andere maatregelen te treffen. Ook het zeer dringende advies van de PKN hebben we hierin meegenomen.

Vanaf nu zal er in alle kerken ruimte zijn voor maximaal 30 gemeenteleden, waarbij we iedereen dringend adviseren om de diensten zoveel mogelijk online te volgen. Daarnaast zal er in de Immanuelkerk slechts één ochtenddienst zijn. Deze vangt om 10.00 uur aan, om kruisend verkeer op straat met andere kerkgangers zoveel mogelijk te ontlopen.

Op kerstavond zullen er in de Immanuëlkerk 2 diensten zijn, een kinderkerstnachtdienst om 19.00 uur en een dienst voor volwassenen die om 20.30 zal beginnen. In deze diensten zullen we kunnen genieten van Marcel en Lydia Zimmer. In de Grote kerk zal de traditionele kerstnachtdienst gewoon doorgaan, natuurlijk ook met maximaal 30 aanwezigen. Naast deze diensten is er ook een dienst in De Voorhof (aanvang 20.30 uur) waarin Connect meewerkt. De zangdienst op 2e kerstdag zal niet doorgaan, en met oudjaar zal er slechts één dienst zijn (in de Immanuelkerk) en zal de dienst in de Grote kerk vervallen, maar de dienst op nieuwjaarsochtend in de Grote kerk gaat normaal door.

Om toch met elkaar verbonden te blijven wordt er hard nagedacht over andere vormen van verbinding voor ons als gemeente, in deze moeilijke tijd met corona. Daarnaast is het natuurlijk een heel bijzondere tijd voor ons, waarin we in afwachting zijn van het Licht dat we met kerst mogen verwelkomen! Van deze ontwikkelingen zullen we u hiervan uiteraard op de hoogte houden via de gebruikelijke media als Facebook en website.
Ondanks alle beperkingen wensen we iedereen een gezegend kerstfeest toe!

Bram Breebaart, scriba

Bevestiging ambtsdragers

Op 29 november zullen in de morgendienst in de Immanuelkerk een aantal nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Van Miranda van Zuijlen, als diaken en Ton Heeringa, als ouderling is al eerder melding gemaakt, maar zij waren in september niet in de gelegenheid om bevestigd te worden. Naast deze twee nieuwe ambtsdragers zullen de volgende personen worden bevestigd:

Verder zullen de volgende personen worden bevestigd:

  • Rémon Post, Johannes Vermeersingel 1, als ouderling met bijzondere opdracht, namelijk voorzitter van het college van kerkrentmeesters
  • Carmen Heemskerk-Star, Katwijkerweg 13 als ouderling
  • Arjen Eendebak, Johannes Vermeersingel 6 als diaken
  • Jan Heemskerk, Jan Steenstraat 30, als pastoraal bezoeker

We zijn erg blij dat deze personen bereid zijn om hun tijd en talenten in onze gemeente in te zetten.

Maranathakerk

In de procedure tegen het verkoopproces van de Maranathakerk heeft het hoogste rechtscollege van de PKN uitspraak gedaan en het ingediende bezwaar afgewezen. Daarbij heeft het Generale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen nogmaals benadrukt dat er zeer zorgvuldig is gehandeld. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk, hopelijk kan dit dossier nu definitief gesloten worden. De kerkenraad spreekt daarbij de hoop uit dat er nu aan verzoening en hereniging gewerkt kan worden in plaats van aan verwijdering.