Dominee Rozeboom heeft het beroep AANGENOMEN

Woensdagavond 29 juli is door onze preses Jeroen Ravensbergen en Johan Haasnoot als voorzitter van de beroepingscommissie namens onze gemeente het beroep uitgebracht op dominee Piet Rozeboom. Ook dominee Rozeboom heeft ons niet in spanning gelaten en heeft laten weten dat hij het beroep graag aanneemt!

Brief waarmee ds. Rozeboom het aannemen van het beroep motiveert
aantal keren gedownload: 87

Uiteraard zijn we daar bijzonder verheugd over en we zijn blij en dankbaar dat het predikantenteam binnenkort weer uitgebreid zal worden en dat de vacature in de wijk Kleipetten dan ook zal zijn vervuld. Wanneer de overgang van dominee Rozeboom naar onze gemeente zal zijn is nu nog niet precies te zeggen, maar waarschijnlijk zal dit ergens in oktober zijn.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin!

Bram Breebaart, scriba

Beroepingswerk wijk Kleipetten

Vanavond zijn de stemmen geteld die zijn uitgebracht naar aanleiding van de (online) gemeentevergadering van 16 juli 2020. We zijn dankbaar dat er wederom veel belijdende leden de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Er zijn 787 stemmen uitgebracht, waarvan 769 vóór, 12 tegen en 6 blanco.

Aangezien de blanco stemmen niet meetellen voor het bepalen van het resultaat van de stemming kunnen we constateren dat bijna 98,5% van de stemmers vóór het uitbrengen van een beroep op dominee Rozeboom heeft gestemd!

Er is, zoals bekend nu nog gelegenheid om een bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure, uitdrukkelijk niet tegen de persoon van dominee Rozeboom. Dit eventuele bezwaar moet vóór 29 juli 19.00 uur schriftelijk worden ingediend bij het kerkelijk bureau of bij de scriba.

Als er geen bezwaar binnenkomt dan zal de kerkenraad op 29 juli 2020 het beroep op dominee Rozeboom uitbrengen.

Bram Breebaart, scriba

Bezwaarprocedure Maranathakerk

De verkoop van de Maranathakerk is (in het najaar van 2019) gestart met een openbare inschrijving. Eind november 2019 besloot de Grote Kerkenraad dat de enige geldige bieding niet aan de (inhoudelijke) eisen voldeed. Daarna is met alle drie de geïnteresseerden een nieuw verkoopproces gestart wat uiteindelijk heeft geleid tot de verkoop aan de familie Kralt in februari 2020.

Tegen het besluit van de Grote Kerkenraad van eind november 2019 is door de afgewezen bieder (de heer F. de Mooij) en een ander gemeentelid (de heer H. de Snaijer) een bezwaarprocedure gestart bij het PKN-orgaan daarvoor (het Classicaal College voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen). Eind juni is een hoorzitting gehouden door dit College waarbij zowel de bezwaarmakers als de PGR hun standpunt nog eens konden toelichten. Op 16 juli jl. heeft het CCBG uitspraak gedaan.

In haar uitspraak verklaart het CCBG het bezwaar ongegrond. Het College onderschrijft het standpunt van de PGR dat de kerk geheel vrij was een eigen afweging te maken bij de beoordeling van de biedingen en stelt dat zij daarbij binnen de grenzen van rechtmatigheid en redelijkheid is gebleven. Door de bieders in een nieuwe procedure nogmaals de kans te geven de tekortkomingen in hun bieding te herstellen (waarvan de bezwaarmakers overigens geen gebruik hebben gemaakt) heeft de Kerk, zo stelt het College, uiterst zorgvuldig gehandeld.

Hoewel de PGR blij is dat de uitspraak van de CCBG haar volledig in het gelijk stelt, overheerst een gevoel van teleurstelling dat het zover heeft moeten komen.

In het persbericht dat de PGR in februari 2020 uitgaf naar aanleiding van de verkoop gaf de preses van de PGR, Jeroen Ravensbergen, al aan dat de Grote Kerkenraad de hoop en het vertrouwen heeft dat we nu als gemeenschap ook verder kunnen bouwen. Sinds die tijd zijn er nieuwe impulsen geweest rond het beroepingsproces en sinds kort kunnen we als kerkgemeenschap ook weer bij elkaar komen. We willen dan ook hoopvol en in gezamenlijkheid met alle betrokkenen naar de toekomst kijken.

Online kinderdiensten voorlopig gestaakt

Aangezien de zondagsschool en kindernevendienst weer draaien en er voldoende aanbod lijkt te zijn voor de kinderen van de gemeente zullen we de online kinderdiensten voorlopig niet meer aanbieden.

We blijven in de gaten houden wat de behoefte is binnen de gemeente, maar we hopen binnen de huidige omstandigheden de meeste kinderen weer te ontmoeten in de kindernevendiensten van de Immanuelkerk, de Grote Kerk en de Voorhof. Vanaf zondag 30 augustus is er ook weer zondagsschool.

Afscheid groep 8 zondagsschool en kindernevendienst

Lieve, enthousiaste en nieuwsgierige kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst.

Natuurlijk missen wij jullie heel erg zeker nu de laatste zondag voor de zomervakantie is aangebroken en groep 8 afscheid neemt zonder dat we bij elkaar kunnen komen. Alle juffen en meesters van de zondagsschool en alle verhalenvertellers van de kindernevendienst hebben de afgelopen weken mooie verhalen verteld die online te volgen waren. Klik op het plaatje hieronder om de laatste dienst van dit seizoen te bekijken!

kleurplaat 12 juli 2020
aantal keren gedownload: 7

verhalen 12 juli 2020
aantal keren gedownload: 7

verwerkingen 12 juli 2020
aantal keren gedownload: 8

Tot snel..

Uit de kerkenraad

Gemeentevergadering

In het kader van het eventueel beroepen van een predikant is er, zo kort na het aannemen van het beroep door ds. Vroomans, wederom positief nieuws te melden: de Grote Kerkenraad heeft in haar vergadering van 2 juli in grote meerderheid besloten dat er een gemeentevergadering zal worden gehouden voor de verkiezing van een kandidaat in de vacature Kleipetten.

presentatie ds. Rozeboom
aantal keren gedownload: 114

Deze vergadering zal op 16 juli gehouden worden en zal, door de corona crisis, weer een vergadering zijn via Kerk tv (dus livestream) vanuit de Grote kerk. Deze week zullen de belijdende leden een uitnodiging hierover ontvangen met nadere uitleg, een profiel van de betrokken predikant, een agenda en een stembiljet. Helaas is het niet mogelijk om meerdere stembiljetten per adres te sturen, maar extra biljetten zullen opgehaald kunnen worden bij de scriba (ook eventueel aanvragen via mail) en het kerkelijk bureau en zullen ook te downloaden zijn via de website van onze gemeente.

stembiljet gemeentevergadering 16 juli
aantal keren gedownload: 132

Verslag vergadering Kleine kerkenraad van 18 juni

Via de website zal ook het korte verslag van de vergadering van de kleine kerkenraad binnenkort te lezen zijn en dit verslag zal ook weer via de kerken verspreid worden, uiteraard in aangepaste hoeveelheden.

Verbintenis met ouderenpastor ds. Nico de Reus

Hoewel ds. Nico de Reus al vanaf 1 mei actief is in onze gemeente is het door de crisis rondom het coronavirus nog steeds niet gelukt om hem officieel aan onze gemeente te verbinden. Dit zal nu toch eindelijk gaan gebeuren en wel op 19 juli a.s. in de tweede dienst in de Immanuelkerk.

Bram Breebaart, scriba

Welkom in de Kerk: wel even online reserveren

Om één van de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (m.i.v. 5 juli 2020) te kunnen bijwonen, dient u een plaats te reserveren. Dat kan via het reserveringssysteem www.eventbrite.nl/o/prot-gemeente-rijnsburg-30475688894. Mocht het u niet lukken dan kunt u ook telefonisch reserveren via 06 23 86 48 95 of 06 23 80 41 88.

Algemeen

 • Bij het reserveren van plaatsen verklaart u gezond te zijn en geen verdenking van klachten in relatie tot corona te hebben. Ook wordt u niet geacht in quarantaine te blijven.
 • Is uw dienst van voorkeur niet meer beschikbaar, dan kunt u vanzelfsprekend een andere datum en/of tijdstip of een ander kerkgebouw kiezen

Online reserveren:

 • Reserveren kan vanaf elke maandag voor de twee daarop volgende zondagen.
 • Mocht u tevens gebruik willen maken van de oppas, de zondagsschool of de kindernevendienst, dan graag naast uw reservering voor uw plaats(en) in de kerk tevens een berichtje sturen naar pgr.dienstenbeheer@gmail.com. Graag daarbij aangeven om hoeveel kinderen het gaat, voor welke dienst alsmede uw naam en telefoonnummer. Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen oppas in de Voorhof. 
 • Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en varieert per dienst van 100 tot 130 plaatsen. In sommige diensten is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld familieleden van doopouders.
 • Als het aantal beschikbare plaatsen minder is dan u wilt reserveren, of als er geen beschikbare plaatsen meer zijn, stuur dan een bericht naar de administratie pgr.dienstenbeheer@gmail.com. De administratie bekijkt de mogelijkheden en plaatst u desgewenst op de wachtlijst voor de betreffende dienst of toekomstige andere diensten.
 • De online inschrijving sluit zaterdag om 18.00 uur voor de komende zondag.

Reserveren via de Administratie:

 • U kunt reserveren en vragen stellen aan de administratie via pgr.dienstenbeheer@gmail.com
 • U kunt bellen naar 06 23 86 48 95 of naar 06 23 80 41 88. U heeft direct contact met één van de vrijwilligers van de Administratie of kunt een boodschap inspreken.
 • De reservering via email of telefoonnummer sluit vrijdagavond 18.00 uur in verband met de verwerkingstijd.

Bij uw bezoek:

 • Bij aankomst wordt uw reservering gecontroleerd aan de hand van een beschikbare lijst van bezoekers. U wordt gevraagd naar uw gezondheid in relatie tot corona gerelateerde klachten.
 • Volg de aanwijzingen, waaronder de verkeersstromen. U wordt naar uw plaats gebracht. Er is geen vrije plaatsing.
 • Indien u een dienst bezoekt waar zang niet is toegestaan, dan mag u niet meezingen met orgel, combo of zanggroep.
 • Houdt u aan de algemene richtlijnen. Houd afstand. Beperk het toiletgebruik.
 • Heeft u vragen over de richtlijnen, lees dan het Protocol van de PGR en de bijbehorende Gebruiksplannen van de gebouwen.

Ds. D. Verboom 40 jaar predikant

Dominee Verboom is veertig jaar geleden, op 29 juni 1980, in Daarle tot predikant bevestigd. Hij werd in 1947, in het Friese Kollum geboren en studeerde eerst scheikunde en natuurkunde. In 1975 ging hij zich in Utrecht in de theologie bekwamen. Na Daarle diende ds. Verboom de gemeente van Asperen. In die tijd was hij ook twee jaar bijstand in het pastoraat in de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Sion in Bussum.

Van 1991 tot zijn emeritaat in 2012 was ds. Verboom predikant bij ons in Rijnsburg. Hier is hij nog steeds woonachtig, Op den Claver 4. Wij zijn dankbaar voor de 40 jaren die ds. Verboom gekregen heeft om de HEERE in het predikantsambt te dienen. Wij danken voor de vele jaren die hij in ons midden mocht geven aan onze gemeente en de prediking van het Evangelie.

Wij bidden hem, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods zegenrijke nabijheid toe in zijn ambt, gezondheid en leven toe! Namens onze gemeente, de kerkenraad en de collega-predikanten.

Toekomstplannen Maranathakerk Rijnsburg

Na het principebesluit in februari jl. tot verkoop van de Maranathakerk aan de familie Kralt is er veel werk verzet. Een eerste vergunningsaanvraag is recent aan de Gemeente Katwijk voorgelegd. Het beoogde maatschappelijke initiatief onder de naam ‘het Maranatha Huis’ blijkt echter niet realiseerbaar. Er wordt nu gesproken met andere initiatiefnemers voor het maatschappelijk deel.

Medio februari nam de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) het principebesluit om de Maranthakerk te verkopen aan de familie Kralt. De familie Kralt had een plan op tafel gelegd waarin het creëren van woonruimte gecombineerd werd met een maatschappelijke bestemming voor een deel van het voormalige kerkgebouw. Voor dat laatste was een samenwerking gestart met Peter & Elise Ravensbergen. Zij wilden een maatschappelijke woon- en leefvoorziening starten onder de naam ‘het Maranatha Huis’.

De afgelopen maanden is er door alle partijen hard gewerkt om tot een goede invulling te komen van alle plannen. Dat heeft o.a. geresulteerd in de indiening van een eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de Gemeente Katwijk. Tegelijkertijd is het echter niet gelukt om tot een voor beide partijen goede invulling van het Maranatha Huis te komen. Recent hebben Peter & Elise dan ook aangegeven dat zij hun plannen stopzetten. Dat valt, zeker gezien hun inzet en het enthousiasme wat er gemeentebreed voor dit initiatief bestond, te betreuren.

Concreet leidt deze ontwikkeling ertoe dat de familie Kralt met andere partijen en personen in gesprek zal gaan om te bezien of op een andere manier de gevraagde maatschappelijke invulling gerealiseerd kan worden. De eerste berichten daarover zijn positief. De PGR wacht de verdere ontwikkelingen met vertrouwen af. De planning blijft dat na de zomer de definitieve overdracht zal kunnen plaatsvinden.

Rijnsburg, 27 juni 2020

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wout van Egmond, voorzitter CvK PGR – 06 54 95 20 11, vz-cvk@pknrijnsburg.nl
Jeroen W. Ravensbergen, preses PGR – 06 83 77 95 40, j.w.ravensbergen@planet.nl

Covid-19 protocol PGR

Vanaf 1 juli zullen de kerkelijke activiteiten grotendeels worden hervat. De kerkenraad heeft de voorschriften en richtlijnen daarvoor vastgelegd in een protocol voor onze plaatselijke gemeente, en in gebruiksplannen voor de gebouwen. Daarbij wordt uitgegaan van de beperkingen en richtlijnen van de rijksoverheid en is gebruik gemaakt van het protocol van de PKN. De kerkenraad is verheugd dat de kerkdiensten en de vele andere activiteiten weer kunnen worden hervat, zij het met een beperking van het aantal deelnemers tot 100 personen.

De kerkdiensten starten weer in alle gebouwen. De live-stream vanuit de Grote Kerk wordt vanzelfsprekend doorgezet. Daarnaast wordt gewerkt aan de installatie van camerasystemen in de Immanuelkerk en de Voorhof. Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van de capaciteit van de gebouwen, met anderhalve meter afstand tussen personen. Dat betekent dat u vooraf een plaats dient te reserveren. Hiervoor wordt een online reserveringssysteem opgezet, en zal voor hen die daartoe geen toegang hebben een telefonische reservering mogelijk zijn. U dient gezond te zijn en vrij van klachten die met een mogelijke besmetting met het Covid-19 virus in verband gebracht kunnen worden.

Om aan de behoefte en wensen van iedereen tegemoet te komen, zal in de helft van het aantal diensten gemeentezang worden toegestaan, in de andere helft zal geen gemeentezang zijn, maar alternatieve muzikale ondersteuning. De kerkenraad heeft zorgvuldig hiervoor de argumenten gewogen. Samenzang is een belangrijk verbindend element van de eredienst en de geloofsbeleving, maar in deze tijd ook omgeven met vragen over mogelijke risico’s. De kerkenraad is unaniem van mening dat met de grootte van de gebouwen in Rijnsburg en de aanvullende maatregelen, een afgewogen en verantwoord besluit is genomen dat
tegemoet komt aan ieders wensen.

download het Covid-19 protocol van onze gemeente
aantal keren gedownload: 58