ANBI publicatie kerkelijke gemeente

Naam instelling

Protestantse Gemeente Rijnsburg (voorheen de Hervormde Gemeente Rijnsburg en van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg die per 29 december 2017 zijn gefuseerd).

RSIN Fiscaal nummer

825 604 667

KVK nummer

73 22 49 87

Contactgegevens

Protestantse Gemeente te Rijnsburg
De Voorhof, Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg
kb@pknrijnsburg.nl
Tel: (071) 203 50 13

Doelstelling

De gemeente brengt haar geloof in praktijk. Als dorpskerk willen wij zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap, door onze maatschappelijke betrokkenheid en met een bijzonder oog voor de noden van anderen, zowel geestelijk als materieel. Wij streven er daarom naar een missionaire gemeente te zijn. Een kerkelijke gemeenschap waarin niet alleen de eigen leden zich thuis voelen, maar ook mensen van buiten zich welkom weten. Wij oefenen ons in de relatie met de Heer zodat niet alleen wijzelf maar ook mensen van buiten verrast worden door de relevantie van het christelijk geloof. Wij dragen zorg voor onze leden en bieden ruimte voor een veelkleurige geloofsbeleving. Wij willen dat doen door het aanbod van diverse erediensten, jeugdwerk, cursussen en ontmoetingsplekken. De Bijbel en de eenheid van het geloof geven de kaders voor deze variatie aan.

Hoofdlijnen beleidsplan

 • we zijn gastvrij en daar met vreugde toe bereid
 • we waarderen diversiteit en nemen mensen op die ‘niet zijn als wij’
 • we bieden ruimte aan hen, die het geloof willen verkennen
 • we leggen verbinding tussen geloof en het dagelijks leven
 • we zijn geworteld in de plaatselijke gemeenschap, en zoeken samenwerking met andere (geloofs)groepen in onze omgeving
 • we scheppen ruimte voor iedereen, in het bijzonder jeugd, jongeren en jonge gezinnen; we geven hen het gevoel erbij te horen en betrekken hen actief
 • we creëren mogelijkheden tot ontmoeting tussen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, zowel in erediensten, als in andere activiteiten
 • we helpen mensen te groeien in het geloof in Christus, en dit te delen met anderen
 • we hebben een zoekende houding naar hoe we kerk kunnen zijn naar Gods hart, en hoe we dat kunnen doen in de praktijk van alledag
 • we gaan creatief in op uitdagingen waar we als kerk en gemeenschap voor geplaatst worden
 • we onderhouden en voeden relaties, waar mogelijk in kleine groepen, zoals gebedskringen en gemeentegroeigroepen
 • we stellen iemands gaven boven een te vervullen vacature en dragen zorg voor onze vrijwilligers
 • we zorgen ervoor dat de basistaken binnen onze gemeenschap op orde zijn, en worden vernieuwd waar mogelijk en nodig

Functie en namen van de bestuurders

Preses kerkenraad: Jeroen Ravensbergen, j.w.ravensbergen@planet.nl
Scriba: Jonneke Steenvoorden-van Tol, scriba@pknrijnsburg.nl
Penningmeester: Hanneke van Leeuwen-de Mooij, hvanleeuwen56@gmail.com

Beloningsbeleid

Jaarrekening 2022

Op 18 april 2023 heeft het College van Kerkrentmeesters de jaarrekening 2022 van de Protestantse Gemeente van Rijnsburg goedgekeurd.

De jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 4.882.

De jaarrekening is in de vergadering van de kerkenraad van 1 juni 2023 vastgesteld.

ANBI publicatie

Download de jaarrekening 2022.
aantal keren gedownload: 18