ANBI publicatie kerkelijke gemeente

Naam instelling

Protestantse Gemeente Rijnsburg (voorheen de Hervormde Gemeente Rijnsburg en van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg die per 29 december 2017 zijn gefuseerd).

RSIN Fiscaal nummer

825 604 667

KVK nummer

73 22 49 87

Contactgegevens

Protestantse Gemeente te Rijnsburg
Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg
kb@pknrijnsburg.nl
Tel: (071) 203 50 13

Doelstelling

De gemeente brengt haar geloof in praktijk. Als dorpskerk willen wij zichtbaar aanwezig zijn in de Rijnsburgse gemeenschap, door onze maatschappelijke betrokkenheid en met een bijzonder oog voor de noden van anderen, zowel geestelijk als materieel.Wij streven er daarom naar een missionaire gemeente te zijn. Een kerkelijke gemeenschap waarin niet alleen de eigen leden zich thuis voelen, maar ook mensen van buiten zich welkom weten. Wij oefenen ons in de relatie met de Heer zodat niet alleen wijzelf maar ook mensen van buiten verrast worden door de relevantie van het christelijk geloof.Wij dragen zorg voor onze leden en bieden ruimte voor een veelkleurige geloofsbeleving. Wij willen dat doen door het aanbod van diverse erediensten, jeugdwerk, cursussen en ontmoetingsplekken. De Bijbel en de eenheid van het geloof geven de kaders voor deze variatie aan.

Hoofdlijnen beleidsplan

 • inzetten op een gevarieerd aanbod van erediensten
 • passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen
 • (verdere groei naar) missionair gemeente zijn
 • taakgroepen faciliteren ten aanzien van ‘missionair’ zijn
 • duidelijkheid creëren omtrent ‘type missionaire gemeente’ en de ‘rand’
 • creëren van (verder) draagvlak voor het 5-fasen model geestelijke groei
 • inzetten op bedieningen (of: ‘bijzondere opdracht’) voor predikanten
 • Jeugd & Jongeren en jonge gezinnen hebben prioriteit
 • omslag naar buurtpastoraat
 • aansluiting diaconie bij buurtpastoraat
 • inzetten op jongerendiaconaat
 • (mogelijke verbreding) fondsenwerving voor zending
 • versterken rol (van) en samenwerking tussen de taakgroepen
 • implementatie communicatie-adviesplan (november 2014)
 • blijven nadenken over wijze van gemeente-zijn in veranderende wereld

Functie en namen van de bestuurders

Preses kerkenraad: Jeroen Ravensbergen, j.w.ravensbergen@planet.nl
Scriba: Bram Breebaart: scriba@pknrijnsburg.nl
Penningmeester: Bert van Egmond, gwvanegmond@hotmail.com

Beloningsbeleid

Jaarrekening 2021

Op 29 maart 2022 heeft het College van Kerkrentmeesters de jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente van Rijnsburg goedgekeurd.

De jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 2.660.

De jaarrekening is in de vergadering van de kerkenraad van 9 juni 2022 vastgesteld.

ANBI publicatie

Download de jaarrekening 2021.
aantal keren gedownload: 11