ANBI publicatie diaconie

Naam instelling

Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (voorheen de diaconieën van de Hervormde Gemeente Rijnsburg en van de Gereformeerde Kerk Rijnsburg die per 29 december 2017 zijn gefuseerd).

RSIN Fiscaal nummer

825 604 680

Contactgegevens

Protestantse Gemeente te Rijnsburg
t.a.v. de Diaconie
De Voorhof, Vliet NZ 36, 2231 GN Rijnsburg
kb@pknrijnsburg.nl
Tel: (071) 203 50 13

Doelstelling

Als diaconie zien wij ons geroepen om de diaconale opdracht van de Protestantse Gemeente te Rijnsburg gestalte te geven door ons in te zetten voor wie lijden en hen bij te staan in het zoeken naar vertroosting en gerechtigheid. Het aandachtsgebied van onze diaconale arbeid omvat zowel de eigen (kerkelijke en burgerlijke) gemeente, Nederland als de gehele wereld. Bij de uitvoering zoeken wij naar samenwerking met kerken, gemeentelijke instanties en verwante instanties. De belangrijkste doelstellingen van ons diaconale werk zijn het bestrijden van armoede en onrecht, het dragen van zorg voor personen en groepen in noodsituaties en het leveren van een bijdrage aan het welzijn van onze samenleving. Daarnaast streven wij er naar om de gemeenteleden actief te betrekken en bewust te maken van haar diaconale roeping.

Hoofdlijnen beleidsplan

In artikel 11 van de derde ordinantie van de PKN worden tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld onderstaande zaken aan het College van Diakenen toevertrouwd. In het beleidsplan wordt elk van deze zaken nader uitgewerkt.

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten
 • de dienst aan de Tafel van de Heer
 • het mede voorbereiden van de voorbeden
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
 • zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen

Functie en namen van de bestuurders

Voorzitter: Bart Righarts, vz-diaconie@pknrijnsburg.nl
Secretaris: Petra Smaling: secr-diaconie@pknrijnsburg.nl
Penningmeester: Krijn van der Spijk, pen-diaconie@pknrijnsburg.nl

Beloningsbeleid

Leden van het college van diakenen (de diaconie), met inbegrip van de leden van het dagelijks bestuur, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen redelijke en werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de activiteiten

 • Hulp aan gezinnen met grote financiële problemen
 • Vertegenwoordiging in de organisatie Terminale Thuiszorg
 • Ondersteuning van Stichting Voedselbank Katwijk
 • Ondersteuning Stichting De Brug
 • Deelname in Diaconaal Platform Katwijk
 • Deelname in de Stichting Grip op de Knip Katwijk
 • Ondersteuning van de Stichting Werkgroep De Ruyter
 • Ondersteuning van de Stichting Oekroe (Oekraïne)
 • Ondersteuning van Stichting Goed voor Nood (Roemenië)
 • Activiteiten organiseren zoals contactmiddagen, dagje uit en attenties bij jubilea en verjaardagen van bejaarden
 • Deelname in de organisatie van de jaarlijkse vakantie van gemeenteleden met een beperking in het Roosevelthuis te Doorn

Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Rijnsburg 2022

download jaarrekening 2022
aantal keren gedownload: 14