omzien

Een dubbeltje op zijn kant?

Dit programma kent u misschien wel van de televisie. Opvallend daarbij is dat vaak de schaamte voor de schuld zo groot is dat zelfs de echtgenoot niets van de groeiende schulden afweet. In het programma zien we ook vaak dat de oorzaken van de toenemende schulden heel erg uiteen lopen, zoals scheiding, werkeloosheid of het wegvallen van de kostwinner.

In het jaarverslag van “Grip op de Knip” staat dat naar landelijke maatstaven gemeten er in Katwijk ongeveer 2900 gezinnen in financiële problemen verkeren, waarvan er slechts 200 zijn die door verschillende instanties zich laten helpen.

Moeten we dan wachten tot zelfs dat dubbeltje op zijn kant vaak niet aanwezig is?

Als Diaconie willen wij graag beschikbaar zijn voor alle mensen die financiële hulp nodig hebben ongeacht hun achtergrond. Mocht u deze situaties kennen uit uw eigen omgeving overleg dan met de betrokkenen om de schroom opzij te zetten en hun hulpvraag neer te leggen bij de Diaconie.

Die is te bereiken door contact op te nemen met één van de volgende personen:

Harry Didden 071 40 285 59/ 06 - 52 78 95 59
Joost de Monyé 06 - 30 82 93 21
Willem van der Plas 071 40 331 27
Ton Heeringa 06 - 22 20 69 55
Willy van den Eijkel 06 - 13 13 36 96

Financiële hulp nodig?

U zit financieel in de knel? U weet niet meer waar u het eten voor uw gezin van moet betalen? U weet niet hoe u nog langer het hoofd boven water kan houden? Weet dan dat u ook met deze praktische problemen bij de kerk kunt aankloppen.

Binnen de kerk kunnen de diakenen mensen en gezinnen met grote financiële problemen helpen. Zij doen dit onder meer door:

 • Het geven van een financiële bijdrage
 • Het ophalen van voedselpakketen bij de voedselbank
 • Begeleiden naar de diverse instanties bij de gemeente
 • Bemiddelen bij huurachterstanden
 • Alle hulp gebeurt zeer discreet

Een mailtje naar diaconie@protestantsrijnsburg.nl wordt automatisch doorgestuurd naar de hieronder vermelde diakenen. Eén van hen zal vervolgens contact met u opnemen. Uiteraard kunt u ook één van de diakenen gewoon bellen. Het spreekt vanzelf dat de diakenen vertrouwelijk met uw informatie omgaan.

Harry Didden, (071) 402 85 59
Joost de Monyé, 06 30 82 93 21
Willem van der Plas, 06 29 03 46 03
Ton Heeringa, 06 22 20 69 55

Zie ook Stichting Grip op de Knip Katwijk.

Voedselproject dak- en thuislozen (in Leiden)

Elke woensdag trekt een enthousiaste groep mensen er op uit met een lekkere pan eten. Bij het Stadsbouwhuis in Leiden wordt de groep opgewacht door een trouwe groep dak- en thuislozen. Een warme hap en een goed gesprek, dat is waar ze voor komen. Ook voor de groep iedere week weer een bijzondere ervaring. Bent u nieuwsgierig? Ga gerust een keer mee, we kunnen altijd mensen gebruiken. Het enige wat je mee hoeft te nemen is een pan eten voor zes tot acht personen en een opscheplepel. Mocht dit niet bij je passen, dan kun je ons ook financieel steunen. Van uw gift kunnen wij bordjes, bestek, koffie, thee en dergelijke bekostigen. Voor meer informatie en aanmeldingen kun je terecht bij Lobat Krayenoord of Jonneke Steenvoorden.

Doelgroep: Iedereen vanaf 18 jaar
Locatie Stadsbouwhuis in leiden, van 19.00 uur tot 19.45 uur
Tijd: Elke woensdagvond
Contactpersoon: Jonneke Steenvoorden en Annemieke Dolle
Email/Tel m.j.steenvoorden@gmail.com 06 28 76 23 63
righarts@hotmail.com 06 14 74 49 18

Laatste wijziging: 16 september 2017

Zendingscommissie

Inleiding

Het woord 'Zending' is niet veranderd, echter inhoudelijk is er wel het een en ander veranderd. Zending/Evangelieverspreiding gekoppeld aan hulpverlening, met andere woorden Woord en Daad zijn Eén.

Wat betekent zending binnen onze gemeente

Zending is in het kort gezegd: het verspreiden van het Evangelie, gekoppeld aan hulpverlening in landen waar die hulp het hardst nodig is Woord en Daad zijn Eén. Enige jaren geleden vroeg de toenmalige zendingscommissie zich af wat eigenlijk nu haar taak was. Zending werd vaak als ouderwets ervaren en velen in de gemeente kenden de zendingscommissie niet eens. Ook werd toen het ingezamelde geld naar Kerk in Actie overgemaakt, zonder te weten welke bestemming 'ons' geld kreeg.

Doel

Gemeenteleden, zeker jongeren, laten weten welke bestemming het ingezamelde geld krijgt en/of welke doelen er door middel van de binnengekomen giften gesteund kunnen worden.

Jaarlijkse collecte

Omstreeks maart van elk jaar ontvangen gemeenteleden een acceptgiro. Het grootste gedeelte van het binnengekomen geld wordt overgemaakt naar het landelijke orgaan Kerk in Actie, echter de projecten worden zelf door de zendingscommissie uitgekozen. Dit zijn vaak projecten met betrekking tot 'theologische scholing en evangelisatie' in verschillende landen. Daarnaast hebben wij ook een aantal 'eigen' projecten, waar vaak eigen gemeenteleden bij betrokken zijn.

Betrokkenheid

Mede door het feit dat de zendingscommissie de laatste jaren gericht projecten is gaan 'oormerken' en presentaties via de beamer getoond worden, is de betrokkenheid onder de gemeenteleden toegenomen. De zendingscommissie ervaart dit als zeer positief en is van mening dat er op deze ingeslagen weg doorgegaan moet worden. Deze doelstelling zou echter niet mogelijk zijn zonder de jaarlijkse giften vanuit de gemeente. De zendingscommissie is dan ook dankbaar dat de inkomsten ten behoeve van de zending de laatste jaren weer zijn toegenomen.

Zendende kerk

Onze gemeente is mede-uitzendende kerk voor het echtpaar v.d. Pol, uitgezonden door de Gereformeerde Zendingbond (GZB) naar Malawi. Begin 2018 wordt de familie Klaasse vanuit onze gemeente uitgezonden naar Aruba.

Bestuurlijk

Uit het oogpunt van werelddiaconaat is de diaconie vertegenwoord in de zendingscommissie. De zendingscommissie wordt op haar beurt door de diaconie vertegenwoordigd in de kleine kerkenraad.

Geven&Eten

'Geveneneten' is voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijnsburg een mooi middel om met elkaar iets voor anderen te doen en zo de onderlinge band te versterken. Zo kan iedereen, nu de fusie een feit is, zelf aan de slag om samen de dorpskerk vorm te geven. Ook niet-Gemeenteleden zijn van harte welkom.

'Geveneneten' is erop gericht om mensen thuis voor maximaal zes andere personen tegen betaling te laten koken. Als je niet kookt kun je er voor kiezen om ergens binnen de gemeente te gaan eten. Zo ontmoet je steeds weer 'nieuwe' mensen die je nooit of hooguit ooit oppervlakkig hebt gesproken.

Een mooie kans om op een natuurlijke manier met elkaar in gesprek te komen. Onder aftrek van een vaste kostenvergoeding per couvert is de opbrengst ten bate van de uitzending van de Families Klaasse en Van der Pol naar respectievelijk Aruba en Malawi.

Ook niet-gemeenteleden kunnen zich aanmelden. De Protestantse Gemeente Rijnsburg staat immers open voor iedereen!

Gastheer of gastvrouw

Je kunt je aanmelden om bij je thuis voor vier tot zes personen te koken. Of ga eerst eens eten op één van de vermelde data bij de adressen die u onder 'Gast' op de website aantreft. Nieuwsgierig geworden? Ga dan nu snel naar de website www.geveneneten.nl. Heb je nog vragen? Bel dan gerust met 06 515 00 842 of mail met geveneneten@gmail.com.

We zijn benieuwd!
Hartelijke groet,
Het 'Gevenenetenteam'

Ds. en mw. van de Pol (Malawi)

Uitzending Ds. en Mw. v.d. Pol naar Malawi

Wij zijn als Protestantse Gemeente Rijnsburg mede-uitzendende gemeente van ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke. Zij zijn sinds enige tijd in dienst van zendingsorganisatie www.GZB.nl: in januari 2017 werden zij vanuit de Johanneskerk in Rotterdam-Lombardijen uitgezonden naar het noorden van Malawi.

Ds. Gert van de Pol helpt de kerk de plannen te realiseren om gezamenlijke bijbelstudie in alle samenkomsten van kerk en gemeenten een vaste, centrale plaats te geven. Daarvoor is onder andere toerusting nodig. Rieneke werkt aan het versterken en uitbreiden van de palliatieve zorg: zorg aan mensen die een (ernstige en/of langdurige) ziekte hebben waarvan ze niet kunnen genezen. Die zorg is in het armste land van de wereld niet zo vanzelfsprekend als hier. Via dit programma van het missieziekenhuis in Ekwendeni zet de kerk zich er vooral voor in dat eenvoudige, maar goede medische zorg enerzijds en liefdevolle geestelijke ondersteuning anderzijds hand in hand gaan.

Bekijk het filmpje om een eerste indruk te krijgen van hun werk aldaar. U kunt zich op de hoogte laten houden door u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. Ga daarvoor naar www.care4malawi.nl. U kunt daar ook terecht om een persoonlijke éénmalige of periodieke donatie te regelen. En als je dat wilt kun je ook zelf een actie vanuit je eigen passie voor dit doel organiseren. Ga daarvoor naar www.hoevergajij.nl, waar je reuze gemakkelijk je eigen actie kunt starten en publiceren.

Wilt u voor het werk van het echtpaar van de Pol bidden?

Familie Klaasse (Aruba)

Uitzending familie Klaasse naar Aruba

Als Protestantse Gemeente Rijnsburg zijn wij uitzendende gemeente van de familie Klaasse. Zij worden eerste helft van 2018 vanuit de GZB uitgezonden naar Aruba. Diaconie en zendingscommissie bevelen deze uitzending van harte bij u aan.

Aruba – San Nicolas

De familie Klaasse gaat wonen en werken in San Nicolas, Aruba. Aruba, een prachtig, zonovergoten eiland zo groot als Texel, vooral bekend als vakantiebestemming. Maar Aruba heeft ook een andere kant: armoede, eenzaamheid, verslaving, prostitutie. Deze keerzijde zie je vooral in het zuidelijke plaatsje San Nicolas, een niet-toeristische plaats waar de hotels en resorts ontbreken. In San Nicolas hangen veel jongeren doelloos rond op straat. Onder ouderen is er veel eenzaamheid. Het is de plek waar veel drugsgebruik voorkomt. Vanuit het geloof dat mensenlevens mogen veranderen als zij God leren kennen, gaat de familie Klaasse hier ondersteunen. Zij helpen de lokale kerk weer gemeente te zijn, die oog heeft voor de mensen om haar heen.

Familie Klaasse

Johan en Astrid gaan samen met hun 4 kinderen, Jonathan, Thirza, Esther en Matthias, wonen en werken in San Nicolas. Johan heeft een theologische en bedrijfskundige achtergrond. Astrid is logopedist en leerkracht. Graag willen ze hun tijd en kennis inzetten voor het werk op Aruba.

Werkzaamheden

Midden in San Nicolas staat een Protestants kerkje met het opschrift ‘Vergeet God niet’. De gemeente heeft maar weinig leden. Johan en Astrid willen graag in deze gemeente investeren, zodat meer mensen betrokken raken. Met hun coaching- en onderwijservaring kunnen zij samen met de gemeente van San Nicolas omzien naar kwetsbare mensen: man of vrouw, oud of jong. Zo mogen zij delen van het Evangelie en helpen de gemeente groeien in haar diaconale taak. De kerk als baken van hoop, die zich uitstrekt naar de mensen in de marge. Samen mogen we deel uitmaken van het lichaam van Christus! Samen mogen we leven zoals God het bedoelt!

Doet u mee?

Voor en tijdens onze uitzending kunnen we niet zonder uw hulp! Wat kunt u voor ons doen?
Meebidden. Het werk staat of valt met gebed om Gods zegen, wijsheid en bescherming. Voor de gemeenschap op Aruba, in het bijzonder de gemeente van San Nicolas en voor ons als gezin. Wilt u meebidden?

Meeleven: We hopen dat er een uitwisseling mag zijn tussen de gemeente hier in Rijnsburg en op San Nicolas. Zodat we elkaar mogen bemoedigen, inspireren en Gods liefde mogen delen! U kunt ons volgen via onze website, waar u zich ook kunt aanmelden voor de nieuwsbrief, en via Facebook.

Meegeven: Door uw financiële steun maakt u het werk van Johan en Astrid op Aruba mogelijk. Via www.gzb.nl/aruba kunt u een eenmalige of periodieke gift regelen. Hartelijk dank!

Thuisfrontcommissie

Betrokkenheid bij de uitzending van Johan en Astrid is erg belangrijk. Vanuit onze gemeente mogen wij met hen meeleven, meebidden en mee-zorgen. Er mag een uitwisseling zijn van ervaringen en het delen van Gods Liefde. Om dit te ondersteunen, is er binnen onze gemeente een thuisfrontcommissie. Zij zullen aandacht vragen voor het werk van Johan en Astrid. De TFC bestaat uit: Piet en Margriet Both, Matthijs en Margriet de Ruiter, Tineke Zevenbergen, Cees de Mooij, Anouk van der Plas en Wico Santbulte.

Op 24 maart 2018 heeft de Thuisfrontcommissie een Uitzendingsdag georganiseerd ten behoeve van de uitzending van de familie Klaasse en Van de Pol. Meer over deze dag vindt u op www.protestantsrijnsburg.nl/uitzendingsdag.

Contact informatie

Weblog: www.gzb.nl/aruba
Email: jkklaasse@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Johan.AstridKlaasse
TFC: tfc.klaasse@gmail.com
Postadres TFC: p/a Berkenpad 3, 2231 XK Rijnsburg
Gemeenteleden op pad

Binnen onze gemeenten zijn er (jonge) mensen die erop uit trekken om anderen te gaan helpen. Zo willen zij iets van de liefde en warmte van Jezus laten zien. Hieronder vindt u meer informatie per persoon / project.

Deze activiteiten vallen formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en zijn hier ter informatie vermeld.

Mist u iemand? Laat het ons weten via de webredactie@pknrijnsburg.nl. We vullen de informatie graag aan.

Werkgroep de Ruyter

Al meer dan 25 jaar zorgt Werkgroep de Ruyter voor hulp aan instellingen en mensen in de armste gebieden van Oost-Europa. De laatste 10 jaar concentreert de hulp zich voornamelijk op de Oekraïne en Kosovo. Regelmatig worden er transporten met hulpgoederen georganiseerd naar deze landen. De hulptransporten bevatten veel eerste levensbehoeften zoals kleding en voedsel, maar ook bijvoorbeeld schoolartikelen. Veel hiervan wordt ingezameld onder de bevolking van Rijnsburg. Al het werk van stichting Werkgroep de Ruyter gebeurt uitsluitend door vrijwilligers.

Veel, zo niet alles in de Oekraïne is verwaarloosd en verouderd. De Werkgroep zorgt voor geld en goederen voor de wederopbouw en renovatie van scholen en ziekenhuizen om de leefomstandigheden te verbeteren. De basis is om de mensen te coachen en te helpen om het zelf te doen, zodat zij niet alleen wat moois krijgen maar ook leren hoe zij dit zelf kunnen doen. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Het onderhouden van gaarkeukens voor het uitdelen van voedsel aan de allerarmsten
 • Een boerderij opzetten en exploiteren, die zorgt voor voedsel en werk
 • Een weeshuis opknappen
 • Een ziekenhuis opknappen en ondersteunen
 • De toiletvoorziening in een zigeunerkamp opknappen
 • Een school herbouwen

De stichting wordt financieel ondersteund door bedrijven, particulieren en verschillende kerken. Donaties worden verder verkregen via recepties, inzamelingsacties, sporttoernooien en de jaarlijkse veiling.

Voorzitter: Simon Mulder
Email/Tel: Simon@werkgroepderuyter.nl 06 20 42 60 54
Website: www.werkgroepderuyter.nl
Secretaris: Jaap de Mooij
Email/Tel: Jaap@werkgroepderuyter.nl 06 53 71 47 12
Handen Wapperen 2018

Ook in 2018 willen we, samen met Oekraïners, een gebouw gaan opknappen/verbouwen. Deze wordt dan geschikt gemaakt voor de opvang of revalidatie van kinderen en jongeren. Al weer voor het elfde jaar! Als je iets met bouwen hebt, handig bent en van aanpakken weet, ga dan mee met Handen Wapperen 2018. Uiteraard zijn ook vaklieden zoals elektriciens, loodgieters en timmermannen van harte welkom. Heel graag zelfs! Aan zo’n project meewerken is een ervaring die je nooit meer vergeet! Ook op deze manier kun je handen en voeten geven aan je geloof.

De activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Iedereen vanaf 18 jaar die in Oekraïne een gebouw wil helpen opknappen
Locatie: Ergens in midden- of west-Oekraïne
Periode: Twee weken eind mei/begin juni 2018 in overleg
Aanmelden: Dinsdag 28 november 2017 in De Voorhof
Contactpersoon: Jaap de Mooij
Email/Tel: info@oekroe.nl (071) 402 27 87 / 06 53 71 47 12
Website: www.oekroe.nl

Laatste wijziging: 10 september 2017

Kamp Oekraïne 2018

In de zomer van 2018 hopen wij al weer voor het vijftiende jaar kinder- en jongerenkampen te organiseren voor de kansarme jeugd in West-Oekraïne. Wij willen daar als Nederlandse jongeren (en wat ouderen) samen met Oekraïense leiding, de Oekraïense jongeren een onvergetelijke vakantie bieden. Een twaalf dagen durend kamp waarin volop sport en spel gedaan wordt maar zeker ook het Evangelie een grote plaats inneemt. Ga mee en zet je in voor de kinderen daar. Zij zijn ook parels in Gods hand! Voor meer info kijk op www.oekroe.nl, op facebook of neem contact met ons op. Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Jongeren van 17 jaar en ouder
Locatie: De Karpaten in West-Oekraïne
Periode: Maandag 30 juli t/m dinsdag 14 augustus 2018
Aanmelden: Dinsdag 28 november 2017 in De Voorhof
Contactpersoon: Jaap de Mooij
Email/Tel: info@oekroe.nl
071 - 402 27 87 / 06 53 71 47 12
Website: www.oekroe.nl
World Servants Rijnsburg 2018

World Servants Rijnsburg wil jongeren tussen de 16 en 23 jaar om de twee jaar op pad sturen. In de zomer van 2016 hebben we in Guatemala, Quetzaltenango meegeholpen met de bouw van een naschoolse opvang. Deze opvang is, anders dan in Nederland, bedoeld om schoolkinderen van 4 tot 16 jaar uit handen van drugsrunners te houden door hen, na schooltijd, niet op straat te laten zwerven maar een programma aan te bieden in een kwalitatief goede opvang.

In de zomer van 2018 gaat Worlds Servants Rijnsburg met 34 jongeren uit Katwijk en Rijnsburg naar Mawlamyine te Myanmar. Ze gaan daar een dokterswoning bouwen bij een christelijk ziekenhuis. Op het moment wonen artsen in slechte woningen, waardoor er geen nieuwe artsen aangetrokken kunnen worden. Deze artsen kiezen voor het staatsziekenhuis omdat daar wel goede huisvesting wordt aangeboden.

Het ziekenhuis in Mawlamyine is niet van de staat, maar is wel een van de weinige christelijke ziekenhuizen in Myanmar. Hier worden ook veel (ex)lepra-patiënten behandeld, die anno 2018 nog steeds veel aanwezig zijn in Myanmar. Het is noodzakelijk dat er meer artsen komen die hier willen werken om zo goede zorg te kunnen bieden. Echter zijn er momenteel verschillende vacatures, maar niemand voelt zich geroepen. Vandaar dat de komst van een nieuwe dokterswoning van groot belang is.

Deze activiteit valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Doelgroep: Jongeren die op 1 oktober 2018 16 jaar of ouder zijn en mee willen bouwen aan een project in het buitenland en bereid zijn veel tijd en energie in acties te steken
Locatie ’t Honk
Tijd: elke zondagavond van 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon: Niels van Dijk
Email/Tel: wsrijnsburg@hotmail.com 06 24 28 23 39
Website: www.wsrijnsburg.nl
Geplaatst in .