Veilige Ontmoetingsdiensten in Visser ‘t Hooft

Sinds 8 april vinden de Ontmoetingsdiensten plaats in het gebouw van het Visser ’t Hooft Lyceum. Gelukkig zien we dat veel mensen de gang naar het Noordeinde weten te vinden. Een aandachtspunt hierbij is de capaciteit van de ruimte waar de Ontmoetingsdiensten plaatsvinden.

Die is namelijk beperkter dan De Voorhof, die momenteel wordt gerenoveerd. In het Visser ’t Hooft kunnen 225 stoeltjes worden geplaatst en vinden nog enkele tientallen bezoekers een plek op de ‘tribune’. Ter vergelijking, in de diensten in De Voorhof in maart waren er steeds meer dan 225 bezoekers.

Veilige diensten

Omdat we graag (brand)veilige diensten willen houden en hoge boetes willen voorkomen, kan het gebeuren dat het maximale aantal bezoekers aan de Ontmoetingsdiensten wordt overschreden. In dat geval vragen we bij voorbaat uw begrip voor het feit dat mensen de Ontmoetingsdienst dan niet kunnen bijwonen, maar uiteraard wel naar de diensten in de Grote Kerk of de Immanuëlkerk kunnen uitwijken.

Nieuwe wijknamen definitief

De nieuwe wijknamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg die eerder als voorlopig werden aangekondigd, zijn op 18 april door de kleine kerkenraad vastgesteld. Te weten: Kleipetten (ds. Hoftijzer), Westerhaghe & De Hoek (vacant, ds. Zeedijk verricht hier tot 1 juni 2018 werkzaamheden), Oude Hart Noord (ds. van der Ende), Centrum & Oost (ds. Haasnoot) en Frederiksoord & De Bloem (ds. Meek).

Elke wijk heeft een pastoraal wijkteam, dat bestaat uit een predikant, ouderlingen, pastoraal bezoekers, contactpersonen en diakenen. Er wordt nog gewerkt aan het toewijzen van ouderlingen, pastoraal bezoekers en contactpersonen aan de secties. Zodra de toewijzing aan de secties rond is, krijgen de leden een brief van hun wijkteam met contactinformatie. Bij twijfel over uw wijk: op deze pagina kan aan de hand van de postcode worden bepaald bij welke wijk en predikant uw adres hoort.

Beroepingswerk

De Protestante Gemeente Rijnsburg zoekt een predikant (voltijds). De kerkenraad zoekt een predikant die:

  • zich geroepen weet door de Heer
  • gedreven door Zijn Geest
  • de Bijbel aanvaardt als Gods woord
  • past bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in ons dorp.

Wilt u als gemeentelid een naam/namen doorgeven? Of voelt u zich als predikant geroepen voor deze vacature? U kunt in beide gevallen contact opnemen met de woordvoerder van de beroepingscommissie, Corine van der Vijver: cwvdvijver@gmail.com. Vermeldt bij het doorgeven van namen graag ook uw eigen naam en de reden(en) waarom u deze kandidaat geschikt vindt.

Slotavond gemeente groeigroepen

Op 12 juni 2018 organiseert de werkgroep GGG de slotavond van het seizoen voor alle GGG's (leiders + leden). Wij hebben voor deze avond dominee Piet van Veldhuizen bereid gevonden een verdere verdieping te geven op de Petrus brief. Voor meer informatie over deze predikant verwijzen wij naar; http://www.woordenmetzielenzin.nl/columns.html . We willen graag om 20.00 uur starten, vanaf 19.45 uur staat de koffie voor u klaar. Aan het einde van de avond krijgt u nog te drinken en een kleine versnapering aangeboden.

Jeugdproject 2018 – 2019

Elk jaar wordt er door de jeugd van de gemeente gespaard voor een project. Dit seizoen wordt gespaard voor Pan de Vida in Peru en eerdere jaren voor het Huisgezin en Vluchtelingenkampen. Deze projecten worden aangedragen door gemeenteleden en daarom willen we u in de gelegenheid stellen om een project aan te dragen waarvoor de jeugd volgend jaar kan sparen.

U kunt een project aandragen door middel van een formulier die u hieronder kunt vinden. Deze kunt u ingevuld mailen naar pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl. Helpt u mee?

Voorstel nieuw project Jeugd & Jongeren 2018 - 2019

Nieuwe wijkindeling PGR

Met ingang van 1 april 2018 is de nieuwe wijkindeling van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) een feit. De PGR kent vijf wijken. De namen zijn (voorlopig) Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek, Oude Hart Noord, Centrum & Oost en Frederiksoord & De Bloem.

Op de bladzijde predikantswijken kunt u aan de hand van uw postcode uw wijk en wijkpredikant vinden.

Pastoraat voor de ouderen (80+) wordt verleend door onze ouderenpastors.

  • Mevr. van der Marel - Vis is de ouderenpastor voor Frederiksoord & De Bloem en Centrum & Oost
  • Mevr. de Graaf - de Boer is de ouderenpastor voor Kleipetten, Westerhaghe & De Hoek en Oude Hart Noord

De ouderen, die een andere ouderenpastor krijgen, ontvangen hierover in de loop van april een brief.

Alle gemeenteleden ontvangen medio april een brief met meer informatie. Voor vragen zijn de predikanten, wijkscriba’s en ouderenpastores beschikbaar. Hun contactgegevens zijn op deze website te vinden.

In de komende maanden wordt door predikanten en wijkscriba’s verder gewerkt aan de indeling in secties en de daaraan te verbinden ouderlingen, pastoraal bezoekers en contactpersonen. Zodra dit afgerond is, zullen alle gemeenteleden een brief met detailinformatie ontvangen van de wijkteams. Voor wijk Westerhaghe & De Hoek zal het in verband met de predikantsvacature langer kunnen duren.

Gezocht

Scriba voor de nieuwe kerkenraad

De vaste leden van het moderamen (dagelijks bestuur) van de oude gemeenten zijn met ingang van de fusie afgetreden om plaats te maken voor vers bloed. Er is voor de fusie afgesproken dat de nieuwe preses uit de (voormalige) gereformeerde kerk afkomstig zal zijn. Op 14 januari 2018 wordt Jeroen Ravensbergen bevestigd tot ouderling-preses van onze gemeente. Dick v.d. Vijver wordt bevestigd tot beleidsouderling. Beiden zijn afkomstig uit de (voormalige) gereformeerde kerk. Omwille van de evenwichtigheid wordt de nieuwe scriba gezocht binnen de (voormalige) hervormde gemeente. Voordrachten kunt u sturen naar keuzecommissie@protestantsrijnsburg.nl

Profielschets
Voor deze functie is een aantal kenmerken van belang die niet uitputtend zijn maar wel richting geven aan de invulling van de functie van scriba. De scriba is lid van de Protestantse Gemeente Rijnsburg en draagt gevraagd en ongevraagd de missie en de visie van de PGR uit. De functie van scriba kan het beste omschreven worden als een spin in het web. Bij de scriba komen veel draden samen die in sommige gevallen ook weer doorverbonden moeten worden. De scriba is objectief, betrouwbaar, communicatief vaardig zowel in woord als in geschrift en moet goed kunnen samenwerken met de preses. Bestuurlijke ervaring, objectief, verbinder, goede communicatieve vaardigheden en als rechterhand van de preses de dagelijkse leiding van de kerkenraad vormen.

HR functionaris en penningmeester

Naast onze predikanten en pastors heeft onze gemeente ruim 20 mensen in dienst, veelal met een part-time aanstelling. Het gaat daarbij om kosters, organisten, de mensen van het kerkelijk bureau, bedienend personeel, gastvrouwen en schoonmakers. Het College van Kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor de materiële zaken van de kerk waaronder personeelszaken, salarisadministratie en financiën. Het CVK is op zoek naar een HR functionaris en penningmeester. V.w.b. beide functies wordt een vrijwilliger gezocht die op deze terreinen in hun dagelijks leven werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Voordrachten kunt u sturen naar de voorzitter van het CVK, Wout van Egmond, vz-cvk@pknrijnsburg.nl. De functies kunnen worden vervuld als ‘kerkrentmeester-niet-zijnde-ouderling’ of als ‘ouderling-kerkrentmeester’.

Nieuwe leden voor de website commissie

Het team dat deze website actueel houdt en beheert is op zoekt naar nieuwe leden. Vele handen maken licht werk! V.w.b. webredacteuren is het kunnen gebruiken van een computer met bijvoorbeeld het programma WORD voldoende. Ook wordt een tweede webmaster gezocht. Voor deze  rol  is ervaring met (het configureren van) WordPress een vereiste. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met webmaster@pknrijnsburg.nl.

Contactpersonen voor de contactcommissie

Per 1 januari 2018 is de Contactcommissie op zoek naar 1 broeder en 1 zuster om alleenstaande broeders en zusters te bezoeken. Mocht u hiervoor interesse hebben of hierover meer informatie willen hebben, schroom dan niet om diaken Joop Noort of Gijs Hogewoning hiervoor aan te schieten.

Bingo avond voor WorldServants

Donderdag  1 februari

Vakcollege Rijnmond, Louise de Colignylaan 2, Katwijk aan Zee

Aanvang : 20.00 uur – Binnenlopen tussen 19.45 en 20.00 uur – Eind : rond 22.00 uur

Opbrengst ten bate van : Life line project in Ghana
www.worldservants.nl/ghana/GH218

Gratis toegang – Bingo bord 10 euro

Natuurlijk verkopen we wat te drinken en staat er wat te knabbelen op tafel.

Opgeven telefonisch of via mail:
071 402 32 89
06 24 92 43 44
liavanrijn@gmail.com

PGR feestelijk van start

Het volgende persbericht is uitgestuurd naar de plaatselijke en regionale media.

Onder grote belangstelling werd zondag 7 januari de start gevierd van de Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR). De PGR is ontstaan uit de fusie tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk.

Met de klank van de sjofar -een blaasinstrument dat in de Joodse traditie wordt gebruikt om een nieuw jaar in te luiden- begonnen de feestelijkheden. Een enorm spandoek werd omhoog getrokken op de toren van de Grote Kerk. De gemeenteleden op het Burg. Koomansplein zongen vervolgens onder leiding van een blazersensemble een tweetal liederen.

De nieuw gevormde PGR wil een veelkleurige dorpskerk zijn. Dat werd zichtbaar in de verschillende diensten die na de gezamenlijke aftrap konden worden bezocht. Met een kinderprogramma in de Wilhelminaschool, een tienerdienst in de GOGO en verschillende feestelijke diensten in de drie andere kerken was er voor iedereen iets te kiezen. Ook in de toekomst wil de PGR verschillende soorten diensten blijven organiseren, zodat iedereen zich welkom voelt in de nieuwe gemeente.

Klik hier voor een foto-impressie.

vertrek familie Klaasse vertraagd

Het nieuwe jaar is begonnen, het jaar waarin wij onze koffers pakken om naar Aruba te vertrekken. We hadden gehoopt dit inpakken al in januari te kunnen starten. Helaas hebben we te maken met veel vertraging. De aanvraag voor een werk- en verblijfsvergunning neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Daarom vragen we uw gebed voor een voorspoedig verloop van de procedures, zodat wij aan de slag kunnen met het werk waar ons hart ligt. We houden u graag op de hoogte. Binnenkort verschijnt onze tweede gebedsmail en daaropvolgend de eerste nieuwsbrief. Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor alle betrokkenheid en meeleven. We voelen ons gedragen door deze mooie gemeente.

Johan en Astrid Klaasse