Ik zou wel iets willen doen voor de kerk…

Zou je als gemeentelid eigenlijk wel iets willen doen voor de kerk, maar weet je niet wat? Bekijk dan deze vacatures binnen onze gemeente eens.

HR-functionaris
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zoekt een HR-functionaris. Hiervoor wordt een vrijwilliger gezocht met werkervaring in dit vakgebied. Heb je interesse of wil je iemand voordragen? Mail naar CvK-voorzitter Wout van Egmond: vz-cvk@pknrijnsburg.nl.

Scriba wijk Westerhaghe & De Hoek
De wijk Westerhaghe & De Hoek zoekt een scriba (secretaris). Het verzorgen van het scribaat houdt in dat je iedereen die bij de wijkraad hoort (met name via de mail) op de hoogte brengt en voorziet van de nodige stukken voor vergaderingen en zorgt voor samenhang binnen de wijkraad. Heb je interesse? Mail naar cor.kralt@gmail.com.

Webredacteur
Het team dat de website van de gemeente actueel houdt, is op zoek naar nieuwe collega's voor het up-to-date houden van de verschillende rubrieken. Je kunt je in eerste instantie rustig inwerken en overweg kunnen met bijvoorbeeld het programma Word is voldoende. Heb je interesse? Mail naar webmaster@pknrijnsburg.nl.

Scriba PGR
De Protestantse Gemeente Rijnsburg zoekt een scriba (secretaris). Deze functie kan het beste omschreven worden als een spin in het web. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat de voorkeur uit naar iemand vanuit voorheen de Hervormde Gemeente, met als tweede voorkeur een vrouw. Heb je interesse of wil je iemand voordragen? Mail naar keuzecommissie@protestantsrijnsburg.nl.

Leiding Kids Mission
Tijdens de Boeketdiensten kunnen kinderen nu eenmaal per maand naar Kids Mission. Om dit uit te breiden wordt gezocht naar nieuwe leiding die eenmaal in de maand of eenmaal in de twee maanden wil helpen. Heb je interesse? Mail naar rosanne_pieters@hotmail.com.

Leden voor de Contactcommissie
De Contactcommissie is op zoek naar een man en een vrouw om alleenstaande broeders en zusters te bezoeken. Interesse? Mail naar Gijs Hogewoning: familie.hogewoning@casema.nl

Social media- en videoredacteur
Hebben social media voor jou nauwelijks geheimen? Of is het maken en monteren van video’s jouw hobby of je werk? In beide gevallen zou de Taakgroep Communicatie graag jouw talenten willen inzetten. Heb je interesse? Mail naar tgcommunicatie@pknrijnsburg.nl.

Communicatie-adviseur
Heb je een opleiding of werkervaring op het gebied van communicatie? En wil je meehelpen om het communicatiebeleid in de kerk vorm te geven, al dan niet projectmatig? Laat het ons weten, via tgcommunicatie@pknrijnsburg.nl.

Uitgebreidere beschrijvingen van bovenstaande vacatures staan hier.

Wil je iets doen voor de kerk, maar niet een van bovenstaande functies? We horen graag wat je zou willen doen. Ben je betrokken bij het kerkenwerk en heb je ook een vacature die je onder de aandacht wilt brengen? Mail naar tgcommunicatie@pknrijnsburg.nl.

Ontvangt u het magazine Licht niet?

De redactie van Licht hoort regelmatig dat gemeenteleden Licht niet ontvangen. Dit vinden wij heel vervelend. Alle verhuizingen en wijzigingen worden door de medewerksters van het kerkelijk bureau doorgegeven aan de drukker die ook de verspreiding verzorgt. Helaas gaat er toch vaak iets mis. Waar dat precies aan ligt weet de redactie niet.

We willen u vragen het te melden als u Licht niet ontvangt. Het liefst via een mail naar: redactielicht@live.nl

Vermeld dan uw naam, adres en telefoonnummer. Ook graag vermelden of u Licht in het verleden wel kreeg op dit adres, of dat u (onlangs) verhuisd bent.

Wilt u het liever telefonisch doorgeven, dan kan dat op nummer: 071-4028190. ’s Avonds beter bereikbaar dan overdag.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Het redactieteam van Licht

Bestemming gezocht voor Maranathakerk

De Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR), eigenaar van de Maranathakerk aan de Burgemeester Hermansstraat 40 in Rijnsburg, is op zoek naar een nieuwe bestemming voor de leegstaande kerk. De PGR heeft in samenspraak met de gemeente Katwijk aan onafhankelijk adviesbureau Het Oversticht in Zwolle, gespecialiseerd in cultuurhistorie en herbestemming, gevraagd de mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken. Dit mede gezien de (mogelijke) status als gemeentelijk monument.

De PGR hoopt op een duurzame invulling voor de nu leegstaande kerk, die recht doet aan de plek in de wijk en respectvol is ten opzichte van de oorspronkelijke functie. Het Oversticht zal de belangstelling van initiatiefnemers inventariseren.

Mensen, organisaties of bedrijven die plannen of ideeën hebben voor een nieuwe bestemming worden gevraagd hun wens kenbaar te maken bij Het Oversticht. Een korte mail met informatie over deze wens en de toekomstige invulling kan vóór 15 juli verstuurd worden aan mail@hetoversticht.nl o.v.v. Maranathakerk. De website van Het Oversticht laat meer zien over deze organisatie en de ervaring met herbestemming, zoals het project Kerk als Baken in de buurt.

Kerk en uw privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetgeving geldt ook voor de kerken. U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt ook de Protestantse Gemeente Rijnsburg er voor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn. Uw gegevens worden beveiligd en privacyregels worden toegepast. Dat betekent niet, dat dat eerder niet het geval was. Wel hebben we geïnventariseerd, wat er allemaal geregeld is en waar extra aandacht voor nodig is. Dat is uiteindelijk vastgelegd in de Privacyverklaring van onze gemeente. Een paar zaken zijn goed om te weten:

 • Onze gemeente is geroepen tot dienst aan de wereld, waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen. Er is daarom een duidelijke grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we onze roeping niet waarmaken;
 • Iedereen, die op basis van zijn of haar kerkelijke functie in aanraking komt met zaken, die een vertrouwelijk karakter hebben, is tot geheimhouding verplicht;
 • Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens, zijn diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Voorbeelden zijn het aanstellen van een Coördinator Gegevensbescherming, het publiceren van de Privacyverklaring op de website en het informeren van ambtsdragers en anderen, die werken met persoonsgegevens;
 • De ledenadministratie voldoet aan de privacy wetgeving;
 • Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte, lief en leed in Contact, is uw toestemming nodig;
 • Tijdens een kerkdienst worden regelmatig namen van leden van de gemeente genoemd. Hiervoor is geen toestemming nodig. Het is gerechtvaardigd, de gemeente wil immers gemeenschap kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en we leden kunnen opdragen aan God;
  De kerkenraad is verantwoordelijk voor uw privacy;
 • Voor vragen is er een Coördinator Gegevensbescherming. Deze is contactpersoon namens de kerkenraad en zal waar nodig voorstellen voor bijstelling doen.

Een meer algemene toelichting met achtergronden vindt u hier. In de Privacyverklaring, die hier is te vinden, kunt u nalezen hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Voor deze verklaring hebben wij gebruik gemaakt van de verklaring, die is uitgegeven door de Protestantse Kerk Nederland. Voor vragen kunt u voorlopig terecht bij de beleidsouderling van de Kerkenraad door een mail te sturen naar beleidsouderling@pknrijnsburg.nl.

Beroepingscommissie van start

De beroepingscommissie is begonnen met haar zoektocht naar een nieuwe predikant voor de Protestantse Gemeente Rijnsburg. De beroepingscommissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:

Johan Haasnoot (voorzitter), Hanneke Ravensbergen (secretaris), Corine van der Vijver (woordvoerder), Harry Didden, Pieter Kromhout, Wil van der Vijver, Gerard Noort, Piet Ravensbergen, Heleen Vis, Gerben van Delft en Sandra Meijvogel. De beroepingscommissie zal met nog één gemeentelid worden uitgebreid.

Profielschets predikant

Voor de vacature is een profielschets opgesteld, die u hier kunt raadplegen. Als u een naam/namen van een predikant wilt doorgeven, kunt u contact opnemen met woordvoerder Corine van der Vijver: cwvdvijver@gmail.com. Vermeld bij het doorgeven van namen graag ook uw eigen naam en de reden(en) waarom u deze kandidaat geschikt vindt.

Veilige Ontmoetingsdiensten in Visser ‘t Hooft

Sinds 8 april vinden de Ontmoetingsdiensten plaats in het gebouw van het Visser ’t Hooft Lyceum. Gelukkig zien we dat veel mensen de gang naar het Noordeinde weten te vinden. Een aandachtspunt hierbij is de capaciteit van de ruimte waar de Ontmoetingsdiensten plaatsvinden.

Die is namelijk beperkter dan De Voorhof, die momenteel wordt gerenoveerd. In het Visser ’t Hooft kunnen 225 stoeltjes worden geplaatst en vinden nog enkele tientallen bezoekers een plek op de ‘tribune’. Ter vergelijking, in de diensten in De Voorhof in maart waren er steeds meer dan 225 bezoekers.

Veilige diensten

Omdat we graag (brand)veilige diensten willen houden en hoge boetes willen voorkomen, kan het gebeuren dat het maximale aantal bezoekers aan de Ontmoetingsdiensten wordt overschreden. In dat geval vragen we bij voorbaat uw begrip voor het feit dat mensen de Ontmoetingsdienst dan niet kunnen bijwonen, maar uiteraard wel naar de diensten in de Grote Kerk of de Immanuëlkerk kunnen uitwijken.

Nieuwe wijknamen definitief

De nieuwe wijknamen van de Protestantse Gemeente Rijnsburg die eerder als voorlopig werden aangekondigd, zijn op 18 april door de kleine kerkenraad vastgesteld. Te weten: Kleipetten (ds. Hoftijzer), Westerhaghe & De Hoek (vacant, ds. Zeedijk verricht hier tot 1 juni 2018 werkzaamheden), Oude Hart Noord (ds. van der Ende), Centrum & Oost (ds. Haasnoot) en Frederiksoord & De Bloem (ds. Meek).

Elke wijk heeft een pastoraal wijkteam, dat bestaat uit een predikant, ouderlingen, pastoraal bezoekers, contactpersonen en diakenen. Er wordt nog gewerkt aan het toewijzen van ouderlingen, pastoraal bezoekers en contactpersonen aan de secties. Zodra de toewijzing aan de secties rond is, krijgen de leden een brief van hun wijkteam met contactinformatie. Bij twijfel over uw wijk: op deze pagina kan aan de hand van de postcode worden bepaald bij welke wijk en predikant uw adres hoort.

Beroepingswerk

De Protestante Gemeente Rijnsburg zoekt een predikant (voltijds). De kerkenraad zoekt een predikant die:

 • zich geroepen weet door de Heer
 • gedreven door Zijn Geest
 • de Bijbel aanvaardt als Gods woord
 • past bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in ons dorp.

Wilt u als gemeentelid een naam/namen doorgeven? Of voelt u zich als predikant geroepen voor deze vacature? U kunt in beide gevallen contact opnemen met de woordvoerder van de beroepingscommissie, Corine van der Vijver: cwvdvijver@gmail.com. Vermeldt bij het doorgeven van namen graag ook uw eigen naam en de reden(en) waarom u deze kandidaat geschikt vindt.

Slotavond gemeente groeigroepen

Op 12 juni 2018 organiseert de werkgroep GGG de slotavond van het seizoen voor alle GGG's (leiders + leden). Wij hebben voor deze avond dominee Piet van Veldhuizen bereid gevonden een verdere verdieping te geven op de Petrus brief. Voor meer informatie over deze predikant verwijzen wij naar; http://www.woordenmetzielenzin.nl/columns.html . We willen graag om 20.00 uur starten, vanaf 19.45 uur staat de koffie voor u klaar. Aan het einde van de avond krijgt u nog te drinken en een kleine versnapering aangeboden.

Jeugdproject 2018 – 2019

Elk jaar wordt er door de jeugd van de gemeente gespaard voor een project. Dit seizoen wordt gespaard voor Pan de Vida in Peru en eerdere jaren voor het Huisgezin en Vluchtelingenkampen. Deze projecten worden aangedragen door gemeenteleden en daarom willen we u in de gelegenheid stellen om een project aan te dragen waarvoor de jeugd volgend jaar kan sparen.

U kunt een project aandragen door middel van een formulier die u hieronder kunt vinden. Deze kunt u ingevuld mailen naar pgrjeugdenjongeren@pknrijnsburg.nl. Helpt u mee?

Voorstel nieuw project Jeugd & Jongeren 2018 - 2019