Verkoopproces Maranathakerk

Deze week start het verkoopproces van de Maranathakerk met de plaatsing van een advertentie in diverse media. In bijgaande toelichting wordt in het kort weergegeven hoe het proces gaat lopen en wat het tijdspad is. De komende maanden zullen we u, indien daar aanleiding toe is, van verdere informatie blijven voorzien. Mochten er vragen zijn kunt u zicht altijd wenden tot Wout van Egmond, Voorzitter College van Kerkrentmeesters, vz-cvk@pknrijnsburg.nl

Nadere informatie kunt u downloaden door op één van onderstaande links te klikken

Advertentie

Toelichting

Uit de kerkenraad

Op 20 juni kwam de Kleine kerkenraad bijeen voor de (waarschijnlijk) laatste vergadering van het seizoen. Ondanks zijn vakantie was ds. Meek bij de opening van de vergadering en daar was helaas ook aanleiding voor:

De kerkenraad maakt met grote spijt en pijn in het hart bekend dat ds. Albert Meek heeft aangegeven dat hij om gezondheidsredenen zijn werk in onze gemeente niet meer zo kan invullen als hij wenselijk acht. Daarom heeft ds. Meek besloten om na de vakantie zijn werkzaamheden als predikant in Rijnsburg te beëindigen en met vervroegd emeritaat te gaan. Het precieze tijdstip daarvan is nog niet bekend, maar hij zal gedurende de vakantie van zijn collega’s nog wel onze gemeente blijven dienen. De kerkenraad is dankbaar, dat hij dit wil doen en wenst hem gezondheid, sterkte en herstel toe.
De kerkenraad zal zich op korte termijn bezinnen over de gevolgen van het vertrek van ds. Meek. Dat betreft enerzijds het afscheid, anderzijds het opvangen en vervullen van de lege plaats die hierdoor ontstaat. De kerkenraad doet daarbij een oproep aan alle gemeenteleden daarin hun steentje bij te dragen en begrip te hebben voor de beperkte beschikbaarheid van onze voorgangers en pastoraal werkers. Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden van het één en ander. Wij bevelen ds Meek, zijn echtgenote en de zorg voor onze gemeente van harte aan in uw gebeden.
U zult begrijpen dat deze boodschap van ds. Meek aanleiding was voor enige discussie, maar we hopen op korte termijn op de gevolgen hiervan terug te komen.

Naast deze boodschap heeft de kleine kerkenraad uitvoerig gesproken over Doopvormen binnen onze gemeente en zal er, op de vergadering van de Grote kerkenraad van 27 juni 2019, zo mogelijk hierover een besluit worden genomen. Ook kwamen een groot aantal andere onderwerpen aan de orde, variërend van de evaluatie van de recente gemeentevergaderingen tot het vaststellen van een minimum verkoopprijs voor de Maranathakerk. Daarnaast heeft de kleine kerkenraad, met pijn in het hart, moeten besluiten om ontheffing uit het ambt van ouderling met een bijzondere opdracht (voorzitter van de taakgroep Communicatie) te verlenen aan broeder Kees van Delft. Dit gebeurde op zijn eigen verzoek om persoonlijke redenen. Omdat het te ver voert om alles hier te vermelden wijs ik op het (nog op te stellen) korte verslag van deze vergadering dat binnenkort via de kerken verspreid zal worden en dan ook terug te vinden zal zijn op de website van onze kerk.

Bram Breebaart, scriba

Beroepingswerk Westerhaghe – De Hoek

Met vreugde maakt de kerkenraad bekend dat op de gemeentevergadering van 13 juni 2019 , door de leden van de protestantse gemeente Rijnsburg, besloten is dat de kerkenraad een beroep uitbrengt op ds. Harald Overeem, op dit moment predikant te Boskoop. Dominee Overeem is in 1968 geboren, is gehuwd en heeft drie kinderen. Dominee Overeem zal worden beroepen in de vacature voor wijk Westerhaghe – De Hoek.

Nadat geen bezwaren tegen de gevolgde procedure waren ingediend is het beroep op 24 juni uitgebracht. Daarmee is een periode van maximaal 3 weken gestart, waarin ds. Overeem dit beroep in overweging neemt. Komende week zal hij zich oriënteren op onze gemeente en zijn er verschillende momenten van bezichtiging, kennismaking en gesprek. Op dinsdagavond 2 juli van 20.00 uur tot 21.30 uur is er in de Voorhof voor u gelegenheid om met ds. Overeem en zijn echtgenote kennis te maken. Op zondag 7 juli zal Ds. Overeem voorgaan om 9.30 uur in de Grote kerk. Wilt u de besluitvorming van ds. Overeem en onze gemeente meenemen in uw gebed?

Overigens heeft de Wijkgemeente De Rank van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen op 25 juni eveneens een beroep op ds. Overeem uitgebracht. Met andere woorden het is erg spannend!

Samen leven samen eten – 25 juni

Voor het tweede jaar op een rij wordt een Ontmoetingsmaaltijd georganiseerd voor oud- en nieuwkomers in Leiden. Een gratis maaltijd met muzikale omlijsting, waarbij ontmoeting van en gesprek met de ander voorop staat. Of je nu nieuwkomer bent of ingezetene, je thuis voelen ligt aan de basis van het goed om kunnen gaan met alle ongeschreven regels waar je in een andere cultuur zomaar tegen aan loopt. Er ontstaat gemakkelijk een kloof tussen de nieuwkomers en de gewoontes hier én andersom, waardoor bijdragen aan de samenleving ingewikkeld wordt. Misverstanden en eenzaamheid liggen op de loer.

Bij deze Ontmoetingsmaaltijd wordt samengewerkt met beeldend kunstenaar Roos Tulen. Sinds 2015 trekt zij nauw op met een grote groep ‘Leidse vluchtelingen’ die in de Noodopvang aan de Wassenaarseweg woonden. Deze contacten worden benut om 10 à 15 amateurkoks te vinden voor het ‘reis-om-de-wereldbuffet’. We hopen dat zo veel mogelijk mensen aanschuiven bij de dialoog en de maaltijd.

Dinsdag 25 juni 2019, Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.

Tijd: 17:00 - 20:00 uur.

Recordopbrengst voor Werkgroep De Ruyter

De jaarlijkse veiling van de diaconale werkgroep De Ruyter heeft zaterdag jl. een recordbedrag opgeleverd. De veiling van maar liefst 160 kavels bracht € 100,000,-- op. Het geld kan De Ruyter goed gebruiken, de organisatie verzorgt jaarlijks meer dan 20 transporten met hulpgoederen naar landen in Oost-Europa. Ook deze week is er weer een transport onderweg. De veilingcommissie en het bestuur van Werkgroep De Ruyter bedankt langs deze weg alle bezoekers, sponsors en vrijwilligers voor hun inzet.

Duinwandeling

Op 19 juni organiseert de Commissie Duurzaam een wandeling door de duinen bij Katwijk onder leiding van een gids. Om goed voor de schepping te zorgen is het ook goed je regelmatig over de schoonheid van de schepping te verwonderen. Lijkt het je leuk om onder leiding van een gids met andere ogen naar de duinen en alles wat er leeft en bloeit te kijken, meld je dan aan via duurzaamrijnsburg@gmail.com of bij Saskia Westra (06-36261417). De wandeling start om 19.00 uur op het parkeerterrein bij de Soefitempel in Katwijk (Zuid). Voor deelname wordt een kleine bijdrage van € 2 per persoon gevraagd.

Gemeenteavond 13 juni (voorgenomen beroep & doopvormen)

Zoals ook al via de afkondigingen in de verschillende kerken is aangegeven zal er, naar aanleiding van een ontvangen advies van de beroepingscommissie op 13 mei jl. en de goedkeuring door de Grote kerkenraad op 22 mei 2019, een gemeentevergadering zijn op donderdag 13 juni 2019, aanvang 20.00 uur in de Immanuëlkerk. Hier zal de kandidaat zich presenteren via een videoboodschap, dus niet via het voorgaan in een eredienst. Het verdere verloop van de beroepingsprocedure en het daarbij behorende tijdpad zal op 13 juni worden toegelicht. In de gemeentevergadering zal de verkiezing van de kandidaat voor een uit te brengen beroep plaatsvinden door de aanwezige stemgerechtigde (de belijdende) leden.

Naast de verkiezing zal er op de gemeentevergadering ook worden gesproken over de gespreksnotitie (klik op voorgaande rode tekst om notitie te downloaden) met betrekking tot doopvormen in onze gemeente. Deze notitie is opgesteld door de commissie, die zich hiermee bezig heeft gehouden. De Grote kerkenraad is (op 22 mei jl.) akkoord gegaan deze notitie met de gemeente te delen. Tijdens deze avond zullen we hierover verder in gesprek gaan. Deze gespreksnotitie zal komende zondag ook via de kerken worden verspreid, zodat iedereen de kans heeft om zich voor te bereiden op het gesprek hierover op de gemeentevergadering.

Bram Breebaart, scriba

Inlevermomenten zomermarkt

De Zomermarkt 2019 wordt gehouden op 25 mei 2019 van 9.00 tot 14.00 uur op het schoolplein van de Wilhelminaschool. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Stichting Labourward. Er zijn dit keer vier inlevermomenten waarop gemeenteleden en andere geïnteresseerden spullen kunnen brengen om op de zomermarkt te verkopen voor het goede doel:

  • dinsdag 14 mei, tussen 19.00 - 21.00 uur
  • zaterdag 18 mei, tussen 10.00 - 12.00 uur

Locatie: Het oude magazijn van garage Dijksman, ingang zit aan de Oude Vlietweg.

Er zijn helaas geen ophaalmogelijkheden.

Wat kun je brengen?

1. Boeken. Omdat we vorig jaar te veel boeken hebben gekregen, kiezen we er dit jaar voor alleen kinderboeken, stripboeken of (vrij) nieuwe boeken in onze kraam aan te bieden.

2. Kinderkleding. We zoeken baby- en kinderkleding. Graag schoongewassen en heel, anders kunnen we het helaas niet gebruiken.

3. Kinderspeelgoed. Zijn uw kinderen uitgekeken op hun speelgoed? Is het nog heel en compleet? Kan een ander kind er nog heel blij van worden? Doneer het dan voor de zomermarkt. De opbrengsten gaan geheel naar het goede doel!

4. Artikelen die er als nieuw uitzien en een tweede kans verdienen.